4 maja 2003

Protokół kontroli działalności spółki Medbroker

Na podstawie Uchwały Okręgowej Komisji Rewizyjnej nr 1/OKR/1/03 z dnia 24.01.2003 r. z późniejszymi zmianami (Uchwała nr 2/OKR/1/03 z dnia 20.02.2003 r.) powołany został zespół do przeprowadzenia kontroli działalności spółki Medbroker. Skład zespołu: przewodniczący – kol. Adam Galewski, członkowie – kol. Nina Cholewińska, kol. Krzysztof Rymuza. Termin przeprowadzonej kontroli: od 14.02.do 2.04.2003 r.

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 14 lutego 2003 r. w składzie: kol. Adam Galewski, kol.kol. Nina Cholewińska, Krzysztof Rymuza oraz przewodniczący ORL, kol. Andrzej Włodarczyk; wiceprezes Medbrokera, pani Barbara Karpińska, i pani Helena Gajda-Gajewska – biegły rewident z zakresu prawa handlowego.
Zebrani zapoznali się z następującymi dokumentami przedstawionymi przez przewodniczącego, kol. Andrzeja Włodarczyka:

 1. W dniu 18 stycznia 2002 r. Uchwałą nr 14/R-IV/02 powołano spółkę Medbroker.
 2. W dniu 30 stycznia 2002 r. Uchwałą nr 1368/P-IV/02 przyznano środki finansowe przeznaczone na założenie spółki w kwocie 20 000 zł oraz upoważniono panią Katarzynę Ziemkiewicz do pobrania i rozliczenia tej kwoty.
 3. W dniu 13 marca 2002 r. Prezydium ORL Uchwałą nr 4012/P-IV/02 udzieliło pełnomocnictwa spółce Medbroker do pośredniczenia warunków ubezpieczenia i wysokości składek z towarzystwami ubezpieczeniowymi w imieniu i na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
 4. Uchwałą nr 6213/R-IV/02 Prezydium ORL podjęło decyzję o przekazaniu na rzecz spółki brokerskiej kwoty 50000 zł jako kapitału założycielskiego oraz kwoty 14 000 zł na pokrycie podatku dochodowego.
 5. W dniu 28 sierpnia 2002 r. Uchwałą nr 12420/P-IV/02 podpisano umowę pomiędzy Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie a spółką Medbroker.
 6. Uchwała nr 63/R-IV/02 z dnia 27 września 2002 r. dotyczyła umowy opiniowania przez spółkę Medbroker ubezpieczeń eksperymentów medycznych rozpatrywanych przez Komisję Bioetyki.
  W dniu 4 grudnia 2002 r. Uchwałą nr 19499/P-IV/02 udzielono pełnomocnictwa przedstawicielom OIL (Andrzejowi Sawoni, Włodzimierzowi Cerańskiemu oraz Wojciechowi Borkowskiemu) na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Medbroker w dniu 5 grudnia 2002 r.

W dniu 5 grudnia 2002 r. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników zwolniono z funkcji prezesa panią Ziemkiewicz i powołano nowy Zarząd Spółki, w składzie:

 • p.o. prezes Andrzej Włodarczyk,
 • członek Zarządu Spółki Beata Karpińska (broker ubezpieczeniowy),
 • prokurent Ryszard Majkowski.

W dniu 26 lutego br. odbyło się zebranie wspólników, w którym brali udział członkowie zespołu kontrolnego Okręgowej Komisji Rewizyjnej; p.o. prezes Spółki A. Włodarczyk w imieniu Zarządu poinformował o aktualnym stanie Spółki oraz stwierdził, że jej przychody rosną.
Następne posiedzenie Zespołu Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 20 marca br. Na spotkaniu dokonano przesłuchania i zapoznano się z wyjaśnieniami pani Katarzyny Ziemkiewicz, byłej prezes Spółki.
Najważniejszą częścią kontroli jest protokół kontroli dokumentacji księgowej w firmie Medbroker za okres od 22 lutego do 31 grudnia 2002 r., sporządzony przez biegłego rewidenta, panią Helenę Gajdę-Gajewską.
Następnie wysłuchano długich wyjaśnień byłego prezesa Spółki, pani Ziemkiewicz. Uzasadniała ona ujemny wynik finansowy Spółki za 2002 r. Szczególnie niepokojące dla nas były wydatki osobowe, gdzie te same osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych i na etatach brały pieniądze z tytułu prac zleconych. Te wydatki zawarte są w protokole biegłego rewidenta.
Działania pani Ziemkiewicz oceniamy jako działania na szkodę Spółki poprzez przyjęcie złej strategii działania oraz nieprawidłowe zatrudnianie brokerów.
Z informacji przekazanych przez obecnego p.o. prezesa wynika, że od dnia 1.01. do 28.02.2003 r. (2 miesiące) zysk spółki zamknął się w kwocie 12881,79 zł.
W dniu 1.04. br. odbyło się walne zgromadzenie wspólników spółki Medbroker, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe za 2003 r. Na posiedzeniu tym nie udzielono absolutorium byłej prezes Medbrokera, pani Ziemkiewicz, natomiast udzielono go p.o. prezesowi Andrzejowi Włodarczykowi za 2002 r. i nowemu brokerowi Spółki, pani Karpińskiej, za okres 5-31.12.2002 r.
Podjęto również uchwałę o nierozwiązywaniu Spółki, gdyż Zgromadzenie uznało, że dotychczasowe straty zostaną pokryte z jej bieżącej działalności.
Ponadto na spotkaniu przyjęto program działania Spółki na 2003 rok i podjęto uchwałę o przeprowadzeniu pełnego audytu za 2002 rok.
Powyższe dane pochodzą od p.o. prezesa Andrzeja Włodarczyka, który oświadczył, że zyski Spółki systematycznie wzrastają. Również 1 kwietnia br. dokonano przelewu na kwotę 5 000,00 zł., jako spłaty pierwszej raty pożyczki udzielonej przez Okręgową Izbę Lekarską spółce Medbroker.
Najważniejszymi wydatkami Spółki były wynagrodzenia i tzw. usługi obce (czynsz, usługi telefoniczne, usługi księgowe i brokerskie).

Wnioski:

 1. Założenie spółki brokerskiej z o.o. było doskonałym pomysłem, a jej zadaniem jest udzielenie pomocy prawnej i ubezpieczeniowej wszystkim lekarzom oraz zarabianie pieniędzy z tytułu prowizji od ubezpieczeń. Przypominamy, że uchwałą Zjazdu Izba zrezygnowała z ubezpieczenia grupowego swoich członków.
 2. Brak jest wiążących decyzji co do podziału ewentualnych zysków uzyskanych przez Spółkę. Wnosimy, aby podjął je właściciel, tj. Okręgowa Izba Lekarska. Konieczna jest stosowna uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej dotyczącą sposobu podziału zysków.
 3. Komisja Rewizyjna stwierdza, że istnieje realna szansa na odzyskanie przez Izbę środków finansowych.
 4. Nie stwierdzono nadużyć finansowych, tylko niegospodarność byłego prezesa, pani Ziemkiewicz.
  Podkreślić należy, że Komisja Rewizyjna otrzymała wszystkie informacje i komplet dokumentów dotyczących Spółki oraz wyczerpujące informacje od Zarządu.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej, nie powinno się łączyć stanowisk funkcyjnych w Izbie ze stanowiskami w podmiotach gospodarczych utworzonych przez Izbę. W nadzwyczajnych sytuacjach ORL powinna wyrażać zgodę na łączenie tych stanowisk.

Wniosek końcowy jest jednoznaczny: to samorząd lekarski powinien być beneficjantem zysków Spółki i decydować o jej wydatkach.

Archiwum