10 lutego 2021

Lekarzu, uzupełnij swoją dokumentację w rejestrze PWZ

Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu przypomina o ustawowym obowiązku uzupełniania dokumentacji lekarza/lekarza dentysty członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

W imieniu Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, przypominamy o obowiązku dostarczania dokumentacji potwierdzającej zmiany danych osobowych, kontaktowych , uzyskiwanych kwalifikacji oraz wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, zgodnie z art. 49 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich  (Dz. U. z 2019 r. poz.965, z 2020 r. poz.1291, 2112, 2401).

Obowiązek informowania i przekazywania danych (potwierdzonych odpowiednimi dokumentami),  których izba nie uzyskuje z innych źródeł, w szczególności dotyczy:

  • zmiany imion i nazwiska,
  • obywatelstwa,
  • uzyskania stopnia naukowego,
  • uzyskania tytułu naukowego,
  • zmiany adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,
  • zmiany adresu do korespondencji,
  • podjęcia wykonywania zawodu,
  • zaprzestania wykonywania zawodu na terenie RP,
  • przejścia na emeryturę lub rentę

oraz dokumentacji potwierdzającej wykonywanie zawodu lekarza / lekarza dentysty.

Stanowisko Nr 11/19/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. określa dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza, lekarza dentysty:

a) w przypadku stosunku pracy – umowa o pracę oraz zaświadczenie od pracodawcy o pozostawaniu w stosunku pracy, w przypadku zakończonego stosunku pracy – świadectwo pracy,

b) w przypadku umowy cywilnoprawnej dotyczącej zatrudnienia – umowa oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z którym jest zawarta umowa, o realizowaniu (wykonaniu) tej umowy oraz wymiarze czasu pracy, (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o szkolenie lekarza) nie dotyczy kontraktu,

c) w przypadku odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich – zaświadczenie wydane przez uczelnię medyczną o realizowaniu studiów,

d) w przypadku umowy o porozumieniu z podmiotem leczniczym zawartej przez wolontariusza – umowa określająca okres, na jaki została zawarta i miejsce udzielania świadczeń oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z którym jest zawarta umowa, o realizowaniu (wykonaniu) tej umowy oraz wymiarze czasu pracy,

e) w przypadku stosunku służbowego (powołania do służby wojskowej lub wyznaczania na stanowisko służbowe).

Dokumenty można dostarczyć drogą elektroniczną p.rejestracja@oilwaw.org.pl, faksem pod numer (22) 54 28 315, lub pocztą tradycyjną bądź złożyć osobiście w Biurze Obsługi Lekarza – stanowisko nr 3 – parter. Niezbędne wnioski, formularze oraz oświadczenia zamieszczone zostały na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w zakładce Prawo Wykonywania Zawodu/procedury i formularze: https://izba-lekarska.pl/prawo-wykonywania-zawodu/procedury-i-formularze/

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o telefoniczny (+48 22 54 28 314 i 316) lub mailowy (p.rejestracja@oilwaw.org.pl) kontakt z Komisją ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu.

 

lek. Piotr Artur Winciunas

Przewodniczący Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu

Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie