30 listopada 2020

Lekarzu, Lekarzu Dentysto z OIL w Warszawie, jeżeli przepisy wyłączają Cię z możliwości kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii, złóż oświadczenie

Z uwagi na nowelizację ustawy, której zapisy m.in. nakładają na izby lekarskie obowiązek przekazania wojewodzie lub ministrowi zdrowia list lekarzy i lekarzy dentystów, na podstawie których będzie on kierował do pracy przy zwalczaniu epidemii, zachęcamy wszystkich członków OIL w Warszawie, których przepisy wyłączają z możliwości kierowania do takiej pracy, do składania oświadczeń do naszej izby. Pozwoli to uniknąć wystawiania przez wojewodę błędnych decyzji, czyli m.in. skierowań dla rodziców małych dzieci czy kobiet ciężarnych.

TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ: zakończono.

 

Zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii:

  1. osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn;
  2. kobiety w ciąży;
  3. osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
  4. osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
  5. osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
  6. osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
  7. inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;
  8. osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku, gdy dziecko w wieku do 18 lat jest wychowywane przez dwie osoby, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

Orzeczenie w sprawie choroby, o której mowa w pkt 7 powyżej wydaje lekarz, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53).

Podkreślamy, że izby lekarskie nie prowadzą rejestru zawierającego informacje mogące być podstawą do wyłączenia ze skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii, w związku z czym osoby, których ww. wyłączenia dotyczą, powinny wysłać e-mail na adres: lekarze@oilwaw.org.pl z załączonym ZESKANOWANYM oświadczeniem w formacie PDF (uwaga, uwzględniane będą tylko pliki PDF, nie będą brane pod uwagę zdjęcia zrobione telefonem, np. JPG).

O wypełnienie i złożenie oświadczenia prosimy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy spełniają co najmniej jedno z wyżej wskazanych kryteriów wyłączenia ze skierowania do pracy – POZA KRYTERIUM WIEKU.

Czynni zawodowo lekarze i lekarze dentyści – kobiety, które ukończyły 60 rok życia i mężczyźni, którzy ukończyli 65 rok życia – proszeni są o nieskładanie oświadczeń. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie samodzielnie ustali wiek na podstawie numeru pesel.

Oświadczenie musi być opatrzone (wyraźnie odbitą!) pieczątką i podpisem. W treści maila należy umieścić swoje imię i nazwisko oraz numer PWZ. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 22 290 20 50.

Znowelizowane zapisy ustawowe obowiązują, wojewoda już skierował do naszej izby prośbę o przekazanie listy lekarzy i lekarzy dentystów (na podstawie której wystawiane będą przez wojewodę skierowania). Na przekazanie listy OIL ma tydzień od wpłynięcia prośby. Wobec tego prosimy wszystkie osoby, których nazwiska z uwagi na wyłączenie uregulowane prawne nie powinny znaleźć się na tej liście, o przesyłanie oświadczeń do 10 grudnia (czwartek) do północy.

Wyjaśniamy jednocześnie, że złożenie oświadczenia jest dobrowolne, a związane jest ono wyłącznie z kwestią kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Złożone oświadczenia zostaną przekazane wyłącznie wojewodzie/ministrowi zdrowia, na uprzedni wniosek, na podstawie znowelizowanej ustawy.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie przekaże wojewodzie/ministrowi zdrowia listę lekarzy i lekarzy dentystów nieuwzględniającą wyłącznie tych członków OIL w Warszawie, którzy złożą oświadczenie oraz kobiet, które ukończyły 60 rok życia i mężczyzn, którzy ukończyli 65 rok życia.

Zwracamy również Państwa uwagę, iż Okręgowe Izby Lekarskie nie podejmują jakichkolwiek decyzji związanych ze skierowaniami, a jedynie mają obowiązek przekazania wojewodzie/ministrowi zdrowia wykazu lekarzy i lekarzy dentystów.

Walka z epidemią jest wszędzie tam, gdzie medyk ma kontakt z pacjentem. Oświadczenie dotyczy jednak walki z epidemią wyłącznie w aspekcie kierowania lekarzy przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii, na mocy jego ewentualnej decyzji. Podsumowując, zwracamy uwagę, że oświadczenie nie dotyczy wyłączania z walki z epidemią w szerokim znaczeniu, lecz związane jest z kierowaniem przez wojewodę lekarzy w inne niż dotychczasowe miejsce pracy na podstawie art. 47 ust. 1 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W sytuacjach wystawiania przez wojewodę błędnych skierowań – co wielokrotnie miało miejsce i w związku z czym lekarze zwracali się do naszej izby z prośbą o pomoc – niezmiennie mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie.

Bezpłatnych porad prawnych dla lekarzy z OIL w Warszawie udziela działające przy naszej izbie biuro „Prawnik dla lekarza” (tel. 728 988 518 czynny w pn. w godz. 10.00-18.00, wt.-pt. w godz. 9.00-17.00, e-mail: prawnikdlalekarza@oilwaw.org.pl).

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie