11 stycznia 2003

Ustawa o NFZ uchwalona

Na ostatnim posiedzenie plenarnym w 2002 r. Sejm przyjął – w trzecim czytaniu – ustawę o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia i jednocześnie zdecydował, że składka na ochronę zdrowia będzie co roku – aż do 2007 – podwyższana o 0,25 proc., a wzrost tego podatku będzie odbywał się wyłącznie kosztem obywateli.

Najistotniejszy zapis ustawy dotyczy likwidacji kas chorych: 16 regionalnych i 1 branżowej i powołania Narodowego Funduszu Zdrowia, którego oddziały terenowe nie będą miały samodzielności prawnej. Prezes funduszu będzie powoływany przez premiera na wniosek ministra zdrowia. On z kolei będzie powoływał dyrektorów oddziałów. Fundusz będzie strukturą bardzo silnie zcentralizowaną, a całkowity nadzór nad nim będzie należał do ministra zdrowia. Sejm nie zdecydował się na podzielenie funkcji kontrolnych między ministrów: zdrowia i finansów, jak proponowała opozycja. Wszystkie środki finansowe ze składek ZUS i KRUS będą wpływać na konto centrali NFZ, ustawa nie określa jednak, w jaki sposób będą dzielone między poszczególne województwa.
Poza prezesem w Funduszu ważne role pełnią Rada i Zarząd. Do zadań Rady będą należeć m.in. uchwalanie Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych i rocznego planu finansowego Funduszu i przyjmowanie sprawozdań z ich wykonania, ocena pracy Zarządu.
Niestety przedstawiciele korporacji zawodów medycznych zostali odsunięci od wpływu na działalność Funduszu. W głosowaniu przepadł wniosek opozycyjnej mniejszości, aby wśród 13 członków Rady Funduszu znalazł się jeden przedstawiciel trzech samorządów: lekarskiego, aptekarskiego oraz pielęgniarek i położnych. Ostatecznie będą oni mogli uczestniczyć w posiedzeniach Rady w charakterze obserwatorów.
Zmiany wprowadzone nową ustawą dotyczą przede wszystkim statusu i struktury organizacyjnej płatnika usług zdrowotnych, nie zmieniają zasad funkcjonowania świadczeniodawców. Nie zmienia także pozycji pacjenta, z wyjątkiem tego, że będzie on teraz płacił wyższą składkę na zdrowie, a nadal nie będzie wiedział np. jakie świadczenia medyczne naprawdę może za nią otrzymać, bo nadal nie mamy określonego koszyka świadczeń gwarantowanych.
Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.
(ms)

Archiwum