22 maja 2004

Stomatologia

Informacje z NFZ

Odpowiadając na liczne pytania kolegów lekarzy, dotyczące wysokości zawartych kontraktów na rok 2004, informuję, że zwróciłem się w tej sprawie do Dyrekcji NFZ. Otrzymałem odpowiedź, którą przedstawiam poniżej.

Ryszard Majkowski, sekretarz ORL

Dane dotyczące wysokości kontraktów na rok 2004 zamieszczone są na stronach internetowych Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – www.nfz.gov.pl w menu na stronie głównej: Konkurs Ofert/Informator o zawartych umowach. Znajdują się tu informacje dotyczące świadczeniodawców, z którymi zawarte zostały kontrakty na rok 2004, a w szczególności: nazwa świadczeniodawcy, regon świadczeniodawcy, adres siedziby z numerem telefonu, adresy miejsc wykonywania usług z numerami telefonów, okres, na jaki zawarta jest umowa, wartość umowy, specyfikacja umowy. Specyfikacja umowy zawiera szczegółowe dane: nazwę i kod usługi, ilość, cenę i wartość usług zawartych na rok 2004 oraz pakiety usług szczegółowych podpięte pod usługi. Powyższe informacje zostały podzielone na rodzaje świadczeń oraz miejscowości siedzib świadczeniodawców.

Czy stomatolog może sprzedawać szczoteczki do zębów?

Paweł JANNASZ

Lekarze stomatolodzy pytają, czy prowadząc indywidualną praktykę lekarską, mogą dodatkowo prowadzić sprzedaż produktów związanych z pielęgnacją jamy ustnej, takich jak: szczoteczki do zębów, pasty, odżywki, witaminy i środki dietetyczne. Wyjaśniam więc, że nie widzę przeszkód formalnoprawnych do prowadzenia tego typu działalności. Podkreślam jednak, że sprzedaż ta nie może dotyczyć środków farmaceutycznych, materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych w rozumieniu art. 46 ustawy o zawodzie lekarza. Nie dotyczy to sytuacji doraźnych, gdy lekarz dostarcza pacjentowi środek farmaceutyczny lub materiał medyczny, udzielając pomocy w nagłym przypadku.

Moim zdaniem, wymienione wyżej przedmioty nie są objęte zakazem określonym w art. 46 ustawy o zawodzie lekarza. Należy zwrócić uwagę, że świadczenie usług stomatologicznych jest zwolnione przedmiotowo z VAT na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w związku z poz. 20 załącznika nr 2 do ww. ustawy – usługi stomatologiczne nie są objęte grupowaniem 85.13.1 PKWiU, a zatem mieszczą się w zakresie tej pozycji załącznika. Jeśli podatnik wykonuje wyłącznie czynności zwolnione z VAT, to jest zwolniony z tego podatku z mocy ustawy i nie musi w tym względzie składać żadnych dodatkowych oświadczeń (chyba że ze zwolnienia dobrowolnie zrezygnuje).

Jeśli jednak oprócz czynności zwolnionych przedmiotowo (tu: świadczenie usług stomatologicznych) lekarz stomatolog zacznie wykonywać czynności opodatkowane (sprzedaż szczoteczek i past do zębów), to zostaje dodatkowo objęty regulacją zawartą w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Oznacza to, że zachowuje zwolnienie od VAT w przypadku, gdy wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (a zatem suma wartości sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej), a także wartość eksportu towarów lub usług nie przekroczyła u niego łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty (wyrażonej w złotych) odpowiadającej 10000 euro (w 2003 roku – 40900 złotych). Zwolnienie to przybiera zatem charakter mieszany: podmiotowo-przedmiotowy, bowiem do kwoty obrotów 40900 zł zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe „się nakładają”.
Stosownie do regulacji zawartej w art. 14 ust. 3 zwolnienie to traci moc w momencie przekroczenia – w odniesieniu do wartości sprzedaży – ww. kwoty o równowartości 10000 euro. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad tę kwotę.
Jeśli rozpoczęcie wykonania czynności opodatkowanych (tu: sprzedaży szczoteczek i past do zębów) ma miejsce w ciągu roku, limit ww. zwolnienia podmiotowego musi być liczony w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży. Oznacza to, że jeżeli faktyczna wartość sprzedaży towarów, w proporcji do okresu jej prowadzenia, przekroczy w ciągu roku podatkowego kwotę limitu, wówczas zwolnienie traci moc z dniem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad wartość tak wyliczonego limitu. Obowiązek podatkowy również w tym przypadku powstaje z dniem przekroczenia tej wartości.

Autor jest radcą prawnym OIL
w Warszawie

Postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 86, poz. 804) na wniosek Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie – w dniu 19 grudnia 2003 r. zostało wszczęte postępowanie antymonopolowe przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia z siedzibą w Warszawie pod zarzutem stosowania praktyki ograniczającej konkurencję, polegającej na nadużywaniu pozycji dominującej na krajowym rynku organizowania świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa stomatologicznego w 2004 r. w ramach powszechnego ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, poprzez bezpośrednie narzucanie nieuczciwych, tj. rażąco niskich cen zakupu świadczeń zdrowotnych, co może stanowić naruszenie art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy.

Na art. 45 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
– Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wezwał NFZ do ustosunkowania się do ww. zarzutu oraz do przedstawienia wyników analizy kosztów świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa stomatologicznego, a także do udzielenia odpowiedzi na pytania:
– w jaki sposób określone zostały wskaźniki korygujące cenę w poszczególnych grupach świadczeń stomatologicznych przedstawione w tabeli na str. 3 „Szczegółowych Materiałów Informacyjnych o Przedmiocie Postępowania w Sprawie Zawierania Umów o Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych Ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia od 1 stycznia 2004 r. w rodzaju świadczeń zdrowotnych LECZENIE STOMATOLOGICZNE”, stanowiących Załącznik nr 9 do Uchwały nr 226/2003 z dnia 30 września 2003 r. Zarządu NFZ;
– w jaki sposób określone zostały wartości punktowe poszczególnych procedur stosowanych w leczeniu stomatologicznym, przedstawione w Załączniku nr 1a do „Szczegółowych Materiałów Informacyjnych o Przedmiocie Postępowania w Sprawie Zawierania Umów o Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych Ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia od 1 stycznia 2004 r. w rodzaju świadczeń zdrowotnych LECZENIE STOMATOLOGICZNE”, stanowiących Załącznik nr 9 do Uchwały nr 226/2003 z dnia 30 września 2003 r. Zarządu NFZ;
– w jaki sposób ustalona została przyjęta dla leczenia stomatologicznego cena maksymalna punktu rozliczeniowego wynosząca 0,07 zł, wprowadzona do procesu kontraktacji usług zdrowotnych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w 2004 r. Uchwałą nr 276/2003 Zarządu NFZ z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych za poszczególne rodzaje świadczeń zdrowotnych stosowanych w procesie kontraktacji na 2004 r.
md

Archiwum