15 maja 2015

Obowiązek opłacania składek członkowskich

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się z Państwa strony pytaniami uprzejmie informujemy:

Obowiązek opłacania składek członkowskich wynika z przynależności do okręgowej izby lekarskiej i nie jest powiązany z faktycznym wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Obowiązek regularnego opłacania składki członkowskiej spoczywa na lekarzu i lekarzu dentyście posiadającym prawo wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i wpisanym na listę członków okręgowej izby lekarskiej. Przyjęcie do wiadomości tegoż obowiązku jest potwierdzane przez lekarza i lekarza dentystę stosownym oświadczeniem składanym na „Wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej”. Okręgowa izba lekarska jest jedynie zobligowana do prowadzenia ewidencji składek członkowskich.

Złożenie oświadczenia o zaprzestaniu wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej np. w związku z pracą niezwiązaną z wykonywaniem zawodu lekarza lub wykonywaniem zawodu za granicą, nie skutkuje skreśleniem z listy członków okręgowej izby lekarskiej i zwolnieniem z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje Uchwała Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej.

Niniejsza uchwała, co należy podkreślić, nie przewiduje możliwości zwolnienia z obowiązku opłacania składki lub umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek przez okręgowe rady lekarskie. Ewentualne zwolnienie z obowiązku opłacania składki następuje tylko z mocy ww. uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła jedna z trzech sytuacji:

  • ukończenie przez lekarza 75 lat,
  • skreślenie z rejestru członków okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej,
  • złożenie oświadczenia o nieosiąganiu przychodów.

Obowiązujące przepisy nie dają możliwości „wstecznego” zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej, tak więc stosowne oświadczenie należy złożyć przed przewidywanym okresem nieosiągania przychodów. Przy czym chodzi tutaj o nieosiąganie jakichkolwiek przychodów, a nie jedynie przychodów osiąganych z wykonywania zawodu lekarza bądź lekarza dentysty na obszarze RP.

Wyżej wymieniona uchwała nie przewiduje również możliwości ustalenia innej kwoty miesięcznej składki członkowskiej niż 60 zł (nie dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składki oraz lekarzy stażystów opłacających składkę w wysokości 10 zł miesięcznie).

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Sekcją windykacji składek Okręgowej Izby Lekarskiej:

Biuro OIL w Warszawie, ul. Puławska 18, parter, pok. 001

tel. (22) 54-28-338 lub 339

faks (22) 54-28-304

e-mail: skladki@oilwaw.org.pl

Godziny pracy:

  • Sekcja windykacji składek

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 8.45 – 15.45

środa: 8.45 – 17.45

  • Kasa

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 9.00 – 15.30

środa: 9.00 – 17.00

Roman Olszewski

Skarbnik ORL w Warszawie

 OSTATNIA AKTUALIZACJA 8 MARCA 2016 R.; KJ

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów