31 stycznia 2017

Samorząd lekarski zaniepokojony sytuacją lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się do ministra zdrowia z apelem o o podjęcie ze środowiskiem lekarskim rozmów na temat przywrócenia właściwego statusu tej dziedziny medycyny w polskim systemie ochrony zdrowia.

NRL popiera postulaty Towarzystwa Internistów Polskich wyrażone w liście otwartym z dnia 19 grudnia 2016 r. List otwarty Towarzystwa Internistów Polskich opisuje szereg powszechnie znanych w środowisku lekarskim zjawisk. Niepokój budzi w szczególności likwidacja oddziałów chorób wewnętrznych w wielu podmiotach leczniczych prowadzących szpitale oraz stale zmniejszająca się liczba łóżek dla chorych w oddziałach chorób wewnętrznych. Oba zjawiska mają swoje podstawowe źródło w niedostatecznym finansowaniu szpitalnych oddziałów chorób wewnętrznych przez publicznego płatnika. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podziela stanowisko, że należy zapobiec dalszemu zmniejszaniu dostępu pacjentów do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez oddziały chorób wewnętrznych. W tym celu konieczna jest poprawa finansowania tych świadczeń uwzględniająca m.in. fakt, że oddziały te nierzadko sprawują opiekę nad osobami w podeszłym wieku cierpiącymi na kilka współistniejących chorób wymagających jednoczesnego leczenia.

Zastrzeżenia Prezydium budzi także planowane ograniczenie możliwości pracy lekarzy chorób wewnętrznych w podstawowej opiece zdrowotnej. Celowe jest rozważenie dopuszczenia lekarzy chorób wewnętrznych do dalszego wykonywania zawodu w ramach podstawowej opieki zdrowotnej bez konieczności posiadania specjalizacji z dziedziny medycyny rodzinnej. W ocenie Prezydium wykorzystanie wysokich kompetencji lekarzy internistów w podstawowej opiece zdrowotnej pozwoli ograniczyć liczbę konsultacji wąskospecjalistycznych, co może przyczynić się do skrócenia kolejek do niektórych specjalistów, a z punktu widzenia pacjenta przyspieszy dostęp do właściwej diagnostyki i leczenia. Należy zauważyć, że podobne względy przemawiają za udziałem lekarzy pediatrów w podstawowej opiece zdrowotnej.

Na poparcie zasługuje też zgłoszony przez Towarzystwo Internistów Polskich postulat poszerzania sieci poradni internistycznych przy szpitalach jako ważnego ogniwa w opiece nad pacjentami po leczeniu szpitalnym czy pacjentów wymagających częstych hospitalizacji.

Opisaną powyżej złą sytuację pogarsza jeszcze istnienie widocznej luki pokoleniowej skutkującej brakiem lekarzy chorób wewnętrznych. Obserwuje się malejące zainteresowanie młodych lekarzy kształceniem specjalizacyjnym w dziedzinie chorób wewnętrznych. Działaniem, które mogłoby zapobiec temu niekorzystnemu trendowi byłoby uznanie chorób wewnętrznych za priorytetową dziedzinę medycyny i zapewnienie odpowiedniej liczby rezydentur dla lekarzy odbywających specjalizację z chorób wewnętrznych.

Samorząd lekarski deklaruje swój udział w dyskusji nad problemami poruszonymi w niniejszym apelu i gotowość do wspólnego poszukiwania właściwych rozwiązań mających na względzie dobro pacjenta, sprawność i efektywność działania systemu opieki zdrowotnej oraz zapewnienie młodym lekarzom szerokiego dostępu do dobrej jakości kształcenia specjalizacyjnego a specjalistom zapewnienie możliwości wykorzystania pełni zdobytych kompetencji zawodowych. (źródło komunikat NIL)

Tagi: , , , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie