18 sierpnia 2022

P.f. prezesa ORL w Warszawie wystąpił do RPO w sprawie korekty „Uproszczonego dostępu do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty”

Piotr Pawliszak, p.f. prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w wystosowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpieniu nawiązując do ustaleń omówionych podczas ostatniego spotkania z prof. Marcinem Wiąckiem, zwrócił uwagę na niezgodność procedury Uproszczonego dostępu do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty dla osób, które nabyły kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium Unii Europejskiej z wieloma przepisami prawa krajowego i unijnego, w tym z art. 27 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten bowiem stanowi, że językiem urzędowym w Polsce jest język polski.

Ustawodawca, wprowadzając przepisy, dzięki którym Minister Zdrowia możne udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty przez wspomnianych wyżej lekarzy a Okręgowe Izby Lekarskie mogą przyznać im warunkowe prawo wykonywania zawodu, nie uzależnił przyznania tych uprawnień od stopnia znajomości języka polskiego, który umożliwiałby im prawidłowe wykonywanie zawodu w Polsce.

p.f. prezesa ORL w Warszawie Piotr Pawliszak i Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek

Piotr Pawliszak w obszernym wystąpieniu zwrócił uwagę na wiele czynników powodujących m.in. ogromne ryzyko niewłaściwego udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i lekarzy dentystów, których znajomość języka urzędowego w Polsce nie została w obiektywny sposób zweryfikowana. Decyzje Ministra Zdrowia o udzielaniu zgody na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty wydawane są obecnie jedynie na podstawie deklaracji lekarzy cudzoziemców zawartych w oświadczeniu posiadania właściwego poziomu znajomości języka polskiego.

Odwołując się do orzecznictwa sądów administracyjnych p.f prezesa ORL wskazał, że język medyczny powinien być precyzyjny. Lekarz, stawiając diagnozę czy prowadząc historię choroby pacjenta, nie może zastąpić fachowych określeń słowami bliskoznacznymi, czy ich synonimami jak w języku potocznym. Użycie niewłaściwego słowa w dokumentacji medycznej albo w treści recepty może powodować daleko idące konsekwencje w dalszym procesie leczenia, a finalnie stanowić niebezpieczeństwo wyrządzenia krzywdy pacjentowi. Wykonywanie zawodu lekarza opiera się na znajomości i umiejętności posługiwania się terminologią medyczną i bogatym specjalistycznym słownictwem. Praca lekarza i lekarza dentysty wymaga zatem nie tyle podstawowej, ile zaawansowanej umiejętności władania językiem polskim oraz wysokiej kultury wypowiedzi.

W konkluzji wystąpienia p.f. prezesa ORL Piotr Pawliszak zwrócił się do RPO prof. Marcina Wiązka z prośbą o podjęcie u Ministra Zdrowia interwencji, która miałby na celu zmianę przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w taki sposób, by warunek obligatoryjny do udzielania zgody a wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty w Polsce osobom ubiegającym się o przyznanie PWZ lekarza i lekarza dentysty na podstawie procedury Uproszczonego dostępu do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty stanowiło również potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym wykonywanie zawodu.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie