14 lutego 2017

NRL o kontraktach dla lekarzy dentystów, izbach wytrzeźwień i prawie farmaceutycznym

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, z zadowoleniem przyjęło, że projekt zarządzenia uwzględnił postulaty zgłoszone przez lekarzy w sprawie określenia warunków zawierania u realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie określenia etatu przeliczeniowego oraz zachowania uprawnień dyrektorów oddziałów wojewódzkich do modyfikacji wielkości etatu przeliczeniowego. Prezydium NRL pozytywnie ocenia również wprowadzenie do zarządzenia zapowiadanego rozszerzenia współczynnika na udzielanie świadczeń kobietom w ciąży i okresie połogu.
Jednocześnie po raz kolejny Prezydium NRL podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowiska dotyczące wysokości współczynnika korygującego, stosowanego przy rozliczaniu świadczeń udzielanych dzieciom do ukończenia 18 roku życia.
Należy zaznaczyć, że leczenie dzieci i młodzieży jest zdecydowanie trudniejsze i bardziej czasochłonne niż leczenie osób dorosłych i dlatego powinno być lepiej finansowane. W związku z powyższym Prezydium NRL proponuje określenie współczynnika korygującego wycenę punktową ww. świadczeń na poziomie 2,0.
Ponadto prezydium NRL proponuje także dodanie współczynnika korygującego np. na poziomie 2 w przypadku świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych osobom z orzeczoną niepełnosprawnością (bez względu na wiek) oraz dodanie świadczenia o kodzie 230304 (Rentgenodiagnostyka- zdjęcie pantomograficzne z opisem) do świadczeń ogólnostomatologicznych udzielane w znieczuleniu ogólnym.
Konieczne wydaje się również rozważenie, czy leczenia kobiet ciężarnych nie umieścić także w świadczeniach do 18 roku życia (w ostatnich latach zdarzają się ciężarne nastolatki zgłaszające się do poradni stomatologii dziecięcej) – czytamy w komunikacie NRL.

Obawy NRL budzą niektóre zmiany w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zdaniem Prezydium osoby nietrzeźwe (zatrute alkoholem), zatrzymane w izbie wytrzeźwień, powinny być zawsze zbadane przez lekarza, a co więcej powinny ponownie przejść badanie w razie jakiejkolwiek zmiany stanu zdrowia somatycznego i psychicznego.
W ocenie Prezydium rozwiązaniem problemu braku lekarzy w izbach wytrzeźwień nie jest rozszerzanie uprawnień ratowników medycznych i zastępowanie lekarzy ratownikami medycznymi. Opieka nad pacjentami pod wpływem alkoholu (zatrutymi alkoholem) powinna być sprawowana czy nadzorowana przez lekarza, bowiem tylko on ma wiedzę i umiejętności potrzebne do różnicowania oraz diagnozowania tego stanu, może zlecić odpowiednie badania dodatkowe, zastosować leczenie farmakologiczne. Istotne jest bowiem rozpoznanie potrzeb zdrowotnych takich pacjentów, a ponadto w miarę możliwości kierowanie takich osób na leczenie odwykowe czy prowadzenie innych interwencji motywujących do terapii. W świetle powyższego, niepokój budzi tendencja do przyznawania niektórym innym zawodom kompetencji zastrzeżonych dla lekarza.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie zaopiniowało projekt ustawy o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne. (źródło komunikat NRL)

Tagi: , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie