24 kwietnia 2023

Lekarze z warunkowym prawem wykonywania zawodu pod nadzorem lekarzy specjalistów. Kto zostanie pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku szkody?

W piśmie do Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia Rzecznik Praw Lekarza Okręgowej Izby Lerskiej w Warszawie zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące praw i odpowiedzialności zawodowej, jaką nabywają lekarze/lekarze dentyści uzyskujący warunkowe prawo wykonywania zawodu na terenie RP. Działając w interesie osób wykonujących zawód lekarza i lekarza dentysty, rzecznik odniósł się bowiem do wielu wątpliwości, jakie w środowisku lekarskim wzbudziła realizacja przepisów u.z.l.l.d. i skierował do DDNiKMZ trzy pytania.

Warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza a procedury inwazyjne związane z ryzykiem szkody

Czy lekarz posiadający warunkowe prawo wykonywania zawodu może bez ograniczeń wykonywać wszystkie procedury inwazyjne obarczone ryzykiem, przewidziane w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych? Czy przepisy prawa przewidują jakiekolwiek wyjątki w tym zakresie?

Ministerstwo w piśmie przesłanym do RPL: Lekarze i lekarze dentyści posiadający warunkowe prawo wykonywania zawodu wykonują zawód w tym samym zakresie i na tych samych zasadach jak lekarze bez specjalizacji z bezwarunkowym prawem wykonywania zawodu. Różnicą jest to, że pracę realizują pod nadzorem lekarza albo lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty. Jeżeli lekarze Ci posiadają dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej i posiadają warunkowe prawo wykonywania zawodu uprawniające do samodzielnego wykonywania zawodu, są zobowiązani do wykonywania zawodu pod nadzorem odpowiednio lekarza albo lekarza dentysty posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty przez pierwsze 3 miesiące zatrudnienia w zawodzie na terytorium RP. Po tym czasie mogą wykonywać zawód samodzielnie.

Z przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ponadto wynika, że lekarze posiadający warunkowe prawo wykonywania zawodu mogą wykonywać zawód wyłącznie w podmiotach leczniczych (przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19), a co za tym idzie nie mogą wykonywać zawodu w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej. Jednocześnie ustawa daje takiemu lekarzowi możliwość zmiany miejsca zatrudniania. W takim przypadku przepisy wymagają, aby lekarz ten zgłosił ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w jakim podmiocie leczniczym został zatrudniony.

Nadzór nad lekarzem z Ukrainy – kto poniesie odpowiedzialność za ewentualne błędy medyczne?

Czy lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty, który nadzoruje lekarza mającego warunkowe prawo wykonywania zawodu, ponosi pełną odpowiedzialność za błędy popełnione w trakcie procesu terapeutycznego, czy też odpowiedzialność taka podlega miarkowaniu ze względu na zakres winy?

Ministerstwo w piśmie przesłanym do RPL: Odpowiedzialność lekarza nadzorującego za błędy popełnione przez lekarza posiadającego warunkowe prawo wykonywania zawodu powinna być miarkowana w zależności od danego przypadku. Istotne jest, aby lekarz nadzorujący był obecny fizycznie w godzinach pracy lekarza nadzorowanego, tak aby w razie potrzeby lekarz nadzorowany mógł się do niego zwrócić o pomoc lub radę. Ważne jest też, aby lekarz nadzorujący odpowiednio ocenił umiejętności lekarza nadzorowanego i nie dopuścił go do samodzielnego wykonywania danej czynności czy procedury, jeżeli wcześniej nie zweryfikował, że lekarz nadzorowany potrafi daną czynność lub procedurę wykonać.

Ubezpieczenie dodatkowe dla placówek medycznych na wypadek roszczeń

Czy w ocenie ministerstwa umowy ubezpieczeniowe zawierane przez podmioty lecznicze, w których zatrudnione są osoby posiadające warunkowe prawo wykonywania zawodu powinny zawierać dodatkowe postanowienia odnoszące się do ewentualnych roszczeń z tytuł błędów popełnionych przez wyżej wymienionych lekarzy?

Ministerstwo w piśmie przesłanym do RPL: Umowy ubezpieczenia zawierane przez podmioty lecznicze powinny być sformułowane w taki sposób, aby ochrona z tytułu ewentualnych błędów popełnionych przez lekarzy z warunkowym prawem wykonywania zawodu była analogiczna jak w przypadku błędów popełnionych przez lekarzy z bezwarunkowym prawem wykonywania zawodu.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum