16 lipca 2021

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w zakresie wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji

W związku z informacjami jakie dotarły do Rzecznika Praw Lekarza w temacie obniżania dodatków do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji proporcjonalnie do nieobecności lekarza/y szkolącego/ych się, Rzecznik wystosował pismo do Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia. Rzecznik podkreślił, iż do obowiązków kierownika specjalizacji należy cały szereg zadań takich jak:

1) ustalanie, za pomocą SMK, szczegółowego planu szkolenia specjalizacyjnego,

2) weryfikowanie rocznego planu szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z aktualizacją programu, o której mowa w art. 16f ust. 4, w zakresie w jakim nie został on zrealizowany przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne,

3) konsultowanie i ocenianie proponowanych i wykonywanych przez lekarza badań diagnostycznych i ich interpretacja, rozpoznania choroby, sposoby leczenia, rokowania i zalecenia dla pacjenta,

4) prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem przez lekarza zabiegów diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych objętych programem specjalizacji do czasu nabycia przez lekarza umiejętności samodzielnego ich wykonywania,

5) uczestniczenie w wykonywanym przez lekarza zabiegu operacyjnym albo stosowanej metodzie leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta, do czasu nabycia przez lekarza umiejętności samodzielnego ich wykonywania lub stosowania,

6) wystawianie opinii zawodowej, w tym dotyczącej uzdolnień i predyspozycji zawodowych, umiejętności manualnych, stosunku do pacjentów i współpracowników, zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole,

7) wnioskowanie odpowiednio do wojewody, Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych o przerwanie szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza, który nie realizuje programu specjalizacji,

8) wnioskowanie odpowiednio do wojewody, Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych o przedłużenie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego,

9) potwierdzanie, za pomocą SMK, zrealizowanie rocznych planów szkolenia specjalizacyjnego oraz całości szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji.

Wiele z powyższych obowiązków dotyczy całego, kilkuletniego procesu kształcenia – niezależnie od tego czy w danym okresie lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne przebywa na urlopie lub zwolnieniu lekarskim.

W odpowiedzi na pismo, Ministerstwo Zdrowia przekazało, iż zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1291) kierownik specjalizacji otrzymuje dodatek do wynagrodzenia za sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad lekarzem odbywającym szkolenie specjalizacyjne, tak więc nieobecność lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne wyklucza sprawowanie bezpośredniego nadzoru i tym samym powoduje obniżenie dodatku kierownikowi specjalizacji. Ponadto należy zauważyć, że kierownik specjalizacji nie może otrzymywać dodatku za nieobecność lekarza, którego nadzoruje w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, ponieważ każda nieobecność lekarza w pracy powoduje przedłużenie szkolenia specjalizacyjnego co skutkuje wydłużeniem wypłacania dodatku kierownikowi specjalizacji. Gdyby dodatek nie był pomniejszany o nieobecności lekarza to kierownik specjalizacji miałby dwukrotnie wypłacony dodatek (za czas nieobecności lekarza oraz za czas wydłużenia specjalizacji spowodowany tą nieobecnością).

Rzecznik Praw Lekarza nie zgadza się z powyższym stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, ponieważ takie działania spowoduje w konsekwencji niedobór lekarzy specjalistów w przyszłości i zagrożenia dla jakości kształcenia przyszłych lekarzy specjalistów.

Jeszcze raz należy podkreślić że kierownik specjalizacji w czasie nieobecności lekarza szkolącego się nadal jest zobligowany do wykonywania wszystkich czynności administracyjno-organizacyjnych związanych z procesem kształcenia.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum