19 kwietnia 2019

XL Okręgowy Zjazd Lekarzy

XL Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie obradował 13 kwietnia 2019 r. Poświęcony był przyjęciu sprawozdań z działalności organów OIL w 2018 r. i sprawozdania finansowego z wykonania budżetu, a także uchwaleniu budżetu na rok 2019. Program obejmował również przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Okręgowej Komisji Wyborczej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Lekarskiego i zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Na przewodniczącego zjazdu został wybrany Artur Drobniak, a na jego zastępców Mery Topolska-Kotulecka i Rafał Machowicz. Komisja Mandatowa stwierdziła kworum.

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej w 2018 r. przedstawił prezes Łukasz Jankowski. W wystąpieniu nawiązał do najważniejszych zagadnień, którymi zajmowała się izba, podkreślił zasadę praworządności i przejrzystości w pracy samorządowej. – Zmiany zaczęliśmy od siebie, w tkance administracyjnej izby – powiedział i wymienił: likwidację stanowisk doradców prezesa, zniesienie funduszu reprezentacyjnego oraz przywilejów związanych z tzw. miejscami prezesowskimi w kwalifikacji na staż podyplomowy oraz zmianę zasad użytkowania samochodu służbowego.

Prezes Jankowski zwrócił uwagę na dokonywane obniżenie kosztów funkcjonowania izby. Przypomniał, że powstały nowe zespoły problemowe: do spraw monitorowania naruszeń w ochronie zdrowia, do spraw szczepień ochronnych, a także do spraw matek lekarek. Wymienił okolicznościowe akcje skierowane do lekarzy i ich rodzin, m.in. Lekarski Dzień Dziecka, Dzień Seniora i Mikołajki, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Podkreślił, że izba stara się być bliżej lekarzy, a służy temu intensyfikacja działań informacyjnych w mediach społecznościowych. Nawiązał do kampanii społecznych, takich jak „Wspólne święta” oraz „Kocham, więc szczepię”, i wspomniał akcję szczepienia przeciwko grypie. Wśród wielu innych przedsięwzięć izby w minionym roku wskazał działania rzecznika praw lekarza i mediatora, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, pomoc prawną, a także konferencje szkoleniowe, m.in. Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne, uroczystość wręczenia dokumentów prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Mówił również o współpracy z innymi samorządami zawodów zaufania publicznego, ze środowiskiem akademickim oraz instytucjami z obszaru ochrony zdrowia, m.in. Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Biurem Rzecznika Praw Pacjenta i CSIOZ. Podkreślił zaangażowanie członków samorządu w prace zespołu pod kierownictwem wiceprezesa ORL Jarosława Bilińskiego dotyczące projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

– Nasza praca została zauważona – prezes Jankowski przypomniał swoje wyróżnienie 14. miejscem na Liście stu najbardziej wpływowych osób w systemie ochrony zdrowia w 2018 r. w rankingu „Pulsu Medycyny”. – Mam poczucie, że uhonorowanie mnie to docenienie pracy naszej izby w minionym roku.

Następnie sprawozdanie ze swej działalności przedstawiła Ewelina Bobek-Pstrucha, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, a z pracy Okręgowego Sądu Lekarskiego – jego przewodnicząca Magdalena Rychłowska-Pruszyńska. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu OIL w Warszawie w roku 2018 i projekt budżetu na rok 2019 zaprezentował skarbnik Jan Kowalczuk, a sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej i opinię o wykonaniu budżetu OIL w Warszawie – przewodnicząca OKR Elżbieta Latoszek-Banasiak.

Po wysłuchaniu sprawozdań delegaci zadawali pytania dotyczące m.in. kosztów organizacji imprez dla dzieci, akcji wykonywania szczepień oraz na temat pomocy udzielanej lekarzom seniorom. Pytali również o zmiany zawarte w przygotowanym projekcie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Wszystkie te kwestie wyjaśnili Łukasz Jankowski i Jarosław Biliński, a następnie zjazd przyjął sprawozdania, udzielił absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie za rok 2018 i zatwierdził budżet na 2019.

Delegaci wybrali dwóch zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej i członka Okręgowej Komisji Wyborczej. Kandydatów do Okręgowego Sądu Lekarskiego nie zgłoszono.

W dalszej części obrad wiceprezes Jarosław Biliński mówił o wyzwaniach, jakie stoją przed izbą lekarską,i akcentował potrzebę wpływu na system ochrony zdrowia: – Samorząd lekarski powinien zapewniać bazę ekspercką. Przekonywał, że tego zadania może się podjąć m.in. izbowy Zespół Studiów Strategicznych, którego pracę wspierałyby działania medialne, służące zainicjowaniu i pobudzeniu debaty publicznej w kwestiach ważnych dla polityki zdrowotnej państwa.

W związku z przypadającą w 2019 r. 30. rocznicą odrodzonego samorządu lekarskiego wiceprezes Krzysztof Madej przypomniał, że ustawa o izbach lekarskich została uchwalona 17 maja 1989 r., a w grudniu tego roku odbył się pierwszy Krajowy Zjazd Lekarzy.

– Często kontestujemy to, co mamy, a tymczasem poziom gwarancji samorządności w naszej ustawie w porównaniu z tym, co mieliśmy w przeszłości, jest wyjątkowo duży – podkreślał wartości samorządu, które należy chronić. Przywołał zadania samorządu wynikające z ustawy, ale też mówił o tych obszarach i możliwościach działania, które były dotąd niedostatecznie wykorzystane przez izby, np. zajmowaniu stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia, tym samym nawiązując do wypowiedzi Jarosława Bilińskiego.

Podczas zjazdu uczczono pamięć lekarzy i lekarzy dentystów zmarłych w 2018 r. Przed rozpoczęciem obrad wystąpił chór Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Medicantus.                                                               

ach/mkr Miesięcznik Puls

Zjazd podjął uchwałę:

  • „w sprawie zobowiązania ORL w Warszawie do podjęcia działań, na forum debaty publicznej, w zakresie istotności problemów związanych z ochroną zdrowia”

i przyjął apele:

  • „w sprawie wezwania lekarzy i lekarzy dentystów do wstępowania do struktur związków zawodowych w miejscu zatrudnienia”,
  • „w sprawie wezwania lekarzy i lekarzy dentystów do wzięcia udziału 1 czerwca 2019 r. w manifestacji organizowanej przez OZZL”.

Tagi:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie