19 czerwca 2004

Polskie zdrowie w UE

14 kwietnia br. w Warszawie odbyła się konferencja „Polskie zdrowie w Unii Europejskiej”, zorganizowana pod patronatem ministra zdrowia.

Podsekretarz stanu w MZ W. Masłowski wskazał najważniejsze elementy systemu zabezpieczenia społecznego, tj.: ochrona zdrowia, kwalifikacje w zawodach medycznych, ochrona żywności, farmaceutyki. W tych obszarach powinniśmy opracować strategię współpracy i pozyskać partnerów do realizacji wspólnych celów: zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego, poprawy jakości produktów leczniczych i lepszego wykorzystania środków strukturalnych.
Podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej M. Król podkreślił, że zagadnienia ochrony zdrowia łączą się z takimi obszarami negocjacyjnymi, jak: swobodny przepływ towarów, bezpieczeństwo żywności, prawo farmaceutyczne dotyczące sprowadzania leków, struktury podlegające Państwowej Inspekcji Sanitarnej (akredytacje laboratoriów), swobodny przepływ osób (uznawanie kwalifikacji w zawodach medycznych), polityka społeczna (dotycząca dyrektyw BHP i nadzoru epidemiologicznego). Polska zakończyła już działania dostosowawcze, ale harmonizacja prawa polskiego z unijnym to proces ciągły. Oznacza to, że nowe akty prawne muszą być na bieżąco transponowane do prawa polskiego. M. Król poinformował również, że resort zdrowia podjął prace nad strategią współdziałania Polski i UE w zakresie ochrony zdrowia.
Wypowiedź L. Abramowicza, prezesa NFZ, poświęcona była systemowi wzajemnych rozliczeń za udzielone świadczenia zdrowotne w ramach Unii Europejskiej.
Przepływ pacjentów musi się łączyć z przepływem świadczeń socjalnych, gdyż prawo do nich „podróżuje z nami” – podkreśliła podsekretarz stanu w MZ W. Wojtala. Aby prawo to było w pełni respektowane na terytorium wszystkich państw członkowskich UE, stworzono przepisy uwzględniające różnice między poszczególnymi systemami zabezpieczenia społecznego. Formularze serii E mają ułatwić poświadczenie uprawnień w krajach członkowskich. Problem przepływu pracowników ochrony zdrowia poruszył R. Danielewicz, dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ. Wyjaśnił kwestie dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych i wykorzystywanych w tym celu procedur. Piotr Błaszczyk, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej MZ, przedstawił analizę rynku farmaceutycznego w Polsce, zadania i obszary polityki lekowej oraz związane z nimi problemy wynikające z przystąpienia Polski do UE. Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji MZ E. Jagarska omówiła zasady udzielania pomocy publicznej w UE oraz przedstawiła formy oraz podstawy prawne pomocy społecznej, również tej udzielanej z funduszy strukturalnych.

Paula KOZŁOWSKA,
Ryszard MAJKOWSKI

Archiwum