7 kwietnia 2017

Lekarze cudzoziemcy (pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt czasowy + Karta Polaka, status uchodźcy, pobyt czasowy, wiza krajowa)

ETAP I.  Prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego

REZERWACJA TERMINU WIZYTY CELEM ZAŁATWIENIA SPRAWY W KOMISJI DS. REJESTRACJI I PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU (Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko Nr 3) dot. złożenia WNIOSKU W-1, W-2, W-2A, W-2B, W-2C, W-3, W-4, W-4A, W-6 / odbioru dokumentu PWZ/ odbioru zaświadczeń/ zmiany danych/ uzupełnienia dokumentów etc.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2018 r. poz. 617 jt. ze zm.)
 • Ustawa z dn. 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 r., poz. 168 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2017 r. poz. 1368)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2001 r. Nr 6 poz. 56 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013r. poz. 1650 ze zm.)
 • Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2017 r. Nr 2)

Opis procedury
Na wniosek osoby, niebędącej obywatelem polskim, posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty

1. „Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie” (W-1) zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,

2. dyplom ukończenia uczelni medycznej:

a) w przypadku ukończenia uczelni medycznej na terytorium RP:

– miękka kopia dyplomu lekarza/lekarza wraz z suplementem – w przypadku jeśli lekarz nie posiada jeszcze dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni

b) w przypadku ukończenia uczelni medycznej na terytorium innego państwa (poza UE):

– dyplom ukończenia studiów medycznych wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,- suplement (jeśli obowiązuje), oraz dokument potwierdzający uznanie wykształcenia medycznego za równoważne z wykształceniem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów (nostryfikacja);

lub

– dyplom ukończenia studiów medycznych wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,- suplement (jeśli obowiązuje) i świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego (LEW) / Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (LDEW), o którym mowa w art. 6c ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

UWAGA! Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej tj. od dnia 18 stycznia 2016 r. wszystkie osoby, bez względu na posiadane obywatelstwo, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty bądź prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, są zobowiązane wykazać znajomość języka polskiego poprzez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Radę Lekarską (http://www.nil.org.pl/aktualnosci/wdrozenie-do-polskiego-prawa-przepisow-nowelizujacych-dyrektywe-o-uznawaniu-kwalifikacji-zawodowych); wymóg złożenia egzaminu z języka polskiego nie dotyczy osoby, która ukończyła studia medyczne w języku polskim.

3. dokument potwierdzający tożsamość (paszport) ksero paszportu z danymi osobowymi (oryginał dokumentu do wglądu),

4. dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (zezwolenie na stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy wraz z towarzyszącą Kartą Polakadokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy),

5. dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),

6. orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (wzór dokumentu do pobrania ze strony Komisji Rejestracji – patrz: rubryka „Formularze” lub w siedzibie izby), dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania (co oznacza, że orzeczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania),

7. dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – format: zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu (zdjęcie biometryczne)

8. zaświadczenie o złożeniu egzaminu z jęz. polskiego wydane przez Naczelną Radę Lekarską, jeżeli lekarz cudzoziemiec ukończył studia w innym języku niż jęz. polski,

9. dokument potwierdzający nienaganną postawę etyczną (art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty), tj. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w państwie, w którym lekarz uzyskał dyploma w przypadku wykonywania zawodu na terytorium innego państwa– z państwa, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód, dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego).

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

 1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód (prawo wykonywania zawodu, aprobacja, licencja) dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 3. wyciąg z rejestru karnego, wydany w państwie, na terytorium którego lekarz ostatnio wykonywał zawód – w przypadku braku właściwego organu upoważnionego do wydania dokumentu, o którym mowa w pkt 2 – dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania, (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 4. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego).

Formularze

Opłaty
Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna
Komisja rejestracji i prawa wykonywania zawodu

Miejsce załatwienia sprawy
Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi
Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy
Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi
Postępowanie dotyczy:

 1. absolwenta wyższej uczelni medycznej, nie posiadającego obywatelstwa polskiego, który uzyskał tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty na podstawie:
  1. dyplomu lekarza, lekarza dentysty wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną,
  2. dyplomu wydanego w innym państwie, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza, lekarza dentysty wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną i dotychczas nie wykonywał zawodu,
 2. lekarza/lekarza dentysty, nieposiadającego obywatelstwa polskiego, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznane w innym państwie i wykonywał zawód za granicą, a dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zamierzającego odbyć staż podyplomowy albo uzyskać uznanie stażu odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i złożyć egzamin państwowy kończący staż podyplomowy.

 

ETAP II. Skierowanie do odbycia stażu podyplomowego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r., poz. 514 t.j. ze zm.), art. 15 ust. 2 „Lekarz niebędący obywatelem polskim odbywa staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich”
 • Rozporządzenie MZ z dn. 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2014, poz. 474)
 • Uchwały nr 51/R-VIII/21 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zasad kierowania lekarzy, lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Opis procedury

Na wniosek lekarza, lekarza dentysty cudzoziemca posiadającego prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, okręgowa rada lekarska kieruje cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE, a któremu na terytorium RP:

– udzielono zezwolenia na pobyt stały lub czasowy,

– udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

-nadano status uchodźcy,

– wydano Kartę Polaka,

– wydano wizę krajową (wielokrotnego wjazdu – MULTI 365),

biorąc pod uwagę maksymalną liczbę lekarzy mogących jednocześnie odbywać staż w podmiocie (wpisanym na listę marszałka województwa podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty i zatrudniania lekarzy stażystów), na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

UMÓW TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU: FORMULARZ REZERWACJI TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW O STAŻ DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH PLANUJĄCYCH OSOBISTE STAWIENNICTWO W OKRĘGOWEJ IZBIE LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Wymagane dokumenty

 • wniosek o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty w podmiocie uprawnionym do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbywania stażu podyplomowego na obszarze działania OIL w Warszawie, dostępny pod adresem: https://api.infamed.pl/imsta/

UWAGA!!! wniosek o skierowanie na staż, należy wypełnić on-line, WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ i wraz z kompletem dokumentów dostarczyć do Komisji ds. stażu podyplomowego; TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU: do 30.07.2021 r. do godz. 15.00.

 • zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni (w przypadku ukończenia uczelni medycznej w Polsce), miękka kopia dyplomu lekarza/lekarza dentysty wraz z kopią suplementu i dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego,
  lub Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego na podstawie odrębnych przepisów – wszystkie dokumenty obcojęzyczne- tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • zaświadczenie z przelicznikiem skali ocen w odniesieniu do skali ocen,
  jaka obowiązywała na polskiej uczelni w danym roku;
 • dokument potwierdzający tożsamość (paszport) – oryginał dokumentu do wglądu;
 • dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (zezwolenie na pobyt czasowy lub wiza krajowa Multi-365, zezwolenie na stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy wraz z towarzyszącą Kartą Polaka, dokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy);
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania- umieszczone we wniosku o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty. Adres zamieszkania oznacza miejsce zamieszkania- tj. miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2, a także art. 40 Ustawy o ewidencji ludności (DzU z 2021, poz. 510 t.jedn.). Obywatele polscy oraz cudzoziemcy są zobowiązani do zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
 • w przypadku posiadanych rekomendacji dokumenty wymienione we wniosku

REKOMENDACJE:

 • Autorstwo bądź współautorstwo studenta publikacji naukowej, opublikowanej
  w czasopiśmie punktowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, potwierdzone wyłącznie zaświadczeniem z Głównej Biblioteki Lekarskiej
 • opinia wystawiona lekarzowi dentyście stażyście przez lekarza dentystę prowadzącego indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską będącą uprawnionym podmiotem lub koordynatora stażu
  w uprawnionym podmiocie, określająca warunki współpracy w ramach realizacji programu stażu w tym podmiocie. (uwzględnia się wyłącznie opinie potwierdzone
  na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 2
  do uchwale nr nr 51/R-VIII/21 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zasad kierowania lekarzy, lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie) – dotyczy wyłącznie lekarzy dentystów – pobierz druk.

TERMINY SKŁADANIA wniosku skierowania na staż podyplomowy rozpoczynający się corocznie 1 października i 1 marca – odpowiednio do terminu rozpoczęcia stażu (1 październik) do 30 lipca i (1 marzec) do 29 stycznia.

 

Formularze:

Załączniki do uchwały nr 51/R-VIII/21 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zasad kierowania lekarzy, lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Załącznik Nr 1:  wniosek o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty w podmiocie uprawnionym do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbywania stażu podyplomowego na obszarze działania OIL w Warszawie, dostępny pod adresem: https://api.infamed.pl/imsta/

Załącznik Nr 2: Opinia lekarza dentysty prowadzącego indywidualną praktykę lekarską uprawnionego podmiotu lub koordynatora  stażu podyplomowego lekarza dentysty uprawnionego podmiotu (dotyczy wyłącznie lekarzy dentystów) – pobierz druk.

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA 01.06.2021 R.; KJ

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.