27 stycznia 2016

Zmieniły się opłaty za zaświadczenia związane z procedurą uznawania kwalifikacji – tzw. zaświadczenia unijne

Opłata za zaświadczenie wynosi obecnie 3 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku wydania zaświadczenia. W roku 2016 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1 850 zł – opłata za zaświadczenie wynosi więc obecnie 55,50 zł.

Zmiana wynika z ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. poz. 65), która wdrożyła do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r., zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Zaświadczenia wydaje odpowiednia okręgowa rada lekarska lub Naczelna Rada Lekarska. Opłaty za nie wnosi się na rachunek bankowy odpowiedniej rady.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 13 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dodanego na mocy art. 64 pkt. 4 lit. c ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

jw

Archiwum