12 marca 2024

Program stypendialny ORL w Warszawie – zgłoszenia do 30 marca

Wsparcie przeznaczone jest dla lekarzy i lekarzy dentystów będących członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Program stworzono w celu dofinansowania staży, kursów i warsztatów w zagranicznych ośrodkach. Stypendium ORL można otrzymać tylko raz. Zbliża się pierwszy deadline składania wniosków.

 

 

Stypendia w kwocie do 7500 zł przyznawane są dwa razy w roku dla dziesięciorga lekarzy, którzy zdobędą największą liczbę punktów w danym postępowaniu. Przypominamy, że terminy końcowe składania wniosków przypadają:

30 marca 2024 r. i 30 września 2024 r.

 

 

Stypendium ORL w Warszawie – dla kogo?

Ubiegać się o stypendium mogą lekarze, lekarze dentyści, lekarze stażyści oraz lekarze dentyści stażyści, którzy są członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (niezalegającymi w opłatach składkowych) i mają zaktualizowany wpis w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów.

Stypendium ORL może być przyznane danej osobie tylko jeden raz. Kandydat, który go nie otrzyma, ma prawo się o nie ubiegać w kolejnych postępowaniach.

O stypendia nie mogą ubiegać się m.in. osoby ukarane prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego oraz te, których prawo wykonywania zawodu lekarza lub prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty zostało zawieszone, a także osoby objęte zakazem wykonywania zawodu lekarza lub zawodu lekarza dentysty.

 

Potrzebne dokumenty

Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium powinna dostarczyć następujące dokumenty:

  1. wypełniony wniosek o przyznanie stypendium ORL;
  2. dokument potwierdzający wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko– Dentystycznego Egzaminu Końcowego, a w przypadku lekarza mającego tytuł specjalisty – dokument potwierdzający wynik egzaminu specjalizacyjnego;
  3. dokument potwierdzający odbycie stażu lub kursu zawodowego, związanego tematycznie z posiadaną specjalizacją, realizowanym szkoleniem specjalizacyjnym wnioskodawcy lub tematyką kursu/stażu, o dofinansowanie którego wnioskuje kandydat, zrealizowanego po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu;
  4. zgodę kierownika ośrodka szkolącego na odbycie stażu w przypadku stażu indywidualnego – jeśli dotyczy stażu;
  5. potwierdzenie rozliczenia obowiązku doskonalenia zawodowego w okresie rozliczeniowym czteroletnim;
  6. oświadczenie o znajomości języka obcego, w którym prowadzone będą staż, kurs lub szkolenie;
  7. inne dokumenty (np. rekomendacje, publikacje potwierdzone przez Główną Bibliotekę Lekarską lub Bibliotekę Medyczną funkcjonującą przy odpowiednim uniwersytecie medycznym, doniesienia zjazdowe, dyplomy uzyskania stopnia naukowego, dyplomy studiów podyplomowych) mogące uzasadniać aplikację;
  8. zobowiązanie do zwrotu przyznanej kwoty stypendium w razie jego nieprawidłowego wykorzystania lub niezłożenia wymaganego sprawozdania.

 

Wniosek o przyznanie stypendium ORL wraz z powyższymi załącznikami kandydat składa drogą elektroniczną na adres e-mail: stypendia@oilwaw.org.pl

 

Prosimy o wypełnienie wniosku elektronicznie (wniosek w wersji edytowalnej do pobrania poniżej).

 

Uwaga!

Prosimy o dostarczenie wyłącznie dokumentów potwierdzających odbycie staży lub kursów zawodowych, związanych tematycznie z posiadaną specjalizacją, realizowanym szkoleniem specjalizacyjnym wnioskodawcy lub tematyką kursu/stażu, o dofinansowanie którego wnioskuje kandydat, zrealizowanego po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu. Dokumenty potwierdzające udział w konferencji oraz dokumenty potwierdzające odbycie kursu lub szkolenia związanego z rozwojem kompetencji miękkich nie podlegają ocenie.

 

Kilka najważniejszych informacji

Wyniki postępowania są ogłaszane najpóźniej do końca kwietnia i października danego roku kalendarzowego.

 

Osoby, które uzyskały stypendium, zobowiązane są do dostarczenia ww. oryginałów dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu stypendium bezpośrednio do sekretariatu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

 

Osoba korzystająca ze stypendium zobowiązana jest do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykorzystania stypendium. Ponadto powinna dostarczyć dyplom lub pisemne potwierdzenie odbycia stażu, kursu, szkolenia.

 

Sprawozdania wraz z odpowiednimi fakturami lub innymi dokumentami księgowymi potwierdzającymi poniesienie wydatków składa się w terminie 3 miesięcy po jego wykorzystaniu do sekretariatu Okręgowej Izby Lekarskiej lub drogą e-mailową na adres: stypendia@oilwaw.org.pl.

 

W razie wykorzystania stypendium niezgodnie z celem określonym we wniosku lub w razie niezłożenia sprawozdania z wykorzystania stypendium, kwota wypłaconego stypendium podlega zwrotowi w całości lub zakwestionowanej części.

 

Dokumenty do pobrania

 

Więcej informacji
Program stypendialny ORL w Warszawie

Tagi:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie