5 czerwca 2017

NRL pozytywnie o świadczeniach gwarantowanych w leczeniu stomatologicznym

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie ocenia rozszerzenie koszyka świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego o:

  • leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA,
  • badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zębów,
  • rentgenodiagnostykę do 5 zdjęć wewnątrzustnych, zdjęcie pantomograficzne z opisem
  • oraz zabezpieczenie bruzd zębów drugich trzonowych do ukończenia 14. roku życia.

Jednocześnie Prezydium zwraca uwagę na konieczność odpowiedniej wyceny punktowej wysokospecjalistycznych procedur, o które poszerzony zostanie koszyk świadczeń gwarantowanych, oraz zapewnienia środków finansowych na realizację powyższych procedur w kontraktach.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej jest także zaniepokojone faktem niewielkiej liczby specjalistów z zakresu stomatologii dziecięcej pracujących w systemie publicznym.

W ocenie samorządu lekarskiego powinny zostać zniesione bariery formalne w postaci obowiązku posiadania przez lekarza dentystę specjalizacji z zakresu stomatologii dziecięcej lub osoby specjalizującej się w stomatologii dziecięcej celem wykonywania przewidzianych w rozporządzeniu procedur.

Nieuzasadnione wydaje się zwłaszcza pominięcie w zakresie leczenia endodontycznego zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA lekarzy dentystów specjalistów ze stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje:
1. Rozważyć likwidację ograniczeń w kwestii możliwości zlecania RTG pantomograficznego raz na 3 lata dzieciom i młodzieży wieku od 5 do 18 roku życia.
2. Świadczenie rentgenodiagnostyki do 5 zdjęć wewnątrzustnychpowinno być w kompetencji każdego lekarza dentysty.
3. W sposób precyzyjny należy określić kwestię wyposażenia gabinetu w aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografii. Posiadanie takiego urządzenia w każdym gabinecie stanowi znaczne obciążenie.
4. W opisie procedury należy zastrzec konieczność wykonania zdjęcia rentgenowskiego kontrolnego po aplikacji MTA.
5. Przedmiotowy projekt rozporządzenia powinien zostać uzupełniony o procedurę unieruchamiana zębów po urazie kompozytem lub szyną kompozytową. Obecna procedura unieruchamiana zębów ligaturą drucianą jest przestarzałą metodą unieruchamiania szczególnie u dzieci i młodzieży oraz powinna zostać włączona do diagnostyki ubytków próchnicowych możliwości wykonywania zdjęć skrzydłowo-bocznych.
6. Projekt posługuje się niepoprawną terminologię, tj. użyto określeń „zęby szóste” i „zęby siódme”, podczas gdy prawidłowe nazewnictwo to pierwsze trzonowce stałe i drugie trzonowce stałe.

Niezależenie od zmian zaproponowanych w opiniowanym projekcie, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stoi na stanowisku, że rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego powinno ulec daleko idącym zmianom w zakresie ujęcia w rozporządzeniu kontraktów specjalistycznych, wyodrębnienia brakującego kontraktu specjalistycznego ze stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz poszerzenia wykazu świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Ujęcie w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego kontraktów specjalistycznych jest konieczne dla zapewnienia należytego poziomu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów. Brak w koszyku świadczeń gwarantowanych wielu procedur specjalistycznych znacząco utrudnia realizację programu specjalizacji. Przedmiotowy problem dotyczy w szczególności mniejszych jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne. Wskazany postulat jest bezpośrednio związany z problem systematycznego zmniejszania się liczby specjalistów z dziedzin lekarsko-dentystycznych, co Prezydium od długiego czasu sygnalizuje.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej włączenie do rozporządzenia koszykowego kontraktów specjalistycznych byłoby ważnym elementem ułatwiającym jednostkom akredytowanym prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej również wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia powinien ulec szerokim zmianom. Skala problemu próchnicy u dzieci od wielu lat i wielokrotnie była podnoszona przez samorząd lekarski. Przykładowo można wskazać, że z danych przedstawionych przez Konsultanta Krajowego z dziedziny stomatologii dziecięcej prof. Dorotę Olczak-Kowalczyk w wykładzie wygłoszonym podczas Konferencji z okazji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej w dniu 20 marca 2017 r. wynika, że problem próchnicy dotyczy coraz szerszej grupy dzieci.

W związku z powyższym istnieje pilna konieczność podjęcia licznych działań na rzecz poprawy stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci, w tym kontekście niezbędne wydaje się również dokonanie odpowiednich zmian w obszarze świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

(źródło komunikat NIL)

Tagi: , , , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie