4 lutego 2015

Uwaga, prowadzący praktyki! Konieczne pilne uzupełnienie danych o ubezpieczeniu OC!

Prawie 10 tys. praktyk zarejestrowanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie nie przekazało do rejestru praktyk kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej. Ponadto w rejestrze nie ma żadnych danych o ubezpieczeniu kolejnych prawie 5,7 tysiąca praktyk. Niedostarczenie wymaganych ustawą informacji grozi karami pieniężnymi, a w szczególnie rażących przypadkach nawet wyrejestrowaniem praktyki.

Członkowie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie przypominają, że zgodnie z obowiązującym prawem prowadzący praktyki zawodowe mają obowiązek przekazania w terminie 14 dni informacji o zmianie jakichkolwiek danych wymaganych ustawą, w tym – mają obowiązek przekazać kopię aktualnej polisy ubezpieczenia cywilnego po wygaśnięciu poprzedniej umowy OC.

Informacje o aktualnej polisie można przesłać:
– pocztą elektroniczną (skan polisy lub jej zdjęcie) na adres: praktyki@oilwaw.org.pl
– listownie (kopię) – na adres: Komisja Praktyk Lekarskich, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa,
– faksem na numer: 22 542 83 15.

Ustawa o działalności leczniczej przewiduje, że organ rejestrowy (w tym wypadku Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie) w razie niedostarczenia wymaganych danych, ma prawo w drodze decyzji administracyjnej nałożyć karę w wysokości do 10-krotności płacy minimalnej. W razie rażącego naruszania warunków wymaganych do prowadzenia działalności objętej wpisem do rejestru praktyk, organ rejestrowy ma prawo wykreślenia takiego podmiotu z rejestru. W takiej sytuacji prowadzący praktykę może ponownie ubiegać się o wpis do rejestru dopiero po upływie trzech lat.

O problemie z aktualizacją danych przez prowadzących praktyki lekarskie i lekarsko-dentystyczne dyskutowało 4 lutego 2015 roku Prezydium ORL w Warszawie. Poinformował o nich przewodniczący Komisji ds. Praktyk Lekarskich Aleksander Pieczyński. Podkreślił, że sprawą braku wymaganych danych zainteresowało się Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Prezes ORL Andrzej Sawoni uznał, że zaniechanie uzupełnienia wymaganych ustawowo danych to niedopełnienie obowiązku. – Mogą się te obowiązki nie podobać, ale trzeba je wypełniać. Mogę nie lubić urzędu skarbowego, ale zeznania podatkowe składam – powiedział.
jw

Archiwum