13 kwietnia 2005

Sprawozdanie z działalności OSL w roku 2004

W 2004 r. odbyło się 10 posiedzeń Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie.

Liczba nowych spraw – 71; liczba spraw z lat ubiegłych – 11; liczba spraw przekazanych przez NSL do ponownego rozpatrzenia – 6; liczba spraw zawieszonych do czasu rozpatrzenia przez prokuraturę lub sąd – 16; liczba spraw przeniesionych na 2005 r. – 25; liczba posiedzeń niejawnych – 15.
Ogółem liczba rozpraw – 68.
W tym: liczba rozpraw zakończonych orzeczeniem – 43; liczba rozpraw odroczonych
– 25.

Liczba lekarzy, których dotyczyły orzeczenia – 52.
Wydano następujące orzeczenia:

uniewinnienie – 16, upomnienie – 27, nagana – 5, zawieszenie prawa wykonywania zawodu – 1, umorzenie – 3.

Specjalizacje lekarzy w sprawach zakończonych:
choroby wewnętrzne – 6, ginekologia i położnictwo – 5, stomatologia – 12, anestezjologia – 3, okulistyka – 1, ortopedia – 2, chirurgia – 3, pediatria – 2, psychiatria – 3, zdrowie publiczne – 12, medycyna sądowa – 3.

W 2004 r. wzrosła liczba nowych spraw – o 22 w stosunku do 2003 r. Zmalała liczba spraw zakończonych orzeczeniem, przy wzroście liczby odroczonych. Ten pozornie niekorzystny objaw pracy OSL jest wynikiem wzrostu świadomości obwinionych lekarzy w wykorzystywaniu szerokiej gamy możliwości prawnych umożliwiających przedłużenie procedury. W wielu wypadkach skutkuje to doprowadzeniem do przedawnienia (5 lat od popełnienia przewinienia) i uniknięcia kary nawet w przypadku niewątpliwej winy.
Uwagę zwraca prymat liczby skarg na lekarzy stomatologów i największa liczba orzeczeń winy w tej specjalności. Pojawiła się też nowa dziedzina przewinień dotycząca lekarzy pracujących w publicznej służbie zdrowia. Błędy dotyczą np. nieprawidłowo wystawianych zaświadczeń lekarskich czy nieprzestrzegania prawidłowego wypełniania kart przy badaniach profilaktycznych.
W 2004 r. zaangażowanie sędziów w pracę OSL wzrosło w porównaniu z rokiem ubiegłym. Sędziowie naszego zespołu byli zaangażowani 204 razy, co daje wskaźnik 8,16 sprawy na 1 sędziego rocznie.

Stefan JAWORSKI
przewodniczący OSL

Sprawozdanie OROZ za rok 2004

W 2004 r. do biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie wpłynęło łącznie 407 pism wymagających podjęcia czynności sprawdzających. W 279 sprawach podjęto czynności procesowe, pozostałe sprawy przekazano właściwym organom bądź instytucjom.

Łącznie rozpatrywano 398 spraw, w tym: 119 – z okresu poprzedniego; 279 – wpłynęło w 2004 r.
W liczbie rozpatrywanych spraw mieszczą się: sprawy internistyczne – 73, tj. 26%, sprawy chirurgiczne – 56, 20%, sprawy ginek.-położ. – 11, 4%, sprawy psychiatryczne – 11, 4%, sprawy stomatologiczne – 39, 14%, sprawy inne* – 89, 32%.
Razem 279 spraw.
Z tego: 61 spraw zakończono wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego;
140
zakończono wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 44 skierowano do OSL z wnioskiem o ukaranie lekarza/y; 23 zakończono w inny sposób.

Ogółem zakończono 268 spraw.

W 2004 r. rzecznicy przesłuchali łącznie 708 osób. Kancelaria rzecznika wysłała 2543 pisma dotyczące prowadzonych spraw.
Od postanowień wydanych przez OROZ wpłynęły łącznie 72 odwołania.
Z tego na skutek rozpoznania przez NROZ: w 42 sprawach postanowienia OROZ utrzymano w mocy; w 16 je uchylono, a 2 sprawy przejął do prowadzenia NROZ.

Janina BARBACHOWSKA
Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej

Archiwum