19 stycznia 2005

Z Mazowsza

kolumnę redaguje
Anna KACZMAREK

Zapłacą pracownikom
Od grudnia 2004 r. ZPZOZ w Otwocku wypłaca swoim pracownikom pierwsze zobowiązania wynikające z tytułu „ustawy 203”.

Pierwsza grudniowa transza to 85 tys. zł (jest to kwota netto) z pożyczki udzielonej szpitalowi przez starostwo powiatowe.
Szpital chce powstrzymać falę zajęć komorniczych i uwiarygodnić działania zmierzające do przywrócenia płynności finansowej placówki. Zajęcia komornicze wynoszą ponad 2 mln 760 tys. zł. Dodatkowo 661 tys. zł to koszty postępowania sądowego i odsetek, które szpital również musi zapłacić.
W związku z zaległościami szpitala w stosunku do pracowników doszło do manifestacji pracowniczych. Z tytułu „ustawy 203” szpital był w listopadzie 2004 r. winien pracownikom 9,148 mln zł.

Poręczenie kredytu dla Konstancina
Sejmik województwa mazowieckiego udzielił poręczenia kredytu bankowego długoterminowego, zaciąganego przez Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa – Zespół Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie.

Kwota kredytu to 24 mln zł. Zostanie zaciągnięty w banku Kommunalkredit Austria AG z siedzibą w Wiedniu. Poręczenie zostało udzielone na okres od dnia zawarcia umowy-poręczenia do 31 marca 2016 r. – do kwoty 51500000 zł. W dn. 30 marca 2004 r. na posiedzeniu Zarządu Województwa Mazowieckiego został przyjęty program restrukturyzacyjny specjalistycznego centrum w Konstancinie. Zakłada on m.in.: poprawę jakości świadczonych usług medycznych oraz osiągnięcie poziomu odpowiadającego standardom międzynarodowym, rozwijanie świadczenia usług medycznych, stabilizację funkcjonowania Centrum poprzez wdrożenie modelu finansowej obsługi zadłużenia i bieżącej działalności, racjonalizację ponoszonych kosztów – wdrożenie systemu monitorowania kosztów na poszczególnych stanowiskach, podnoszenie efektywności wykorzystania inwestowanych środków w drodze opracowywania procedur postępowania, prowadzenie dynamicznej polityki kadrowej. Realizacja tych celów uzależniona jest właśnie od zaciągnięcia przez Centrum kredytu długoterminowego.

Najlepsi w województwie
Szpital w Makowie Mazowieckim w listopadzie 2004 r. został wyróżniony Polską Nagrodą Jakości.

Nagrody wręczał premier Marek Belka. Reprezentanci zwycięskich organizacji oprócz nagród otrzymali również listy gratulacyjne od prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Szpital w Makowie Mazowieckim uhonorowano wyróżnieniem w kategorii: organizacje publiczne. Jest on jednym z trzech szpitali w Polsce i jedynym na terenie województwa mazowieckiego, które uzyskały takie wyróżnienie.

Nowy dyrektor w Dąbku
Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik (PSL) powierzył obowiązki dyrektora Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku Dariuszowi Węcławskiemu (PSL).

Dyr. Węcławski był dotychczas pracownikiem Urzędu Miasta w Ciechanowie.
Ośrodek w Dąbku (gm. Stupsk) znany jest nie tylko w kraju, ale i za granicą. Cieszy się dużym uznaniem wśród chorych na stwardnienie rozsiane. Chętnych, żeby skorzystać z jego usług jest tylu, że na miejsce w placówce trzeba czekać około roku.

Umowa i zakupy w Wyszkowie
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w listopadzie 2004 r. podpisał umowę z firmą Dussman na usługi żywienia pacjentów na okres od 2005 do 2007 r. Szpital przygotowuje się również do ogłoszenia postępowania dotyczącego zakupu analizatorów, odczynników do badań laboratoryjnych oraz materiałów do sterylizacji.

Krioterapia w Glinojecku
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku zakupił aparat do krioterapii. Aparat zakupiono, ze środków własnych szpitala, od polskiej firmy. Kosztował 6,5 tys. zł.

Archiwum