16 grudnia 2003

Czas rozliczeń z fiskusem

Czekają nas znaczne zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych. Ale w tym roku możemy jeszcze skorzystać z obowiązujących ulg i odliczeń. Na co więc ponieść wydatki do końca tego roku? Trzeba zaplanować je tak, aby można było maksymalnie wykorzystać przysługujące nam uprawnienia. Czasu pozostało niewiele, bo tylko do końca tego roku.
Musimy pamiętać, że poniesione wydatki muszą być odpowiednio udokumentowane, a dokumenty musimy przechowywać przez pięć lat. I – uwaga – termin ten (po pięciu latach) upływa z dniem 30 kwietnia, a nie z końcem roku obrachunkowego. Nasza dokumentacja zawsze może podlegać weryfikacji organów skarbowych. Do prawidłowego rozliczenia podatku niezbędne jest posiadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP. Bez potwierdzenia identyfikacji podatkowej urząd skarbowy nie może nas rozliczyć.
W tym roku podatkowym są takie same progi podatkowe, jak w ubiegłym.
Obowiązujące progi podatkowe:
– do 37 024 zł – 19%;
– do 74 048 zł – 30%;
– powyżej 74 048 zł – 40%.
Kwota wolna od podatku to 2 790 zł.
Pamiętajmy, że jeżeli osiągamy dochody z różnych źródeł, to w 2004 roku pracodawcy zobowiązani są do przekazania deklaracji PIT 11, PIT 8B do dnia 31 stycznia, a nie – jak w latach ubiegłych – do 30 marca.
Czeka nas bardzo pracowite zakończenie roku 2003. Przyszedł czas na przygotowanie niezbędnej dokumentacji. W tym roku osoby prowadzące działalność gospodarczą będą również mogły rozliczać się z małżonkami.
Z jakich odliczeń możemy skorzystać?
Aktualne limity odliczeń:

 • Ulga na dojazdy dzieci do szkoły – nie ma limitu – 19 % poniesionych wydatków;
 • Ulga na płatne studia – maksymalny wydatek – 4000 zł, odliczenie – 760 zł, wiek dziecka – do 25 lat;
 • Ulga na dokształcanie i doskonalenie zawodowe – maksymalny wydatek – 2 280 zł, odliczenie – 433,22 zł.

Kształcenie się podatnika w wyższej szkole: Jeżeli nie ukończył 35. roku życia – maks. 4000 zł, kwota do odliczenia – 760 zł; kursy zawodowe – maks. 280 zł, kwota do odliczenia – 433,22 zł.

 • Ulga na zakup pomocy naukowych – maksymalny wydatek – 2 280 zł, odliczenie – 433,22 zł /imienna faktura na osobę/;
 • Ulga z tytułu darowizny na cele naukowe, oświatowe, oświatowo-wychowawcze, rehabilitacyjne, ochronę zdrowia – 15% od dochodu; na cele charytatywne – 10 % od dochodu; przedmiotem darowizny mogą być towary, usługi; wymagany jest dokument potwierdzający przekazanie.
 • Ulga remontowa: limit – 5 670 zł na dom, 4 725 zł na mieszkanie i dodatkowo 945 zł na remont instalacji gazowej.
  Aby rozpocząć ulgę w tym roku, należy wydać co najmniej 567 zł. Do wydatków na remont mieszkania zalicza się również wpłaty na fundusz remontowy. Jeżeli remontujemy kilka mieszkań, można korzystać tylko z jednego limitu. Z ulgi może skorzystać osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu. Małżonkowie mają jeden limit. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT.
  Ulga remontowa, jako tzw. prawo nabyte, będzie obowiązywała w roku następnym, a więc nie ma konieczności rozpoczynania remontu w tym roku.
  Dom: limit wydatków – 29 842 zł, maksymalny odpis – 5 670 zł, min. kwota – 567 zł, min. odpis – 108 zł; remont instalacji gazowej: wydatek – do 4 973 zł, odpis – 945 zł.
  Mieszkanie: limit wydatków – 24 868 zł, maksymalny odpis – 4 725 zł, min. kwota – 567zł, min. odpis – 108 zł; remont instalacji gazowej: wydatek – do 4 973 zł, odpis – 945 zł.
 • Ulga na budowę domu: Kto przed 1997 rokiem rozpoczął budowę domu, do końca 2004 roku może odliczać wydatki od dochodu. Kto zaś rozpoczął budowę po 1997 roku, ale przed końcem 2001 r., może ponieść wydatki na dokończenie, ale odlicza je nie od dochodu, lecz od podatku, z limitem do 19% kosztów, nie więcej niż 35 910 zł.
 • Ulga na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej dla osób, które zawarły umowę przed 2001 rokiem – mogą one odliczyć od podatku 30% złożonych środków finansowych, roczny limit odliczeń nie może przekroczyć 11 340 zł, a łączne odliczenie nie może przekroczyć 35 910 zł. Ulga obowiązuje do zakończenia umowy.
 • Ulga pod wynajem dla osób, które przed 2000 rokiem rozpoczęły budowę mieszkań pod wynajem i kontynuują te wydatki – mogą one dokonać odliczenia od dochodu ostatni raz w tym roku. Limit wydatków – 189 tys. za każde mieszkanie. Jeżeli pozostają jeszcze środki do odliczenia, to będzie można kontynuować odliczenia do wyczerpania limitu.
  Analizując możliwości odliczeń, jakie mamy jeszcze w tym roku, pamiętajmy, aby trochę środków zostało nam na przyjemne spędzenie świąt w gronie rodzinnym, w wyremontowanym mieszkaniu, z pomocami naukowymi i dostępem do Internetu, i z poczuciem spełnienia i uspokojenia sumienia przez działalność charytatywną.

Przed nami nowy rok podatkowy. Zmiana przepisów podatkowych daje możliwość wyboru opodatkowania osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Nowe przepisy dotyczą również działalności prowadzonej w formie indywidualnej praktyki lekarskiej, spółek osób fizycznych prowadzących niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Należy się zastanowić przed wyborem formy opodatkowania. Termin składania oświadczeń do urzędów skarbowych o wyborze formy opodatkowania upływa z dniem 20 stycznia 2004 roku.

Mamy do wyboru opodatkowanie podatkiem liniowym lub na zasadach obowiązujących do tej pory, przy zastosowaniu obowiązujących progów podatkowych. Decydując się na rozliczenie podatkiem liniowym, musimy wiedzieć, że rezygnujemy z możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku, nie będzie można rozliczać się z małżonkiem i nie skorzystamy z żadnych praw do odpisów, a 19% podatku zapłacimy od każdego uzyskanego dochodu.
W jaki sposób skorzystać z nowych rozwiązań i czy będą dla nas korzystne? – w kolejnych numerach „Pulsu” postaram się przedstawić zagadnienia podatkowe dotyczące 2004 roku, co – mam nadzieję – pomoże Czytelnikom podjąć decyzję co do formy opodatkowania (wzory oświadczeń dostępne będą we wszystkich urzędach skarbowych).

Elżbieta Lewandowska
Autorka jest doradcą finansowym

Archiwum