28 marca 2017

NRL składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie jawności pytań z LEK, LDEK i PES

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej złożył w dniu 24 marca 2017 r. w imieniu Rady wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie, w jakim ograniczają one dostęp do pytań z egzaminów LEK, LDEK i PES.

Naczelna Rada Lekarska już po raz drugi kieruje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, domagając się jawności pytań testowych z LEK, LDEK i PES.

Pierwsza sprawa w Trybunale Konstytucyjnym zakończyła się wygraną Naczelnej Rady Lekarskiej – Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 7 czerwca 2016 r. sygn. K 8/15 uznał za niezgodne z Konstytucją poprzednio obowiązujące ograniczenia dostępu do pytań z LEK, LDEK i PES. Po korzystnym dla środowiska lekarskiego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2016 r. w dniu 21 października 2016 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2016 r. poz. 2020), w której wprowadzono nowe ograniczenia w jawności pytań: po pierwsze, uchwalono, że udostępnienie pytań w trybie dostępu do informacji publicznej jest możliwe dopiero po upływie 5 lat od dnia przeprowadzenia egzaminu. Po drugie, przed upływem 5 lat od daty egzaminu zezwolono na dostęp do pytań wyłącznie osobie przystępującej do tego egzaminu, tylko w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych. – „Wprowadzone zmiany w ustawie miały na celu ominięcie zasad opisanych przez Trybunał Konstytucyjny w czerwcu ubiegłego roku pomimo zwrócenia uwagi legislatorów Sejmu RP i Senatu RP na niekonstytucyjność wprowadzanych zmian.” – ocenia NRL.

„Uzasadniając potrzebę uchwalenia tych przepisów Ministerstwo Zdrowia prezentowało stanowisko, że ujawnienie pytań nie służyły weryfikacji umiejętności kandydatów przystępujących do tych egzaminów, skutkuje uczeniem się testów, a nie wiedzy medycznej, Ministerstwo wskazywało też, że w niektórych dziedzinach medycyny wyczerpią się możliwości układania nowych pytań na każdą sesję egzaminacyjną. Te argumenty padały już w czasie poprzedniego postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, który uznał, że okoliczności te nie mogą usprawiedliwiać wprowadzenia ograniczeń dostępu do informacji publicznej. Trybunał podkreślił, że nie stanowią wystarczającego uzasadnienia dla ograniczenia dostępu do pytań egzaminacyjnych, twierdzenia, że w przypadku ujawnienia pytań egzaminacyjnych w niektórych dziedzinach medycyny po pewnym czasie wyczerpałyby się możliwości opracowywania całkowicie nowych pytań. Trybunał stwierdził, że ten argument nie ma oparcia w przesłankach pozwalających na ograniczenie dostępu do informacji publicznej sformułowanych w art. 61 ust. 3 Konstytucji.
Mimo, że Trybunał Konstytucyjny już raz uznał rację Naczelnej Rady Lekarskiej i stwierdził niezgodność z Konstytucją ograniczeń dostępu do pytań egzaminacyjnych, ustawodawca ponownie wprowadził nowe ograniczenia w dostępie do testów.” – przypomina NRL.

Naczelna Rada Lekarska podjęła w tej sytuacji decyzję o zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego nowych przepisów ograniczających dostęp do pytań egzaminacyjnych z LEK, LDEK i PES.

Wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej złożony w Trybunale kwestionuje zgodność z Konstytucją następujących przepisów: art. 14a ust. 10a, art. 14a ust 10b, art. 14c ust. 4, art. 14c ust. 5, art. 16r ust. 11b, art. 16r ust. 11c, art. 16rc ust. 6, art. 16rc ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej przepisy te są niezgodne z art. 61 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

„Samorząd oczekuje, że Trybunał Konstytucyjny podtrzyma swoje stanowisko wyrażone w wyroku z 7 czerwca 2016 r. i tym razem już w sposób jednoznaczny i niepodważalny wyjaśni, że pytania testowe z egzaminów LEK, LDEK i PES, które się już odbyły, mają być jawne.” – stwierdza NRL.

(źródło komunikat NRL)

Tagi: , , , , , , , , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie