2 stycznia 2020

Papierowe recepty– kiedy można wystawiać?

Receptę papierową będzie można wystawić w przypadku braku dostępu do systemu informatycznego, który umożliwia gromadzenie i przesyłanie e-recept. Brak dostępu ma miejsce w przypadku awarii tego systemu, ale również może wynikać z konieczności wystawienia recepty w czasie wizyty domowej.

Według ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. DzU z 2019 r., poz. 499, z późn. zm.), zgodnie z art. 95b ust. 2 pkt. 1 lekarze z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej mają prawo wystawiać recepty w wersji papierowej z uwagi na brak dostępu do systemu teleinformatycznego.

Art. 95b. [Zasady wystawiania recept]

„1.       Recepta jest wystawiana w postaci elektronicznej albo papierowej.

  1. Receptę w postaci papierowej wystawia się w przypadku:

1) braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,

2) (uchylony),

3) recepty na produkt leczniczy lub wyrób medyczny wystawionej przez osobę uprawnioną, zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym recepta została wystawiona, podlegającej realizacji w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, zwanej dalej »receptą transgraniczną«,

4) recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości,

5) recepty wystawianej przez lekarza, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza, albo pielęgniarkę i położną,
o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (DzU z 2018 r., poz. 123, z późn. zm.),

6) recepty na produkt leczniczy nieposiadający pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzany z zagranicy na warunkach i w trybie określonych
w art. 4.

  1. Recepta dla:

1) osoby wystawiającej, zwana dalej receptą pro auctore,

2) małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej, zwana dalej receptą pro familia

jest wystawiana w postaci elektronicznej albo papierowej”.

Reasumując: istnieją następujące wyjątki od obowiązku wystawiania e-recept:

recepty pro auctore i pro familia (postać papierowa lub elektroniczna),

recepty na leki z importu docelowego,

recepty transgraniczne, dla osoby NN, weterynaryjne,

recepty wypisywane w sytuacji braku dostępu do systemu informatycznego.

 

Janusz Jaroszyński

Puls 12-1/2020

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie