4 kwietnia 2004

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego w roku 2003

Okręgowy Sąd Lekarski w 2003 r. działał w niezmienionym składzie. W większości jest to doświadczony zespół, który od lat działa w sądownictwie naszej Izby. Przewodniczącym sądu jest dr n. med. Stefan Jaworski, zastępcami: dr n. med. Elżbieta Rusiecka-Kuczałek oraz dr Janusz Celemencki. Z naszego składu odszedł dr Stanisław Jabłoński, który nagle zmarł. Obecnie mamy 5 wakatów.
W 2003 r. odbyło się 10 zebrań zespołu. Ich tematyka nie zmienia się od lat – obejmuje informacje o sprawach zakończonych, nowych i omawianie problemów w ramach szkolenia.

Wydano następujące orzeczenia:

Specjalizacje lekarzy w sprawach zakończonych:

Specjalizacja lekarzy objętych wnioskami o ukaranie nie zawsze koresponduje z problematyką spraw. Przykładem niech będzie praca w Pogotowiu Ratunkowym, gdzie lekarze różnych specjalności zajmują się problemami innymi niż posiadana specjalizacja.
W sprawach dotyczących np. afer łapówkarskich, wystawiania fałszywych orzeczeń w zamian za korzyści materialne, naruszenia godności drugiego lekarza poprzez wypowiadanie obraźliwych tekstów lub zamieszczanie anonsów prasowych – specjalizacja nie ma znaczenia. O tego typu przewinienia, natury etycznej, było obwinionych i skazanych 19 lekarzy.

W roku 2003 nieznacznie zmalała liczba nowych spraw, które wpłynęły z biura Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Natomiast liczba rozpraw utrzymuje się na stałym poziomie. Oznacza to, że w 57 rozprawach sędziowie byli zaangażowani 171 razy co daje statystycznie 6,5 sprawy na 1 sędziego rocznie. Realizowane jest dążenie do maksymalnego skrócenia okresu od wpłynięcia wniosku o ukaranie od OROZ do rozprawy. Średnio wynosi on 3 miesiące.

Pragnę podziękować kolegom za pełną zaangażowania pracę w OSL, za stałe podnoszenie kwalifikacji i bardzo dobrą frekwencję na zebraniach, prawie 90%.

Szczególne podziękowania należą się dr. Przemysławowi Konieczniakowi za fachowe konsultacje prawne oraz za olbrzymią pomoc w redagowaniu naszych uzasadnień orzeczeń. Całą pracę kancelarii sądu od lat bezbłędnie prowadzi p. Ewa Mrazek, za co należą się słowa najwyższego uznania.

Stefan JAWORSKI
przewodniczący
Okręgowego Sądu Lekarskiego

Archiwum