27 maja 2022

Posiedzenie Rady ORL. Powołano komisje oraz zespoły ORL IX kadencji

Podczas trzeciego już posiedzenia nowo wybranej Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, które odbyło się w środę 25 maja, reprezentanci samorządu powołali 6 komisji oraz 5 zespołów IX kadencji. Rada uchwaliła również składy personalne poszczególnych organów izby.

Lekarze zasiadający w ORL podjęli także decyzję kierunkową ws. zwołania w czwartym kwartale tego roku nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Warszawie, podczas którego delegaci wybiorą nowego szefa ORL. 2 czerwca zaś odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie rady, kiedy to na pełniącego funkcję prezesa ORL w Warszawie wybrany zostanie jeden z obecnych wiceprezesów.

Ważnym punktem obrad było również uchwalenie zgody na przeznaczenie 187 tys. złotych na realizację projektów zgłoszonych w ramach Lekarskiego budżetu partycypacyjnego. Przypomnijmy, konkurs wystartował 22 listopada 2021 r. Wyniki LBP.

Przeważającą część obrad rada poświęciła uchwalaniu składów personalnych wcześniej powołanych stałych komisji ORL, a także powołaniu komisji problemowych oraz zespołów izby wraz z zasiadającymi w nich członkami.

Uchwalone organy ORL i OIL wraz z zespołami prezentujemy poniżej.

Komisja ds. Rejestracji Praktyk Lekarskich ORL:

 • Rafał Sawicki – przewodniczący,
 • Maciej Cyran,
 • Renata Dmowska,
 • Tomasz Kostrzewski,
 • Grzegorz Kwitkiewicz,
 • Michał Machowski,
 • Aleksander Pieczyński,
 • Andrzej Siarkiewicz,
 • Agnieszka Siatka,
 • Mery Topolska-Kotulecka.

Komisja m.in. zajmuje się postępowaniem w sprawie wpisania i skreślania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich lekarzy i lekarzy dentystów oraz prowadzenie tych rejestrów, określone obowiązującymi przepisami. Zespół komisji ściśle współpracuje z Komisją ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu w zakresie prowadzenia rejestru praktyk oraz archiwum akt osobowych. Współpracuje z innymi organami Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w zakresie prowadzenia nadzoru nad lekarzami i lekarzami dentystami wykonującymi zawód w formie praktyki lekarskiej.

Komisja ds. Lekarzy Dentystów ORL:

 • Dariusz Paluszek – przewodniczący,
 • Rafał Flakowski,
 • Bożena Hoffman-Golańska,
 • Marta Klimkowska-Misiak,
 • Piotr Kuchta,
 • Grzegorz Kwitkiewicz,
 • Justyna Kwitkiewicz,
 • Elżbieta Latoszek-Banasiak,
 • Danuta Lesak,
 • Agnieszka Leśniak-Trześniewska,
 • Elżbieta Małkiewicz,
 • Konrad Małkiewicz,
 • Bartłomiej Matuszak,
 • Roman Olszewski,
 • Liliana Piwowarczyk,
 • Anna Popis-Witkowska,
 • Wojciech Popowski,
 • Monika Potocka,
 • Jerzy Reymond,
 • Andrzej Siarkiewicz,
 • Bożena Sulma-Urban,
 • Mery Topolska-Kotulecka.

Komisja zajmuje się analizowaniem i przedstawianiem Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie problemów dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty, opracowywaniem i przedstawianiem Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie opinii dotyczących doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów. Ważnym zadaniem komisji jest również  promocja w środowisku lekarzy dentystów Zasad Prowadzenia Wolnorynkowej Praktyki Lekarsko-Dentystycznej uchwalonych przez Międzynarodową Federację Dentystyczną oraz współpraca z Komisją Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej.

Komisja ds. Konkursów na Stanowiska Kierownicze w Ochronie Zdrowia ORL:

 • Jerzy Polański – przewodniczący,
 • Adam Górski,
 • Wanda Jaroszewska-Balicka,
 • Piotr Kuchta,
 • Michał Machowski,
 • Konrad Małkiewicz,
 • Hanna Michałek-Baranowska,
 • Dariusz Paluszek,
 • Olga Rostkowska,
 • Ryszard Stańczak.

Komisja realizuje zadania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, obejmujące organizowanie konkursów na stanowiska ordynatorów, wskazuje przedstawicieli Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie spośród członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i z delegatów wybranych na Okręgowy Zjazd Lekarzy na członków komisji konkursowych na inne kierownicze stanowiska w podmiotach leczniczych. Zadaniem członków komisji jest również uczestniczenie w pracach zespołów zajmujących się opracowaniami i uzgodnieniami dotyczącymi konkursów.

Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu ORL:

 • Piotr Winciunas – przewodniczący,
 • Joanna Grabska,
 • Michał Grądzki,
 • Tomasz Imiela,
 • Zuzanna Komosińska,
 • Piotr Kuchta,
 • Grzegorz Kwitkiewicz,
 • Michał Machowski,
 • Łukasz Michalczyk,
 • Hanna Odziemska,
 • Dariusz Paluszek.

Do zadań komisji należy m.in. postępowanie w sprawie przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, uznawania kwalifikacji formalnych lekarzy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, prowadzenie okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, a także inne zadania związane z uprawnieniami do wykonywania zawodu.

Komisja ds. Stażu Podyplomowego ORL:

 • Maciej Nowak – przewodniczący,
 • Marcin Aluchna,
 • Tomasz Imiela,
 • Grzegorz Jaczewski,
 • Łukasz Kaczorowski,
 • Olga Kluka,
 • Piotr Kuchta,
 • Danuta Lesak,
 • Konrad Patena,
 • Michał Pogorzelski,
 • Wojciech Popowski,
 • Piotr Sobiech,
 • Bożena Sulma-Urban,
 • Andrzej Siarkiewicz,
 • Grzegorz Trojnar,
 • Marzena Woźniak,
 • Olga Wachnik-Rychlicka.

Zespół wchodzący w skład komisji zajmuje się opiniowaniem i przedstawianiem do rekomendacji Okręgowej Radzie Lekarskiej podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu lekarza i stażu lekarza dentysty. W imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej współpracuje m.in. z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w zakresie organizacji, zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego, organizowania szkoleń oraz nadzoru nad odbywaniem stażu w podmiotach wpisanych na listę Marszałka Województwa Mazowieckiego podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu lekarza i stażu lekarza dentysty.

Komisja Lekarzy Seniorów ORL:

 • Włodzimierz Cerański – przewodniczący,
 • Bogna Dratwianka,
 • Jolanta Gałecka-Pasternakiewicz,
 • Grażyna Janicka-Janiszewska,
 • Tomasz Kawenka.

Komisja przedstawia Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie sprawy dotyczące lekarzy emerytów i rencistów poprzez formułowanie opinii, ocen i uwag. Występuje i opiniuje w sprawach związanych z udzielaniem lekarzom emerytom i rencistom pomocy finansowej, pomocy OIL w zakresie leczenia i rehabilitacji oraz organizowania wypoczynku, rehabilitacji i rekreacji.

Komisji Młodych Lekarzy ORL:

 • Klaudia Gutowska – przewodnicząca,
 • Paweł Doczekalski,
 • Alicja Gielata,
 • Aleksandra Herbet,
 • Jędrzej Skorupka,
 • Zuzanna Wojdyńska.

Do zadań komisji należy reprezentowanie środowiska młodych lekarzy wobec samorządu lekarskiego, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji społecznych, po uzyskaniu akceptacji ORL m.in. przez opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących młodych lekarzy. Ważnym elementem działalności komisji jest rozwijanie sieci współpracy i umacnianie więzi między młodymi lekarzami na terenie OIL w Warszawie.

Komisji ds. Kultury ORL:

 • Bożena Hoffman-Golańska – przewodnicząca,
 • Włodzimierz Cerański,
 • Katarzyna Chojnacka-Pniewska,
 • Anna Jatkiewicz,
 • Justyna Kwitkiewicz,
 • Marek Obersztyn,
 • Katarzyna Osiak,
 • Krzysztof Schreyer,
 • Monika Szymczakowska,
 • Katarzyna Wierzbicka,
 • Mirosław Żydecki,
 • Majka Żywicka-Luckner.

Komisja promuje w środowisku lekarskim inicjatywy kulturalne poprzez organizowanie wydarzeń prezentujących twórczość lekarzy i lekarzy dentystów malujących, fotografujących, piszących, muzykujących i innych twórców oraz  wspieranie aktywności twórczej lekarzy i lekarzy dentystów członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Ponadto do zadań komisji należy m.in. pomoc członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – lekarzom i lekarzom dentystom – w organizowaniu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, integracyjnym i rozrywkowym oraz ułatwianie lekarzom i lekarzom dentystom udziału w profesjonalnych wydarzeniach kulturalnych.

Komisji ds. Sportu ORL:

 • Krzysztof Herman – przewodniczący,
 • Paweł Doczekalski,
 • Andrzej Mroczek,
 • Karol Stępniewski,
 • Andrzej Siarkiewicz,
 • Mateusz Szatanek,
 • Jakub Zakrzewski.

Promowanie aktywności fizycznej w środowisku lekarskim to najważniejszy cel komisji, które realizuje go poprzez organizowanie działań sportowych w formie rozgrywek, turniejów i mistrzostw oraz wydarzeń rekreacyjnych dla lekarzy i członków ich rodzin. Komisja wspiera członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w zakresie startu w imprezach sportowych o charakterze krajowym i międzynarodowym. Komisja współpracuje również z biurami podróży w celu negocjowania najdogodniejszych warunków turystyki wczasowej i specjalistycznej.

Komisji ds. Współpracy z Zagranicą ORL:

 • Agnieszka Serwan-Hałabuz – przewodnicząca,
 • Joachim Budny,
 • Barbara Dobies-Krześniak,
 • Adam Górski,
 • Karolina Gutkowska,
 • Bartosz Jerczak,
 • Agnieszka Kraśniej-Dębkowska,
 • Konrad Małkiewicz,
 • Bartłomiej Matuszak,
 • Michał Matuszewski,
 • Konrad Patena,
 • Olga Rostkowska,
 • Rafał Sawicki,
 • Krzysztof Szalecki.

Komisja planuje, organizuje i koordynuje bieżącą politykę zagraniczną Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Do jej zadań należy m.in. proponowanie kierunków współpracy międzynarodowej i przynależności do międzynarodowych organizacji lekarskich, gromadzenie, ocena formalna i merytoryczna wniosków o podjęcie działań w zakresie współpracy zagranicznej oraz bieżący nadzór nad zapewnieniem sprawnego obiegu dokumentów dotyczących współpracy zagranicznej.

Komisji ds. zmiany ustawy o izbach lekarskich ORL:

 • Monika Potocka – przewodnicząca,
 • Michał Gontkiewicz,
 • Elżbieta Latoszek-Banasiak,
 • Piotr Pawliszak,
 • Andrzej Siarkiewicz,
 • Karol Stępniewski,
 • Sebastian Stykowski – prawnik,
 • Anna Szarla.

Komisja jest nowo powołanym organem izby, którego zadaniem będzie stworzenie projektu ustawy zmieniającej ustawę z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 1342 t.j.).

Zespół ds. matek lekarek ORL:

 • Dorota Bębenek,
 • Aleksandra Bryja-Nowosad,
 • Barbara Dobies-Krześniak,
 • Magdalena Flaga-Łuczkiewicz,
 • Olga Kluka,
 • Maria Kłosińska,
 • Agnieszka Kraśniej-Dębkowska,
 • Aleksandra Kowalewska,
 • Agnieszka Maksymiuk-Kłos,
 • Jagna Odolska,
 • Joanna Pokładnik,
 • Joanna Seliga-Siwecka,
 • Małgorzata Skomska-Pawliszak,
 • Anna Szarla,
 • Anna Zawadzka.

Celem zespołu jest szeroko pojęta integracja matek lekarek, podejmowanie inicjatyw na rzecz tej grupy, a także promocja aktywności zawodowej i naukowej matek lekarek.

Zespół ds. monitorowania naruszeń w ochronie zdrowia ORL:

 • Joachim Budny,
 • Michał Gontkiewicz,
 • Michał Machowski,
 • Bartłomiej Matuszak,
 • Joanna Pokładnik,
 • Marcin Sanocki,
 • Anna Szarla.

Zespół jest swoistym łącznikiem pomiędzy rzecznikiem praw lekarza i rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej. Celem organu jest poprawa jakość opieki medycznej i reakcja na niewłaściwe zachowania pacjentów, personelu medycznego i zarządzających placówkami, które poszczególne osoby ujawniają w portalach internetowych. Jednym z głównych zadań zespołu jest monitorowanie mediów oraz analiza treści w kontekście naruszenia dobrego imienia lekarzy.

Zespół ds. studiów strategicznych ORL:

 • Maria Libura – przewodnicząca,
 • Michał Gontkiewicz,
 • Tomasz Imiela,
 • Małgorzata Łodyga,
 • Romuald Krajewski,
 • Jan Zygmuntowski.

Zespół ds. strony internetowej i cyfryzacji OIL:

 • Michał Gontkiewicz – przewodniczący,
 • Karolina Bartyzel,
 • Adrian Boguski,
 • Tomasz Dzieńkowski,
 • Bożena Hoffman-Golańska,
 • Renata Jeziółkowska,
 • Maria Kłosińska,
 • Michał Niepytalski,
 • Jacek Sowiński,
 • Piotr Winciunas,
 • Urszula Wolińska-Kułaj.

Do zadań zespołu należy m.in. opracowywanie założeń projektowych, składanie zapytań ofertowych w zakresie przygotowania oraz nadzór nad budową nowej platformy internetowej OIL oraz przygotowanie propozycji rozwiązań dotyczących autoryzacji dokumentacji/możliwości integracji z profilem zaufanym ePUAP.

Zespół ds. szczepień OIL:

 • Anna Rahnama – przewodnicząca,
 • Paweł Doczekalski,
 • Michał Gontkiewicz,
 • Marcin Sanocki,
 • Anna Szarla.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie