10 stycznia 2003

W sprawie programu „UWAGA”

Warszawa, 19.12.2002 r.

Pan dr n. med. Andrzej Włodarczyk
Przewodniczący ORL w Warszawie

Szanowny Panie Doktorze,
w odpowiedzi na list z 11 grudnia br. przesyłam kopię pisma
Rady Etyki Mediów, skierowanego
do Prezesa TVN, pana Piotra Waltera,
łącząc wyrazy szacunku

Warszawa, 19.12.2002 r.

Pan Piotr Walter
Prezes Zarządu TVN

Szanowny Panie Prezesie,
Rada Etyki Mediów otrzymała niepokojące informacje od przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie o nagannym zachowaniu dziennikarzy TVN.
W opinii autora skierowanego do nas listu, reporterzy programu „Uwaga”, którzy często pojawiają się w siedzibie Izby, robią to bez uprzedzenia, rejestrują wypowiedzi rozmaitych osób, zachowując się arogancko i napastliwie.
Odmówiono prośbie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o wcześniejsze przedstawienie mu materiałów filmowych, do których miałby się ustosunkować, jak również uzgadniania terminów oraz okoliczności nagrań jego wypowiedzi. W dniu 5 grudnia br., w programie „Uwaga”, zamieszczono materiał ukazujący odmowę Rzecznika udziału w programie, nie informując odbiorców o tym, że 25 listopada wystosował on do autorów pismo wyjaśniające powody odmowy.
Rada Etyki Mediów pragnie zwrócić uwagę Pana Prezesa na tę szkodliwą w naszym mniemaniu sytuację, która nie służy, zapisanej w Karcie Etycznej Mediów, powinności „kierowania się dobrem odbiorcy”. Dziennikarstwo śledcze
z pewnością nie musi naruszać dobrych obyczajów, a na dłuższą metę nie da się uprawiać wbrew woli instytucji lub osób przez dziennikarzy opisywanych, jeśli te instytucje lub osoby prawomocnie wykonują swoje zadania.
Informowanie społeczeństwa o działaniu służby zdrowia jest zadaniem szczególnie delikatnym
– z jednej strony wymaga czujnego krytycyzmu, z drugiej staranności
w gromadzeniu i przedstawianiu wszelkich argumentów, wreszcie
– wrażliwości na ewentualne skutki psychologiczne odbioru informacji.

Z nadzieją, że zechce Pan zainteresować się opisaną sytuacją, łączę wyrazy szacunku

Archiwum