4 czerwca 2005

Krzywdzące dla Mazowsza

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia ministra zdrowia z 29 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie NFZ, biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansowania placówek służby zdrowia na Mazowszu, po konsultacjach przeprowadzonych w środowisku oraz z dyrekcjami placówek medycznych
z województwa mazowieckiego, a także po zasięgnięciu informacji w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ – wyraża stanowczy sprzeciw wobec proponowanego przez ministra zdrowia sposobu rozdziału środków na świadczenia zdrowotne w 2006 r.

Z dokonanych przez Prezydium ORL analiz wynika, że zaproponowane Mazowieckiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu środki finansowe są relatywnie niższe od poziomu niezbędnego na 2005 r., który już nie pozwala na zakończenie procesu kontraktowania świadczeń oraz zaspokojenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Mazowsza i leczących się na obszarze naszego województwa pacjentów z innych regionów kraju.

Szczególny niepokój i sytuację niemożliwą do zaakceptowania stwarza dalsze zaniżanie budżetu 2006 r. na lecznictwo szpitalne, trwające na Mazowszu nieprzerwanie od 2003 r.
i powodujące zadłużanie szpitali, generowanie „nadwykonań”, wydłużanie się list oczekujących na świadczenia medyczne w specjalnościach, gdzie znaczny odsetek stanowią procedury ratujące życie, jak: kardiochirurgia, kardiologia, onkologia, neurologia. Co więcej, utrzymanie planowanej na 2006 r. wysokości środków finansowych będących w dyspozycji Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego eliminuje możliwość działań naprawczych inicjowanych przez szpitale w ramach ustawy o pomocy publicznej
i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej z dn. 15 kwietnia 2005 r. Koszt obsługi pożyczki
w wysokości 3% w skali roku jest nierealny przy założeniu ujemnej dynamiki wzrostu przychodów z realizacji świadczeń kontraktowanych przez NFZ.

Opiniując przedstawiony projekt podziału środków, zwracamy uwagę ministra zdrowia na niewłaściwe naszym zdaniem przyjęcie założenia, aby niwelować różnice w nakładach finansowych na 1 mieszkańca bez uwzględniania specyfiki poziomów referencyjności placówek znajdujących się na obszarze działania poszczególnych oddziałów oraz zakresu realizowanych przez nie świadczeń.
Na Mazowszu, a szczególnie w Warszawie, jest wiele instytutów i szpitali klinicznych, które wykonują szereg procedur jako jedyne
w Polsce, lecząc pacjentów z całego kraju. Niebranie pod uwagę ich potrzeb spowoduje pogłębienie się trudności finansowych tych placówek, a w wielu przypadkach znaczne ograniczenie działalności leczniczej ze względu na konieczność zmniejszenia zatrudnienia wysoko kwalifikowanego personelu medycznego. Uważamy, że nie stać nas na dalszy ubytek kadry lekarskiej, a wprowadzenie proponowanego budżetu dla MOW NFZ może skutkować zwolnieniem kilkuset lekarzy.

Prezydium ORL w Warszawie, licząc na wykazanie zrozumienia dla przedłożonych racji i argumentów, zwraca się do ministra zdrowia o ponowne przeanalizowanie projektu systemu rozdziału środków finansowych na poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ. Chcemy dobrze wykonywać swój zawód, niejednokrotnie udowadnialiśmy nasze oddanie dla nadrzędnej idei, by przede wszystkim nieść pomoc potrzebującym. Aby to było możliwe – konieczne jest stwarzanie niezbędnych warunków, determinowanych w dużej mierze nakładami finansowymi na świadczenia medyczne. Stąd nasz apel i sprzeciw wobec, naszym zdaniem, niesłusznych i krzywdzących Mazowsze propozycji budżetowych dla Mazowieckiego OW NFZ.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
– po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia ministra zdrowia z 29 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę
i oddziały wojewódzkie NFZ – wyraża stanowczy sprzeciw wobec proponowanego przez ministra zdrowia sposobu podziału środków na świadczenia zdrowotne w 2006 r.
Środki finansowe przeznaczone na świadczenia medyczne w projekcie planu finansowego dla Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2006, wynikające z algorytmu zawartego w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia, są niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Mazowsza.
Szczególne zaniepokojenie budzi poziom środków finansowych na lecznictwo stomatologiczne. Jest to minimalny i zdecydowanie niewystarczający wzrost budżetu w relacji do roku 2005.
Projekt budżetu na świadczenia stomatologiczne na rok 2006 będzie najprawdopodobniej oznaczał niewielki wzrost środków przeznaczonych na programy leczenia morfologicznych wad twarzowej części czaszki oraz utrzymanie na tym samym poziomie – w relacji do 2005 r. – środków przeznaczanych na pozostałe świadczenia stomatologiczne.
Obecne nakłady na leczenie stomatologiczne są niewspółmierne do potrzeb, czego dowodem są zamieszczone w Internecie listy oczekujących na udzielenie świadczeń lekarza dentysty.
Ograniczony koszyk świadczeń stomatologicznych powoduje, że część budżetu stomatologii nie może zostać przeznaczona na zawarcie umów, lecz musi być skierowana na finansowanie leczenia w trybie zgody indywidualnej (np. na finansowanie świadczeń stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym u dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym). Rezerwę finansową na takie leczenie Oddział musi wygenerować z własnych środków przeznaczonych właśnie na świadczenia stomatologiczne.
Ceny świadczeń stomatologicznych proponowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia są zdecydowanie zaniżone, o czym świadczy m.in. postępowanie prowadzone w tej sprawie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Proponowany poziom finansowania świadczeń stomatologicznych nie gwarantuje w najmniejszym stopniu podniesienia cen na usługi dentystyczne.
Niskie ceny świadczeń stomatologicznych i ograniczony zakres finansowania ich przez Narodowy Fundusz Zdrowia, przy jednoczesnym stałym wzroście kosztów działalności lekarza dentysty, rzutują na jakość wykonywanych świadczeń.
Mazowieckie środowisko stomatologiczne obawia się również, że przy niewystarczającym finansowaniu lecznictwa szpitalnego dojdzie do sytuacji, że zostaną przesunięte środki z innych, w opinii niektórych, mniej ważnych działów medycyny, jak choćby właśnie ze stomatologii, w celu zwiększenia dostępności do świadczeń szpitalnych. Takie sytuacje miały już miejsce w przeszłości i jesteśmy przekonani, że dojdzie do nich także teraz, przy zbyt niskich nakładach zarówno na lecznictwo szpitalne, jak i mazowiecką stomatologię.

Wszystkim nam chodzi o dobro pacjenta. Biorąc pod uwagę planowane na rok 2006 nakłady finansowe, wydaje się jednak, że dla niektórych środowisk zajmujących się ochroną zdrowia dobro pacjenta przestaje być najważniejsze. Szczupłość nakładów na stomatologię pozbawi bowiem ubezpieczonych możliwości korzystania z opieki specjalistów w zakresie leczenia chorób zębów i przyzębia. Dlatego też Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w imieniu lekarzy dentystów zwraca się do ministra zdrowia o ponowne przeanalizowanie projektu systemu podziału środków finansowych na poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ oraz przyjrzenie się ze szczególną uwagą wysokości środków przeznaczonych na leczenie stomatologiczne.

Stanowisko Prezydium ORL w Warszawie z 25 maja 2005 r.
w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia z 29 kwietnia 2005 r. dot. stomatologii

Archiwum