22 września 2004

Kara za działania antykonkurencyjne

Firma farmaceutyczna Johnson & Johnson Poland zapłaci łącznie 3 mln 800 tys. zł kary za działania antykonkurencyjne – zdecydował prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Cezary Banasiński.

Według ustaleń UOKiK-u spółka zawarła porozumienia z hurtowniami farmaceutycznymi Compol i Hurtofarm. Polegały one na ograniczaniu zbytu leków opartych na erytropoetynie i ustalaniu cen ich sprzedaży. Pierwsza z nieprawidłowości dotyczy zapisów w umowie zawartej między firmą Johnson & Johnson Poland a spółką Compol (prowadzącą hurtową sprzedaż farmaceutyków). Dokument ten określa zasady, na jakich powinna odbywać się dystrybucja Eprexu – na polskim rynku ludzka rekombinowana erytropoetyna (EPO) występuje w postaci leku Eprex oferowanego przez Johnson & Johnson oraz NeoRecormon sprzedawanego przez Roche Polska. Zgodnie z tym dokumentem, hurtownia ma kupować lek w firmie Johnson & Johnson Poland i oferować go odbiorcom (stacjom dializ) na przetargach wyłącznie po cenach uzgodnionych z ukaraną spółką.
UOKiK stwierdził również, że niezgodny z prawem jest zapis w umowie dystrybucyjnej, który wyznacza spółce Compol krąg odbiorców Eprexu w postaci konkretnie wskazanych osiemnastu stacji dializ. Według UOKIK-u doszło do zawarcia nielegalnego porozumienia ograniczającego hurtowni rynek zbytu oraz umożliwiającego Johnson & Johnson jego bezprawne kontrolowanie i kształtowanie.
Druga nieprawidłowość dotyczy umów zawartych pomiędzy Johnson & Johnson Poland oraz spółką Hurtofarm. W aneksach do „Ogólnych warunków sprzedaży” kształtujących zasady dystrybucji leku Eprex firmy ustaliły, że hurtownia nie będzie oferować farmaceutyku wymienionym w dokumencie szpitalom. Ponadto Hurtofarm zobowiązał się do niepodejmowania sprzedaży Eprexu jedenastu ośrodkom leczniczym, które miały powstać w przyszłym roku. Do tych szpitali i stacji dializ leki miał dostarczać Johnson & Johnson Poland – samodzielnie bądź przez wyznaczonego przez siebie dystrybutora. Jako sankcję za nieprzestrzeganie zawartych postanowień ustalono niewypłacanie przewidzianej w umowie premii, stanowiącej – co istotne – jedyne wynagrodzenie hurtowni z tytułu dystrybucji Eprexu.
Eprex i NeoRecormon nie są one objęte regulacjami dotyczącymi refundacji, a ich cena jest w zasadzie ceną rynkową, ukształtowaną przez firmy farmaceutyczne i ich dystrybutorów (hurtownie).
Delegatura UOKiK-u w Warszawie prowadzi jeszcze dwa postępowania antymonopolowe związane z rynkiem EPO – w sprawie uzgadniania przez Roche Polska i Johnson & Johnson Poland ofert składanych w ramach przetargów organizowanych przez jednostki lecznicze oraz nielegalnego porozumienia pionowego zawartego przez Roche Polska z hurtownią Hand-Prod. Obecnie zbierany jest materiał dowodowy.

Anna KACZMAREK

Archiwum