18 grudnia 2019

Koszty „nieobowiązkowych” ubezpieczeń po stronie rezydentów?

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego porównuje posiadanie ubezpieczeń OC, NNW oraz HIV do kosztów, jakie ponosi lekarz rezydent w związku z dojazdem, noclegiem czy też wyżywieniem poza miejsce stałego miejsca zamieszkania w czasie odbywania stażu kierunkowego w ramach realizowania szkolenia specjalizacyjnego. CMKP odmówiło wszczęcia postępowania wyjaśniającego, o co zwrócił się Rzecznik Praw Lekarza w związku ze zgłoszeniami, że podmioty w których odbywa się szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury uzależniają odbywanie stażu kierunkowego od wykupienia przez lekarza rezydenta wyżej wskazanych nieobowiązkowych ubezpieczeń.

Rzecznik Praw Lekarza podkreśla, że tego rodzaju działania są bezprawne, w związku z czym wystosował do CMKP pismo z prośbą o wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Fakt odmowy przez CMKP wszczęcia postępowania i sposób w jaki umotywowano tę decyzję jest dla RPL nie do zaakceptowania, w związku z czym zamierza w tej sprawie interweniować w Ministerstwie Zdrowia.

W piśmie CMKP czytamy: Z oczywistych względów odbywanie kierunkowych staży specjalizacyjnych poza jednostką macierzystą, w której specjalizuje się lekarz wymaga od niego poniesienia dodatkowych kosztów, jak choćby kosztów dojazdu, czy noclegu i wyżywienia poza miejscem stałego zamieszkania. W takich wypadkach, dodatkowe koszty związane ze stażem nie są lekarzowi refundowane, a tym bardziej nie jest to obowiązek jednostki kierującej lekarza na staż zewnętrzny. W opinii CMKP, konieczność poniesienia kosztów dodatkowych ubezpieczenia OC lub NNW – szczególnie jeśli ryzyka na które narażony jest lekarz podczas takiego stażu wykraczają poza katalog ryzyk standardowych objętych obowiązkowym ubezpieczeniem, jest również tego rodzaju kosztem dodatkowym i trudno oczekiwać aby był refundowany przez pracodawcę.

Ponadto w opinii CMKP uzasadnione jest powzięcie przez placówkę przyjmującą na staż dodatkowych mechanizmów zabezpieczających przed odpowiedzialnością odszkodowawczą w razie negatywnych konsekwencji narażenia na czynnik zakaźny.

Poniżej dostępna jest pełna treść korespondencji – załączamy pismo RPL oraz odpowiedź udzieloną przez CMPK.

Z treści pisma wynika, że CMKP wykazało się całkowitym niezrozumieniem poruszanego zagadnienia oraz „pomyleniem pojęć” – zaznacza dr Monika Potocka, Rzecznik Praw Lekarza.

Jednocześnie informujemy, iż przerzucanie wspomnianych kosztów na rezydentów nie jest regułą i część jednostek szkolących postępuje według oceny RPL prawidłowo, czyli obejmuje swoim ubezpieczeniem również staż kierunkowy rezydentów.

Rzecznik Praw Lekarza przypomina:

– Zgodnie z art. 94 pkt 4 Kodeksu pracy – Pracodawca jest zobowiązany, w szczególności zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

– Zgodnie z art. 16h ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty „Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas określony w programie specjalizacji w ramach rezydentury”.

– Pracownik delegowany powinien mieć zapewnione warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż obowiązujące u Pracodawcy.

– Podmiot szkolący (Pracodawca), który kieruje lekarza rezydenta (Pracownika) do odbycia stażu kierunkowego nadal jest zobowiązany organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

– Brak podstawy prawnej żądania wykupienia przez lekarzy rezydentów nieobowiązkowego OC, NNW i HIV.

– Zgodnie z art.  207 § 1 Kodeksu pracy „Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany: […] 1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy”,

– Zgodnie z art. 209(2) 1 Kodeksu pracy „W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany: 1) niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony”.

W ocenie Rzecznika Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przerzucanie kosztów odbywania stażu kierunkowego w podmiocie zewnętrznym na lekarza rezydenta jest niedopuszczalne!

Jeżeli dotyczy Cię opisany problem, masz pytania, potrzebujesz wsparcia – napisz do rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl.

Tagi: , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie