Kontakt

Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko nr 1 i nr 2, parter
tel. (22) 54-28-332
staz@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

(Biuro Obsługi Lekarza – parter stanowisko Nr 1 i Nr 2)

Pracownicy

Kierownik: Sylwia Jaworska

Katarzyna Lisieska
Jolanta Otulak
Małgorzata Olszewska (urlop)

 

Zadania Komisji:
 • opiniowanie i przedstawianie do rekomendacji Okręgowej Radzie Lekarskiej podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu lekarza i stażu lekarza dentysty;
 • wnioskowanie do Prezydium ORL o skierowanie do odbycia stażu na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali ograniczone prawo wykonywania zawodu;
 • współpraca, w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej, z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w zakresie organizacji, zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego, organizowania szkoleń oraz nadzoru nad odbywaniem stażu w podmiotach wpisanych na listę Marszałka Województwa Mazowieckiego podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu lekarza i stażu lekarza dentysty;
 • współpraca, w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej, z Ministrem Zdrowia w zakresie zapewnienia odbywania stażu i kierowania na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów cudzoziemców, nie będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • współpraca, w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej, z Centrum Egzaminów Medycznych w zakresie współorganizowania Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego;
 • współpraca, w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej, z innymi okręgowymi izbami lekarskimi w zakresie zapewnienia odbywania stażu przez lekarzy, lekarzy dentystów będących członkami tych izb;
 • współpraca, w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej, z Wojewodą Mazowieckim w zakresie odbywania stażu przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz spełniania przez podmioty uprawnione do prowadzenia stażu wymagań i warunków, określonych w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 • opiniowanie oraz występowanie wspólnie z Komisją Legislacyjną do Okręgowej Rady Lekarskiej o zajęcie stanowiska w sprawie przepisów dotyczących odbywania stażu podyplomowego i składania Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego.

 

Skład Członkowski
 • Hanna Wąsowicz-Cićkiewicz
  Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Piotr Winciunas
  Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Tadeusz Pawlikowski
  Sekretarz Komisji
 • Tomasz Imiela
  Członek Prezydium Komisji
 • Regina Ćwik
  Członek Komisji
 • Łukasz Jankowski
  Członek Komisji
 • Piotr Kuchta
  Członek Komisji
 • Maciej Nowak
  Członek Komisji
 • Andrzej Siarkiewicz
  Członek Komisji
 • Piotr Sobiech
  Członek Komisji
 • Marzena Staniszewska-Kozioł
  Członek Komisji
 • Marzena Woźniak
  Członek Komisji

 OSTATNIA AKTUALIZACJA 23 MARCA 2018 R.; KJ