5 kwietnia 2023

Doradca ADR – obowiązkowy czy nie? Wyjaśniamy wątpliwości

W związku z często pojawiającymi się wątpliwościami ws. doradców ADR oraz aktywnością na tym polu firm zajmujących się gospodarką odpadami, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie skierowała do Ministerstwa Infrastruktury pytania. Z odpowiedzi resortu wynika, że w stosunku do lekarzy i lekarzy dentystów obowiązek wyznaczenia doradcy ADR ma ograniczony zakres. 

Jak wyjaśnia MI, w gabinetach lekarskich najczęściej nadawane są odpady sklasyfikowane jako UN 3291 (wg. międzynarodowej klasyfikacji ADR), czyli odpad 18 01 03* (wg. klasyfikacji ustanowionej rozporządzeniem ministra środowiska).

W piśmie do prezesa ORL w Warszawie ministerstwo wyjaśniło, że w takim przypadku: „można skorzystać z odstępstwa określonego w 1.1.3.6 ADR. UN 3291 – zgodnie z tabelą A umowy ADR — należy do 2 kategorii transportowej, co oznacza, że maksymalna ilość całkowita na jednostkę transportową wynosi 333 kg/l. Stosując wyłączenie 1.1.3.6.3 w zw. z 1.8.3.2 lit. a ADR nie ma obowiązku wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Jak podkreślił resort, należy również pamiętać, że nie wszystkie odpady medyczne są towarami niebezpiecznymi, np. odpady medyczne lub kliniczne o kodzie 18 01 04. W korespondencji z izbą wskazane zostały także niektóre inne odpady wyłączone spod obowiązywania przepisów ADR:

  • Wysuszone krople krwi, zebrane przez nanoszenie kropli krwi na materiał absorpcyjny (2.2.62.1.5.5 ADR);
  • Próbki kału w testach na obecność krwi utajonej z testów przesiewowych (2.2.62.1.5.6 ADR);
  • Krew lub jej składniki pozyskane w celu transfuzji lub przygotowania produktów dla celów transfuzji lub transplantacji oraz wszelkie tkanki lub organy przeznaczone do transplantacji, a także próbki pobrane w związku z tymi celami (2.2.62.1.5.7 ADR);
  • Unieszkodliwione odpady medyczne lub kliniczne, które uprzednio zawierały materiały zakaźne, jeżeli nie spełniają kryteriów innych klas (2.2.62.1.11.3 ADR).

W dokumencie MI wyjaśnia także definicję nadawcy towarów niebezpiecznych:

„należy je powiązać z pojęciem nadawcy, tzn. nadawanie oznacza wszystkie czynności wykonywane przez nadawcę zgodnie z definicją nadawcy (zgodnie z definicją określoną w 1.2.1 ADR nadawca oznacza przedsiębiorstwo, które wysyła towary niebezpieczne, zarówno we własnym imieniu jak też w imieniu osoby trzeciej. Jeżeli operacja transportowa odbywa się na podstawie umowy przewozu, to za nadawcę uważa się to przedsiębiorstwo, które jest nadawcą zgodnie z umową przewozu). Zatem nadawcą jest zarówno podmiot, który przygotowuje przesyłkę i przekazuje przewoźnikowi towary niebezpieczne jak również podmiot, który jest nadawcą zgodnie z umową przewozu i nie ma fizycznego kontaktu z towarami niebezpiecznymi, tj. korzysta z usług innych uczestników przewozu”.

Całość wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie