8 listopada 2018

Ogłoszenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zaprasza zainteresowane podmioty uprawnione do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Lekarskiej za 2018 rok.

Przedmiotem ogłoszenia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089).

Badanie powinno być przeprowadzone zgodnie z normami badania określonymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Oczekiwany termin złożenia sprawozdania z badania za rok obrotowy 2018 do dnia 15 marca 2019r.

Oferta powinna zawierać:

  1. Informacje i dokumenty o podmiocie składającym ofertę (w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem), w tym: informacje o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
  2. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta warunków określonych w art. 69-74 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
  3. Łączne wynagrodzenie brutto za badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018  i rok 2019 oraz sporządzenie sprawozdań z badania tych sprawozdań (nie uzależnione od żadnych warunków oraz uwzględniające wszystkie koszty ponoszone przez biegłego rewidenta).
  4. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018 i rok 2019, wraz ze wstępnym harmonogramem prac związanych z badaniem wstępnym, i ostatecznym, z uwzględnieniem ilości dni pracy w OIL. Przy czym termin wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Lekarskiej i przedłożenia pisemnej opinii oraz raportu z wyników przeprowadzonego badania nie może być późniejszy niż 15 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.

Stosownie do art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016r., poz.1047 j.t. ze zm.) pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego zostanie zawarta z wybraną firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

Pisemne oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.11.2018 roku (włącznie) do godz. 12.00 na adres: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdań finansowych” lub osobiście w sekretariacie Izby. W każdym przypadku za datę złożenia ofert uważać się będzie datę jej wpływu do siedziby Izby na ww. adres.

Wszelkie informacje oferenci mogą uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną w terminie do 7.12.2018 r.

Kontakt: e-mail: j.kowalczuk@oilwaw.org.pl, tel. 022 54 28 385.

Oferty zostaną otwarte i rozpatrzone dnia 3.12.2018 roku.

Oferty złożone po upływie terminu do ich przyjmowania oraz niespełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym zaproszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. Ponadto, Okręgowa Rada Lekarska  zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów