15 czerwca 2018

Nowy podział obowiązków kierownictwa resortu

W ministerstwie jest pięcioro wiceministrów: Józefa Szczurek-Żelazko, Zbigniew Król, Janusz Cieszyński, Marcin Czech i Sławomir Gadomski, który dołączył do kierownictwa MZ na początku czerwca po tym, jak odeszła Katarzyna Głowala.

W myśl zarządzenia minister zdrowia sprawuje nadzór m.in. nad Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym i prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Minister jest członkiem Rady Dialogu Społecznego, inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Gabinet Polityczny, swoje biuro, Departament Prawny, Biuro Prasy i Promocji oraz Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko jako sekretarz stanu jest członkiem: Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia. Podlegają jej m.in. departamenty: Matki i Dziecka, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pielęgniarek i Położnych oraz Ratownictwa Medycznego i Obronności. Nadzoruje działalność m.in. Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi oraz instytutów: Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Matki i Dziecka w Warszawie, Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wiceminister Janusz Cieszyński jest członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez departamenty: Funduszy Europejskich i e-Zdrowia oraz Nadzoru, Kontroli i Skarg. Nadzoruje także działalność Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie i wykonuje w imieniu ministra prawa wynikające z udziałów albo akcji Skarbu Państwa np. w Centrali Farmaceutycznej Cefarm i Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych Polfa.

Wiceminister Marcin Czech jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich. Odpowiada za departamenty: Polityki Lekowej i Farmacji oraz Współpracy Międzynarodowej. Nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.

Wiceministrowi Sławomirowi Gadomskiemu podlegają departamenty: Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Polityki Zdrowotnej, a także Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego. Nadzoruje działalność m.in. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant w Warszawie, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Narodowego Centrum Krwi w Warszawie i regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

Wiceminister Zbigniew Król – w myśl zarządzenia – inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez departamenty: Analiz i Strategii, Organizacji Ochrony Zdrowia, Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Zdrowia Publicznego. Podlega mu m.in. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie, Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.(PAP)

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie