2 września 2022

Program stypendialny ORL w Warszawie

Program stypendialny ORL w Warszawie dla lekarzy i lekarzy dentystów będących członkami OIL w Warszawie został stworzony celem dofinansowania staży, kursów i warsztatów w zagranicznych ośrodkach.

Stypendia w kwocie do 5 tysięcy złotych przyznawane będą 2 razy do roku dla 5 lekarzy, którzy uzyskają największą liczbę punktów w danym postępowaniu.

Terminy składania wniosków – do 30 marca 2023 r.

Wniosek o przyznanie stypendium ORL wraz z załącznikami:

  • dokumentem potwierdzającym wynik z LEK/LDEK/PES,
  • listą publikacji naukowych, ogłoszeń zjazdowych kandydata,
  • dokumentem potwierdzający odbyte staże lub kursy,
  • zgodą kierownika ośrodka szkolącego,
  • potwierdzeniem dokonania doskonalenia zawodowego w okresie rozliczeniowym 4 letnim,
  • oświadczeniem o znajomości języka obcego w którym prowadzony będzie staż, kurs lub szkolenie,
  • innymi dokumentami (np. rekomendacje, publikacje, doniesienia zjazdowe, dyplomy uzyskania stopnia naukowego, dyplomy studiów podyplomowych) mogące uzasadniać aplikację,
  • zobowiązaniem do zwrotu przyznanej kwoty stypendium w razie jego nieprawidłowego wykorzystania lub niezłożenia wymaganego sprawozdania,

kandydat składa drogą elektroniczną bezpośrednio na adres e-mail: stypendia@oilwaw.org.pl. Prosimy o wypełnienie wniosku na komputerze (wniosek w wersji edytowalnej do pobrania poniżej). 

Osoby, którym zostało przyznane stypendium zobowiązane są do dostarczenia ww. oryginałów dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu stypendium bezpośrednio do Sekretariatu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 22 54 28 390.

Szczegółowy regulamin przyznawania stypendiów tutaj.


Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie