4 lipca 2004

W skrócie

Prezydent Aleksander Kwaśniewski wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją nowelizacji ustawy o ZOZ-ach. Znowelizowana ustawa wprowadziła zakaz świadczenia usług medycznych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej przez firmy komercyjne, chyba że są to usługi inne niż te, które świadczą publiczne ZOZ-y. Zasada ta nie dotyczy usług stomatologicznych i podstawowej opieki zdrowotnej. Sejmowa Komisja Zdrowia 23 czerwca br. ustaliła harmonogram prac nad projektem ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Marszałek Sejmu zobowiązał komisję do zakończenia prac tak, by drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniach 14-16 lipca. Odsetek porodów rodzinnych w polskich szpitalach wynosi od 30 do 90 proc. i choć tendencja jest zwyżkująca, to wciąż jest ich mniej niż na Zachodzie – oceniają specjaliści zgromadzeni w Tychach na VIII Ogólnopolskim Sympozjum pt. „Poród rodzinny”. „Poród rodzinny ma praktycznie same zalety, choć nie należy do niego zmuszać tych osób, które tego nie chcą. Niestety, wciąż nie we wszystkich polskich szpitalach można rodzić w ten sposób”
– mówi przewodniczący komitetu organizacyjnego sympozjum prof. Ryszard Poręba. Światowa Organizacja Zdrowia, Międzynarodowa Federacja Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodowa Federacja Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne ogłosiły 14 czerwca 2004 roku Światowym Dniem Krwiodawcy. Dzień ten, jako Krajowy Dzień Krwiodawcy, obchodzono na terenie całej Polski. W regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa można było oddać krew, zapoznać się ideą honorowego krwiodawstwa oraz zwiedzić miejsca, gdzie krew jest pobierana i przetwarzana. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zgodnie z decyzją z dnia 22 stycznia 2004 r., w ramach zadań zleconych przez ministra zdrowia, realizację Programu badań przesiewowych raka piersi w 2004 r. przekazano Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia od 2000 roku realizowało to zadanie zgodnie z programem opracowanym przez Centrum Onkologii i Polską Unię Onkologiczną. W lutym br. NFZ przesłał do Ministerstwa Zdrowia projekt Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi. Został on zaopiniowany negatywnie przez ekspertów, m.in. z Centrum Onkologii w Warszawie, gdyż nie był zgodny z Rekomendacją Unii Europejskiej z 2003 r.
W związku z tym do NFZ przekazano do analizy projekt Zespołu ds. Opracowania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych 2004-2007. Program przygotowany wspólnie przez MZ i NFZ, zgodny z Rekomendacją UE, umożliwi w najbliższym czasie przeprowadzenie przez NFZ konkursu ofert na realizatorów Programu badań przesiewowych raka piersi. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dn. 10 lipca 2003 r. w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych, w szczególności badań przesiewowych, oraz okresów,
w których badania te są przeprowadzane (Dz.U.03.139.1337) – badanie piersi należy do zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który w wątpliwych przypadkach, po badaniu fizykalnym, może skierować pacjentkę na mammografię, niezależnie od tego, czy jest realizowany program badań przesiewowych. 24 czerwca br. minister zdrowia – w porozumieniu
z ministrem finansów – zatwierdził zmiany w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzięki temu plany finansowe oddziałów wojewódzkich zwiększą się dodatkowo o ponad 600 mln zł. Zatwierdzenie zmian pozwoli na: usankcjonowanie uzgodnień z Porozumieniem Zielonogórskim, których koszt wyniesie 300 mln zł; przekazanie pielęgniarkom 93 mln zł jako wyrównanie za nieuwzględnienie ich w uzgodnieniach zawartych z Porozumieniem Zielonogórskim; rozdysponowanie 65 mln zł na 5 programów profilaktycznych zleconych przez Ministerstwo Zdrowia; przeznaczenie 10 mln zł na sfinansowanie leczenia choroby Gauchera; przeznaczenie 5 mln zł na sfinansowanie leczenia rozszczepu podniebienia u dzieci; przeznaczenie 5 mln zł na pozytronową tomografię emisyjną (PET); dokonanie przesunięć w planach finansowych większości oddziałów wojewódzkich NFZ, które pozwoliły na dopasowanie planów do rzeczywistych potrzeb; rozdysponowanie wśród oddziałów wojewódzkich NFZ
168 mln zł, które uzyskano z tytułu większego od zakładanego napływu środków ze składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z podpisanymi zmianami Zarząd NFZ przyjmie nowy algorytm podziału środków finansowych, umożliwiający przekazywanie oddziałom właściwych kwot na świadczenia zdrowotne. W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, kierowanym przez prof. Mariana Zembalę, wykonano – po raz pierwszy w Polsce – dwie operacje serca bez usypiania pacjentów, jedynie przy zastosowaniu znieczulenia zewnątrzoponowego. Jednemu pacjentowi wszczepiono zastawkę aortalną, a drugiemu – by-pass. Chorzy nie byli w trakcie operacji uśpieni, mogli nawet rozmawiać z personelem wykonującym zabieg. Centrum leczenia urazów splotu ramiennego powstanie w oddziale STOCER w Chylicach. Znajdzie się w nim 10 łóżek na oddziale chirurgii
i 15 miejsc rehabilitacyjnych. W kraju nie ma dotychczas ośrodka, który zapewniałby kompleksową pomoc w takich przypadkach. Urazy splotu powstają w trakcie porodu, w wyniku zaklinowania się barkiem. Spośród ok. 3 tys. tego typu przypadków rocznie 700 wymaga operacji. Ü

Archiwum