18 kwietnia 2023

Refundacja szkoleń i materiałów edukacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów. Jak korzystać z benefitów?

22 marca 2023 r. uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie przyjęto zasady refundacji do szkoleń i materiałów edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów. Wsparcie jest jednym z benefitów w ramach rozliczania punktów edukacyjnych, jaki proponuje Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie.

Kompetencje lekarza kon­cen­tru­ją się wo­kół ciągłego kształcenia i rozwoju umie­jęt­no­ści zwią­za­nych z wy­ko­ny­wa­nym za­wo­dem. W tym znaczeniu zarówno jego po­ziom wie­dzy teo­re­tycz­nej, jak i bie­głość w obszarze pro­ce­dur lecz­ni­czych czy diagnostyki stale go zobowiązuje do roz­woju warsz­ta­tu i nieustannej edukacji – czy to poprzez szkolenia i naukę, publikacje, badania, czy udział w kon­fe­ren­cjach – mówi dr n.med. Olga Rostkowska, wiceprezes ORL w Warszawie.

1000 zł refundacji 

Kwota do 1000 zł brutto jest przyznawana raz na dwa lata, a z benefitu może skorzystać każdy lekarz, który zdobył 200 punktów edukacyjnych w pełnym okresie rozliczeniowym. Podstawą do jego ubiegania się jest wniosek o refundację dostępny na stronie ODZ. Zwrot kosztów w danym roku jest przyznawany lekarzowi do momentu wykorzystania całej kwoty, jednak niewykorzystanie środków nie kumuluje ich w kolejnym rozliczeniu. Program obejmuje koszty poniesione wyłącznie od 1 stycznia 2023 r. Łączny budżet programu refundacji w tym roku to milion złotych i będą one przyznawane do momentu wyczerpania tej puli.

 

O nowej jakości szkoleń i zmianach w ODZ piszemy

w najnowszym magazynie PULS

 

Jak korzystać z benefitów?

Poza zwrotem poniesionych kosztów za szkolenia, każdy lekarz i lekarz dentysta, w tym także stażyści, mogą skorzystać z refundacji zakupu podręczników bądź innych materiałów edukacyjnych związanych z rozwojem zawodowym, pogłębianiem wiedzy medycznej i nie­zbęd­nych umie­jęt­no­ści zgodnie ze swoją specjalizacją lub kierunkiem kształcenia. Dotyczy to także studiów podyplomowych, czy udziału w publikacjach naukowych jako ich autor lub współautor. Wystarczy do wniosku dołączyć fakturę, certyfikat bądź inne dokumenty potwierdzające daną formę kształcenia oraz uzyskania stosownych kompetencji w terminie do 90 dni od ich uzyskania. Więcej na temat benefitów dla lekarzy i tego, kto  może ubiegać się o refundację przeczytasz na stronie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego. 

 

Szczegóły dotyczące zasad i programu refundacji dostępne są w regulaminie refundacji szkoleń lekarzy i lekarzy dentystów.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie