18 stycznia 2019

Finalny kształt projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Zaproponowany przez Zespół projekt ustawy jest rozwiązaniem wypracowanym w trakcie długich spotkań z udziałem ekspertów (m.in. z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Centrum Egzaminów Medycznych) i konsultowanych na etapie prac z Ministerstwem Zdrowia. Być może nie zwróciliśmy uwagi na ważny zapis, który mógłby znaleźć się w projekcie – teraz jest czas na Państwa uwagi. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie będzie je zbierała (projektustawy@oilwaw.org.pl) i przekaże do Ministerstwa Zdrowia w trybie konsultacji publicznych. Liczymy, że zaproponowane rozwiązania Ministerstwo Zdrowia wprowadzi w życie.

Reforma kształcenia podyplomowego i prawa pracy

Wyniki prac Zespołu powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. (z późniejszą zmianą) w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. poz. 22 i poz. 49).

Słowo wstępne

Szanowny Panie Ministrze,

Mam zaszczyt przedłożyć Panu dokumenty będące wynikiem prac Zespołu powołanego Pańskim Zarządzeniem z dnia 13 kwietnia 2018 roku, z późniejszą zmianą, który pracował jako prolongata Porozumienia podpisanego z Panem Ministrem przez Porozumienie Rezydentów OZZL w dniu 8 lutego 2018 roku.

Na wstępie pragnę podziękować za zaufanie i mianowanie mnie Przewodniczącym Zespołu. Dziękuję przede wszystkim członkom Zespołu i zaproszonym Gościom za wytężoną pracę i otwartość umysłów, konsultantom naszych założeń na każdym ich etapie i wszystkim, którym na sercu leży podniesienie kompetencji zawodowych lekarzy oraz zmiana paradygmatu wykonywania pracy, na ten „prolekarski”. Szczególne podziękowania dla członków Porozumienia Rezydentów OZZL i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, bez których to przedsięwzięcie by się nie udało.

Niniejsze dokumenty to projekt ustawy oraz projekty sześciu rozporządzeń wraz z załącznikami, zawierające opracowane legislacyjnie, wypracowane przez Zespół założenia zmian, które w całości tworzą podwaliny pod reformę systemu kształcenia podyplomowego i prawa pracy. Dokumenty zostały przygotowane w taki sposób, aby pod zapisami prawnymi, które po scaleniu dadzą projekty ustawy i rozporządzeń gotowe pod proces legislacyjny, znalazły się uzasadnienia zmian stanowiące wyjaśnienie wprowadzanej zmiany. W wielu punktach pozostawiono przestrzeń do decyzji organów uprawnionych, gdyż decyzje merytoryczne wykraczały poza obszar działania Zespołu. Całość dokumentów stanowi spójny logicznie i koncepcyjnie projekt reformy.

Dziękując za zaufanie i powołanie mnie na Przewodniczącego Zespołu pragnę wyrazić nadzieję, że przygotowane zapisy, po niezbędnych korektach sztabu urzędników ministerstwa oraz legislatorów i bezpośredniej aprobacie Pana Ministra, zostaną wdrożone w całości, bez wybiórczego traktowania poszczególnych przepisów. Jako Przewodniczący Zespołu wziąłem na siebie odpowiedzialność przygotowania reformy traktującej holistycznie obszar kształcenia podyplomowego i prawa pracy i tak starałem się prowadzić obrady Zespołu i kierunek wypracowywanych zmian, aby zasady nadrzędne stanowiły oś reformy. W porozumieniu z Panem Ministrem i w dżentelmeńskiej umowie podjęliśmy decyzję, że konieczną reformę systemu kształcenia podyplomowego lekarzy jak i prawa pracy oraz ciężar podpisanej umowy społecznej w postaci Porozumienia (z dnia 8 lutego 2018 roku) w tym obszarze przekładamy na prace Zespołu, gdyż wymaga dogłębnej analizy i przygotowania. Rozumiejąc bowiem cele, na które nastawiony jest obecny system i prawo, czyli przede wszystkim maksymalne zniwelowanie niedoborów kadrowych, wszyscy wiemy, że system i prawo bez odpowiednich kompetencji ich realizatorów, czyli w głównej mierze lekarzy, nigdy nie będzie systemem efektywnym i rozwijającym jego uczestników. System i prawo (w tym przypadku prawo pracy) nie dające odpowiednich narzędzi ich realizatorom ogranicza ich możliwości. Zdecydowanie przyszedł czas na stawianie na ludzi, ich kompetencje i zasoby. Czas, który nastał także w globalnym ujęciu polskiej gospodarki.

Wspomniane zasady, które jako Przewodniczący starałem się trzymać i wdrażać na bieżąco w projektowane zmiany to:

  • odbudowa relacji Mistrz-Uczeń, która w obecnym systemie została zatracona, głównie poprzez szkodliwe i antylekarskie prawo pracy,
  • zbudowanie profesjonalnych kompetencji zawodowych – zarówno stricte lekarskich jak i miękkich, komunikacyjnych,
  • odbiurokratyzowanie procesu kształcenia i zbudowanie kultury nauczania tak, aby wzrosło zaufanie wewnętrzne między regulatorem (ministrem, konsultantem, kierownikiem, egzaminatorem) a szkolącym się,
  • jednoznaczne postawienie na jakość kształcenia i wykonywania pracy, co wiąże się ze zmianą paradygmatu z „produkcji ilości lekarzy” dla zapełnienia luki kadrowej nie dbając o jakość „produkowanych lekarzy”. Ilość musi iść obecnie w parze z jakością, gdyż brak profesjonalizmu prowadzi do spadku zaufania publicznego i spadku wartości naszej działalności, felczeryzacji medycyny i jej atomizacji,
  • budowa kompetencji interdyscyplinarnych, umiejętności odnalezienia się w wielozadaniowym procesie leczenia, kształcenia i szkolenia oraz nauczania innych,
  • wprowadzenie czynników motywacyjnych do podejmowania pożądanych działań i wyeliminowanie czynników zniechęcających,
  • urealnienie procesu kształcenia oraz prawa pracy,
  • wprowadzenie polityki prorodzinnej i prorodzicielskiej, implementując ogólny nurt sfery socjalnej i społecznej kraju tak, aby uczynić kierunek lekarski bardziej atrakcyjnym i nie dyskryminującym,
  • wdrożenie transparentności procesów, minimalizacja niejasności prawnych i uporządkowanie prawa, szczególnie prawa pracy.

Krótkie ramy czasowe wyznaczone na prace Zespołu sprawiły, że były one niezwykle intensywne, ale starałem się jako Przewodniczący przeprowadzić wszystkie niezbędne elementy organizacyjne i jakościowe, które wyobrażam sobie jako kluczowe dla pracy w dialogu i szerokiej perspektywie regulatora, tj. poza wizją zmian, przeprowadzenie konsultacji wstępnych (ankieta – badanie opinii), konsultacji wewnętrznych i zewnętrznych, przygotowanie założeń do zmian, weryfikacja ich wykonalności, dążenie do uniwersalizmu projektowanych zmian, konsultacje końcowe i przygotowanie zapisów prawnych. Mam też nadzieję, że po przekazaniu dokumentu opinii publicznej, napływające uwagi dokładnie przeanalizujemy i te zasadne wdrożymy.

Niniejszy dokument odzwierciedla oczekiwania lekarzy i liczymy, że projekty przekazane do konsultacji społecznych i później Radzie Ministrów będą tymi samymi, w sensie zmian docelowych, które przekazujemy na ręce Pana Ministra. Jesteśmy zdeterminowani pomóc w przełamywaniu ewentualnych barier przy wdrażaniu przedkładanych rozwiązań, jako że zdrowie i kompetencje najwyższych profesjonalistów medycznych nie mają barw politycznych. To jest ten czas, kiedy często skostniałe i antylekarskie zasady szkolenia i prawa pracy należy zmienić na elastyczne, projakościowe, prolekarskie i sprzyjające rozwojowi i ewolucji zawodowej. Przed nami bowiem nieuchronna reforma całego systemu ochrony zdrowia w Polsce. A ona bez nas się nie dokona.

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Zespołu

dr n. med. Jarosław Biliński

Tagi: , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie