4 listopada 2020

Stanowisko Prezydium ORL w Warszawie i interwencja RPL w sprawie zmian w trybie kierowania lekarzy i lekarzy dentystów do odbywania szkolenia specjalizacyjnego

Izba reaguje na szkodliwe projekty rozwiązań dotyczących możliwości pominięcia wyników postępowania kwalifikacyjnego przy kierowaniu lekarzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce akredytowanej, w której występuje szczególnie duże zapotrzebowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

STANOWISKO
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 4 LISTOPADA 2020 ROKU
W SPRAWIE ZMIAN W TRYBIE KIEROWANIA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2020 r., Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej wyraża daleko idącą dezaprobatę oraz niezrozumienie dla projektowanych w nim rozwiązań dotyczących możliwości pominięcia wyników postępowania kwalifikacyjnego przy kierowaniu lekarzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce akredytowanej, w której występuje szczególnie duże zapotrzebowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Nie ulega wątpliwości, że takie rozwiązanie w sposób diametralny zaprzecza idei wolności osobistej i zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów. Brak precyzyjnych przepisów w tym zakresie stawia pod znakiem zapytania m.in. bezpieczeństwo rodzinne związków, w których oboje partnerów to lekarze/lekarze dentyści – oczywistym jest, że istnieje ryzyko skierowania obojga tych lekarzy poza dotychczasowe miejsce zamieszkania, również do 2 różnych miast, gmin lub nawet powiatów. Obawiamy się, że projektując wspomniane przepisy, po raz kolejny, wykazano się brakiem empatii dla lekarzy i zwykłego pragmatyzmu. Mimo najwyraźniej odmiennego podejścia rządzących, lekarze i ich rodziny, mimo etosu zawodu, pozostają obywatelami z prawami w zakresie wolności osobistej na równi innym obywatelom.

Na chwilę obecną niejasne również pozostaje, czy wzięto pod uwagę ewentualne koszty przesiedlenia lekarzy – podwyższone koszty dojazdów do miejsca pracy, lub konieczność wynajmu mieszkania, zmiany placówki oświatowej, do której uczęszczają dzieci (np. utrata „wpisowego” przy placówkach prywatnych) – czy przewidziana została rekompensata dla tych osób. Czy przewidziano tryb odwoławczy od decyzji wojewody lub możliwość automatycznego kontynuowania szkolenia specjalizacyjnego w pierwotnie wybranym ośrodku, do którego lekarz został zakwalifikowany? Nie dysponujemy również informacjami, czy w przypadku skierowania lekarza lub lekarza dentysty do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w powyższym trybie, będą oni mieli możliwość ubiegania się o zmianę miejsca odbywania tego szkolenia na dotychczasowych zasadach.

Biorąc pod uwagę powyższe niejasności, oraz narastającą frustrację wśród członków okręgowej izby lekarskiej w Warszawie, pojawiające się w mediach społecznościowych porównania cytowanych rozwiązań do nakazów pracy lub wręcz niewolnictwa, przy niemilknących głosach domagających się od samorządów i związków zawodowych postawienia stanu lekarskiego w gotowości do natychmiastowego strajku, wzywamy rządzących do pilnego wycofania wątpliwych przepisów.

Rzecznik Praw Lekarza, Monika Potocka w zakresie zaistniałego problemu skierowała pismo do Ministerstwo Zdrowia pytając m.in.:

  • czy nie powinna być określona szczegółowa procedura oraz przyjęte obiektywne kryteria kierowania lekarzy w trybie § 7 ust. 1a powołanego rozporządzenia?
  • czy lekarzowi, który zostanie skierowany przez wojewodę będzie zapewniona możliwość powrotu do jednostki, która powinna była być przydzielona w procedurze konkursowej – opartej o wyniki LEK – a do której to jednostki w postępowaniu kwalifikacyjnym lekarz nie dostał się ze względu na decyzję wojewody uzasadnianą stanem epidemii?
  • czy wojewoda musi „z urzędu” brać pod uwagę miejsce zamieszkania lekarza kierowanego czy też zależy to od jego uznania?
  • czy wojewoda musi zawsze brać pod uwagę miejsce zamieszkania lekarza kierowanego czy są od tej reguły jakieś wyjątki?
  • czy przewidziano tryb odwoławczy od decyzji wojewody lub możliwość automatycznego kontynuowania szkolenia specjalizacyjnego w pierwotnie wybranym ośrodku, do którego lekarz został zakwalifikowany?

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie