1 stycznia 2015

Do 15 stycznia trzeba złożyć informację o czynnikach o działaniu rakotwórczym i mutagennym

Informujemy wszystkie podmioty, w których występuje ryzyko narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, o konieczności złożenia do właściwego okręgowego państwowego inspektora pracy oraz właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego odpowiedniej informacji do dnia 15 stycznia 2015 roku. Obowiązek taki określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2012 r., poz. 890), w szczególności z § 4.2 tego rozporządzenia, oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin dotyczące klasyfikacji substancji i ich mieszanin.

Załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia wymienia promieniowanie jonizujące jako czynnik, którego stosowanie zobowiązuje do złożenia stosownej informacji na druku stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

Brzmienie § 4.:

§ 4. 1. Pracodawca prowadzi rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, zawierający następujące dane:

1) wykaz procesów technologicznych i prac, w których substancje chemiczne i ich mieszaniny lub czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym są stosowane, produkowane lub występują jako zanieczyszczenia bądź produkt uboczny, oraz wykaz tych substancji chemicznych i ich mieszanin oraz czynników wraz z podaniem ilościowej wielkości produkcji lub stosowania;

2) uzasadnienie konieczności stosowania substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, o których mowa w pkt 1;

3) wykaz i opis stanowisk pracy, na których występuje narażenie na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;

4) liczbę pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, w tym liczbę kobiet, zwanych dalej „pracownikami”;

5) określenie rodzaju substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym powodujących narażenie, drogę i wielkość narażenia oraz czas jego trwania;

6) rodzaje podjętych środków i działań ograniczających poziom narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, pracodawca przekazuje właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie w terminie do dnia 15 stycznia na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Na podstawie danych, o których mowa w ust. 1, przekazanych przez państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. J. Nofera w Łodzi prowadzi Centralny rejestr danych o narażeniu na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

W załączniku wzór informacji z przykładowym wypełnieniem – druk aktywny, po modyfikacji o właściwe dane może stanowić dokument do wysłania.

UWAGA: W informacji podajemy tylko liczbę PRACOWNIKÓW (osoba zatrudniona na umowę o pracę bez względu na rodzaj pracy i wymiar etatu). W liczbie pracowników nie uwzględniamy pracodawcy.

W przypadku stosowania substancji lub ich mieszanin w procesie pracy prosimy sprawdzić kartę charakterystyki substancji – w sekcji 2 (Identyfikacja zagrożeń) i w sekcji 3 (skład/informacja o składnikach) uzyskamy informację na temat rakotwórczości lub mutagenności danej substancji lub mieszaniny. W rejestrze podajemy tylko substancje lub mieszaniny zakwalifikowane do 1, 1a lub 1b kategorii wg. nowej kwalifikacji lub 1 i 2 wg. starej kwalifikacji.

Wzór informacji

Opracował: główny specjalista ds. BHP Elżbieta Domaszewicz dla „PreventMed”

Archiwum