15 grudnia 2003

W skrócie

Min. Sikorski złożył do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście zawiadomienie dotyczące niezgodnego z prawem zarejestrowania kilkuset leków, fałszowania dokumentów i niedopełnienia obowiązków przez Ministerstwo Zdrowia. Nieprawidłowości wykryto w czasie kontroli Ministerstwa. Obejmowała ona okres: październik 2001 – marzec 2003. Min. Sikorski zapewnił, że w procesie rejestrowania leków nieprawidłowości dotyczyły tylko strony formalnoprawnej, nie zaś jakości preparatów.

14 listopada 2003 roku zakończył prace Doraźny Zespół Komisji Trójstronnej, zajmujący się sprawami służby zdrowia. Zespół działał od 7 października br. na podstawie uchwały nr 22, przyjętej 29 września 2003 roku przez Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. Zgodnie z jej zapisami zajmował się wypracowaniem i uzgodnieniem rozwiązań dotyczących zmian systemowych w ochronie zdrowia. W toku obrad Zespołu przedyskutowano zagadnienia restrukturyzacji finansowej służby zdrowia, przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki użyteczności publicznej, czasu pracy i świadczeń pracowniczych w służbie zdrowia. Przedstawiciele Ministerstw: Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zdrowia złożyli propozycje zapisów dotyczących czasu pracy, bardziej odpowiadające postulatom związków zawodowych, niż rozwiązania zawarte w projektach ustaw skierowanych do konsultacji społecznych we wrześniu br. Propozycje te miały stanowić materiał kierunkowy do dyskusji na forum Zespołu. Dyskusja nie została jednak podjęta, ponieważ strona związkowa zaprotestowała przeciwko takiemu trybowi konsultacji. Posiedzenie Zespołu zostało zakończone bez rozstrzygnięć w tej sprawie oraz bez poruszenia kwestii systemu osłon pracowniczych.
Prawo i Sprawiedliwość na konwencji programowej 15 listopada br. w Rybniku przedstawiło program przebudowy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Podstawowe założenia to: wzrost nakładów finansowych do poziomu 6 procent PKB; likwidacja systemu ubezpieczeniowego opartego na powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; przejęcie zadań finansowania priorytetowych obszarów ochrony zdrowia w Polsce przez budżet państwa.

20 listopada br. premier Leszek Miller w rozmowie telefonicznej z szefem tureckiego rządu Tayyipem Erdoganem zadeklarował gotowość udzielenia naszej pomocy rannym w wyniku zamachów. Polska może w trybie natychmiastowym przekazać Turcji 70 jednostek najbardziej potrzebnej krwi grupy Rh(-), 1 tys. litrów osocza, znaczną ilość leków oraz środków opatrunkowych. Szefowa Polskiej Misji Medycznej Elżbieta Lipska zadeklarowała pomoc zespołu specjalistów oraz zorganizowanie szpitala polowego i przekazanie leków. Przeprowadzono analizę możliwości udzielenia pomocy w zakresie zaopatrzenia w krew i osocze, opracowano działania logistyczne konieczne do uruchomienia rezerw sanitarnych państwa.

W Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej został wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2000 oraz system zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:1996. Certyfikaty potwierdzające wprowadzenie i stosowanie systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego zostały przyznane całemu szpitalowi i świadczą o spełnieniu wymagań powyższych norm w obszarze usług medycznych, szpitalnych i ambulatoryjnych w zakresie ginekologii, endokrynologii ginekologicznej, położnictwa i neonatologii.

1 grudnia – podobnie jak co roku – był obchodzony Światowy Dzień Walki z AIDS i HIV. Liczba chorych i zarażonych stale rośnie, w samej Afryce jest już 30 mln nosicieli HIV. Z powodu AIDS ludności niektórych krajów Afryki grozi wyginięcie – twierdzi Juan Manuel Suarez del Toro, prezes MCK.

Archiwum