1 stycznia 2023

Lekarze cudzoziemcy spoza UE

ETAP I.  Prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego

REZERWACJA TERMINU WIZYTY CELEM ZAŁATWIENIA SPRAWY W KOMISJI DS. REJESTRACJI I PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU (Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko Nr 3) dot. złożenia WNIOSKU W-1, W-2, W-2A, W-2B, W-2C, W-3, W-4, W-4A, W-6 / odbioru dokumentu PWZ/ odbioru zaświadczeń/ zmiany danych/ uzupełnienia dokumentów etc.

„Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1731 z późn. zm.)., art. 15 ust. 2 „Lekarz niebędący obywatelem polskim odbywa staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich”,
 • Uchwała nr 12/R-IX/23 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dn. 25 stycznia 2023 r.

Opis procedury
Na wniosek lekarza, lekarza dentysty cudzoziemca posiadającego prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, okręgowa rada lekarska kieruje cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE, biorąc pod uwagę maksymalną liczbę lekarzy mogących jednocześnie odbywać staż w podmiocie (wpisanym na listę marszałka województwa podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty i zatrudniania lekarzy stażystów), na zasadach obowiązujących obywateli polskich.”

Wymagane dokumenty

 1. „Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie” (W-1) zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy, dostępny pod adresem: https://izba-lekarska.pl/wnioski/W1/
 2. dyplom ukończenia uczelni medycznej:
  1. w przypadku ukończenia uczelni medycznej na terytorium RP:
   • odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty wraz z odpisem suplementu do dyplomu, a w przypadku braku odpisu, suplement należy dostarczyć w oryginale wraz z jego dwustronną kserokopią,  – w przypadku jeśli lekarz nie posiada jeszcze dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni
  2. w przypadku ukończenia uczelni medycznej na terytorium innego państwa (poza UE):
   • dyplom ukończenia studiów medycznych wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,- suplement (jeśli obowiązuje), oraz dokument potwierdzający uznanie wykształcenia medycznego za równoważne z wykształceniem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów (nostryfikacja);

lub

   • dyplom ukończenia studiów medycznych wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,- suplement (jeśli obowiązuje) i świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego (LEW) / Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (LDEW), o którym mowa w art. 6c ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

UWAGA! Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej tj. od dnia 18 stycznia 2016 r. wszystkie osoby, bez względu na posiadane obywatelstwo, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty bądź prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, są zobowiązane wykazać znajomość języka polskiego poprzez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Radę Lekarską (http://www.nil.org.pl/aktualnosci/wdrozenie-do-polskiego-prawa-przepisow-nowelizujacych-dyrektywe-o-uznawaniu-kwalifikacji-zawodowych); wymóg złożenia egzaminu z języka polskiego nie dotyczy osoby, która ukończyła studia medyczne w języku polskim.

 1. dokument potwierdzający tożsamość (paszport) oryginał dokumentu do wglądu,
 2. dokument potwierdzający zmianę nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 3. orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (wzór dokumentu do pobrania ze strony Komisji Rejestracji – patrz: rubryka „Formularze” lub w siedzibie izby), dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania (co oznacza, że orzeczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania),
 4. 2 aktualne fotografie odzwierciedlające wizerunek twarzy zgodne z zasadami określonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.) – zdjęcie papierowe – paszportowe formatu 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) wraz z wersją elektroniczną wymaganą do dołączenia podczas wypełniania wniosku on-line rozdzielczość 492×633 pikseli (zachowując proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość)).
 5. zaświadczenie o złożeniu egzaminu z jęz. polskiego wydane przez Naczelną Radę Lekarską, jeżeli lekarz cudzoziemiec ukończył studia w innym języku niż jęz. polski,
 6. dokument potwierdzający nienaganną postawę etyczną (art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty), tj. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w państwie, w którym lekarz uzyskał dyploma w przypadku wykonywania zawodu na terytorium innego państwa– z państwa, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód, dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania(tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego).

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

 1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód (prawo wykonywania zawodu, aprobacja, licencja) dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 3. wyciąg z rejestru karnego, wydany w państwie, na terytorium którego lekarz ostatnio wykonywał zawód – w przypadku braku właściwego organu upoważnionego do wydania dokumentu, o którym mowa w pkt 2 – dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania, (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 4. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego).

Formularze

 1. Wniosek W-1 dostępny pod adresem: https://izba-lekarska.pl/wnioski/W1/
 2. Orzeczenie o stanie zdrowia

Opłaty
Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna
Komisja rejestracji i prawa wykonywania zawodu

Miejsce załatwienia sprawy
Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi
Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy
Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi
Postępowanie dotyczy:

 1. absolwenta wyższej uczelni medycznej, nie posiadającego obywatelstwa polskiego, który uzyskał tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty na podstawie:
  • dyplomu lekarza, lekarza dentysty wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną,
  • dyplomu wydanego w innym państwie, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza, lekarza dentysty wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną i dotychczas nie wykonywał zawodu,
 2. lekarza/lekarza dentysty, nieposiadającego obywatelstwa polskiego, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznane w innym państwie i wykonywał zawód za granicą, a dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zamierzającego odbyć staż podyplomowy albo uzyskać uznanie stażu odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i złożyć egzamin państwowy kończący staż podyplomowy.

 

ETAP II. Skierowanie do odbycia stażu podyplomowego
Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1731 z późn. zm.)., art. 15 ust. 2 „Lekarz niebędący obywatelem polskim odbywa staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich”,
 • Uchwała ORL w Warszawie nr 141/R-IX/23 z dn. 28 czerwca 2023r. wraz z załącznikiem

Opis procedury
Na wniosek lekarza, lekarza dentysty cudzoziemca posiadającego prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, okręgowa rada lekarska kieruje cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE, biorąc pod uwagę maksymalną liczbę lekarzy mogących jednocześnie odbywać staż w podmiocie (wpisanym na listę marszałka województwa podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty i zatrudniania lekarzy stażystów), na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

UMÓW TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU: FORMULARZ REZERWACJI TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW O STAŻ DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH PLANUJĄCYCH OSOBISTE STAWIENNICTWO W OKRĘGOWEJ IZBIE LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Wymagane dokumenty

 • wniosek o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty w podmiocie uprawnionym do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbywania stażu podyplomowego na obszarze działania OIL w Warszawie, dostępny pod adresem: https://api.infamed.pl/imsta/

UWAGA!!! wniosek o skierowanie na staż, należy wypełnić on-line, WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ i wraz z kompletem dokumentów dostarczyć do Komisji ds. stażu podyplomowego;

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU:

do 26.01.2024 r. do godz. 15.00,

do 26.07.2024 r. do godz. 15.00.

 • zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni (w przypadku ukończenia uczelni medycznej w Polsce), miękka kopia dyplomu lekarza/lekarza dentysty wraz z kopią suplementu i dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego,
  lub Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego na podstawie odrębnych przepisów – wszystkie dokumenty obcojęzyczne- tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • zaświadczenie z przelicznikiem skali ocen w odniesieniu do skali ocen, jaka obowiązywała na polskiej uczelni w danym roku – wszystkie dokumenty obcojęzyczne – tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 • dokument potwierdzający tożsamość (paszport) – oryginał dokumentu do wglądu;
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania- umieszczone we wniosku o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty. Adres zamieszkania oznacza miejsce zamieszkania- tj. miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2, a także art. 40 Ustawy o ewidencji ludności (DzU z 2021, poz. 510 t.jedn.). Obywatele polscy oraz cudzoziemcy są zobowiązani do zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
 • w przypadku posiadanych rekomendacji dokumenty wymienione we wniosku

REKOMENDACJE:

1. autorstwo jeżeli lekarz w trakcie studiów był pierwszym autorem opublikowanej w czasopiśmie, aktualnego w dacie opublikowania publikacji naukowej, wykazu czasopism sporządzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce- potwierdzone zaświadczeniem z Głównej Biblioteki Lekarskiej

2.  współautorstwo jeżeli lekarz w trakcie studiów był współautorem przynajmniej jednej publikacji naukowej opublikowanej w czasopiśmie aktualnego, w dacie opublikowania publikacji naukowej, wykazu czasopism sporządzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce- potwierdzone zaświadczeniem z Głównej Biblioteki Lekarskiej

3.  działalności pożytku publicznego -lekarz w trakcie studiów uczestniczył w prowadzeniu działalności pożytku publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, potwierdzonej zaświadczeniem właściwego podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1265), lub uczestniczył w prowadzeniu działalności pożytku publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia poza Rzecząpospolitą Polską, potwierdzonej zaświadczeniem podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego. (uwzględnia się wyłącznie zaświadczenie potwierdzone na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 3 – zaświadczenie).

4. Opinia wystawiona lekarzowi dentyście stażyście przez lekarza dentystę prowadzącego indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską będącą uprawnionym podmiotem lub koordynatora stażu w uprawnionym podmiocie, określająca warunki współpracy w ramach realizacji programu stażu w tym podmiocie. (uwzględnia się wyłącznie opinie potwierdzone na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 – opinia)

 • wniosek o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty w podmiocie uprawnionym do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbywania stażu podyplomowego na obszarze działania OIL w Warszawie, dostępny pod adresem: https://api.infamed.pl/imsta/
 • Opinia lekarza dentysty prowadzącego indywidualną praktykę lekarską uprawnionego podmiotu lub koordynatora stażu podyplomowego lekarza dentysty uprawnionego podmiotu (dotyczy wyłącznie lekarzy dentystów) – pobierz druk.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

-->