22 listopada 2023

Program stypendialny ORL w Warszawie

Program stypendialny ORL w Warszawie dla lekarzy i lekarzy dentystów będących członkami OIL w Warszawie został stworzony celem dofinansowania staży, kursów i warsztatów w zagranicznych ośrodkach.

Stypendia w kwocie do 7 500 złotych przyznawane są 2 razy do roku dla 10 lekarzy, którzy uzyskają największą liczbę punktów w danym postępowaniu.

 

 

 

Terminy składania wniosków:

– 30 września 2024 r.

– 30 marca 2025 r., 

Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium powinna dostarczyć następujące dokumenty:

  • wypełniony wniosek o przyznanie stypendium ORL;
  • dokument potwierdzający wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko– Dentystycznego, Egzaminu Końcowego, a w przypadku lekarza posiadającego tytuł specjalisty – dokument potwierdzający wynik egzaminu specjalizacyjnego;
  • dokument potwierdzający odbycie stażu lub kursu zawodowego, związanego tematycznie z posiadaną specjalizacją, realizowanym szkoleniem specjalizacyjnym wnioskodawcy lub tematyką kursu/stażu o dofinansowanie, którego wnioskuje kandydat, zrealizowanego po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu;
  • zgodę kierownika ośrodka szkolącego na odbycie stażu w przypadku stażu indywidualnego – jeśli dotyczy stażu;
  • potwierdzenie dokonania doskonalenia zawodowego w okresie rozliczeniowym 4-letnim;
  • oświadczenie o znajomości języka obcego, w którym prowadzony będzie staż, kurs lub szkolenie;
  • inne dokumenty (np. rekomendacje, publikacje potwierdzone przez Główną Bibliotekę Lekarską lub Bibliotekę Medyczną funkcjonującą przy odpowiednim uniwersytecie medycznym, doniesienia zjazdowe, dyplomy uzyskania stopnia naukowego, dyplomy studiów podyplomowych) mogące uzasadniać aplikację;
  • zobowiązanie do zwrotu przyznanej kwoty stypendium w razie jego nieprawidłowego wykorzystania lub niezłożenia wymaganego sprawozdania.

 

Uwaga:

Prosimy o dostarczenie wyłącznie dokumentów potwierdzających odbycie staży lub kursów zawodowych, związanych tematycznie z posiadaną specjalizacją, realizowanym szkoleniem specjalizacyjnym wnioskodawcy lub tematyką kursu/stażu o dofinansowanie, którego wnioskuje kandydat, zrealizowanego po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu. Dokumenty potwierdzające udział w konferencji oraz dokumenty potwierdzające odbycie kursu lub szkolenia związanego z rozwojem kompetencji miękkich nie podlegają ocenie.

Wniosek o przyznanie stypendium ORL wraz z powyższymi załącznikami kandydat składa drogą elektroniczną bezpośrednio na adres e-mail: stypendia@oilwaw.org.pl

Prosimy o wypełnienie wniosku elektronicznie (wniosek w wersji edytowalnej do pobrania poniżej).

 

Ważne informacje:

Wyniki postępowania są ogłaszane najpóźniej do końca kwietnia i października danego roku kalendarzowego.

Osoby, które uzyskały stypendium zobowiązane są do dostarczenia ww. oryginałów dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu stypendium bezpośrednio do Sekretariatu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Osoba korzystająca ze stypendium zobowiązana jest do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykorzystania stypendium. Ponadto powinna złożyć dyplom lub pisemne potwierdzenie odbycia stażu, kursu, szkolenia.

Sprawozdania wraz z odpowiednimi fakturami lub innymi dokumentami księgowymi potwierdzającymi poniesienie wydatków składa się w terminie 3 miesięcy po jego wykorzystaniu do sekretariatu Okręgowej Izby Lekarskiej lub drogą e-mailową na adres stypendia@oilwaw.org.pl.

W razie wykorzystania stypendium niezgodnie z celem określonym we wniosku lub w razie niezłożenia sprawozdania z wykorzystania stypendium, kwota wypłaconego stypendium podlega zwrotowi w całości lub zakwestionowanej części.

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: (22) 54 28 390

Szczegółowy regulamin przyznawania stypendiów tutaj.

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie