24 października 2005

Jak jest gdzie indziej? – Berlińska Izba Lekarska

W lutym br. przedstawiciele Berlińskiej Izby Lekarskiej, którą prezentujemy w tym numerze, byli gośćmi OIL w Warszawie. Relację ze spotkania zamieściliśmy w „Pulsie” nr 4/2005.

W 1961 r., opierając się na Berlińskim Prawie Izbowym, utworzono Berlińską Izbę Lekarską (BIL) – przedstawicielstwo zawodowe lekarzy. Zarówno BIL, jak i wszystkich 17 landowych izb lekarskich to organy prawa publicznego, tj. instytucje utworzone przez prawodawcę dla realizacji zadań administracji państwowej przez samorząd zawodowy.
Wszystkie landowe izby lekarskie są zrzeszone w ogólnoniemieckiej Federalnej Izbie Lekarskiej (Bundesärztekammer) z siedzibą w Berlinie. Nie jest to instytucja prawa publicznego, lecz raczej wspólnota zawodowa.
BIL wydaje co miesiąc „Berlińską Gazetę Lekarską” (Berliner Ärzte), poświęconą problematyce zawodowej lekarzy.
Każdy członek izby ma dostęp do strony internetowej (www.arztekammer-berlin.de), gdzie znajduje się bank danych dotyczących szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego, m.in. lista akredytowanych do prowadzenia szkoleń specjalistycznych, a także oferty pracy.
Ogólnoniemieckim organem prasowym jest tygodnik „Niemiecka Gazeta Lekarska”(Deutsches Ärzteblatt), wydawany przez Federalną Izbę Lekarską.
Członkiem BIL jest każdy lekarz czynny zawodowo na terenie landu berlińskiego, a także ten, który tam mieszka, nawet nie pracując. Lekarze spełniający ww. kryteria mają obowiązek zarejestrowania się w BIL. Obecnie liczy on 25000 członków. Każdy z nich może otrzymać legitymację lekarską.
Składka członkowska jest proporcjonalna do rocznych zarobków uzyskanych dwa lata wcześniej. Ci, którzy obecnie nie mają dochodów z działalności lekarskiej, mogą, po zgłoszeniu tego faktu, zostać zwolnieni z płacenia składek. Wszyscy członkowie BIL (w tym także obywatele UE wykonujący zawód lekarza na terenie landu Berlin) podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu w ramach izby.

Organizacja

Jak każda organizacja samorządowa – BIL jest kierowana przez organa wybierane demokratycznie przez członków izb. Co 4 lata następuje wybór delegatów w drodze korespondencyjnej. Karty do głosowania są przesyłane każdemu zarejestrowanemu lekarzowi. Kandydatów prezentuje „Berlińska Gazeta Lekarska”. Wybieranych jest 45 delegatów oraz 2 przedstawicieli uniwersytetu.
Zebrania delegatów są jawne, dostępne dla wszystkich członków, a ich terminy ogłaszane w „Berlińskiej Gazecie Lekarskiej”. Na posiedzeniach podejmowane są decyzje finansowe, polityczne i organizacyjne.
Do realizacji poszczególnych zadań powołuje się grupy zadaniowe – komisje, np.: „Młodzi Lekarze”, „Medycyna Pracy”, „Nałóg i Narkotyki”. Obecnie jest ich 25. Są podporą
w działalności prezydium. Do komisji powoływani są także lekarze spoza grona delegatów, mający doświadczenie w danej dziedzinie.
Na podstawie uchwał podejmowanych na zebraniach delegatów – sprawy Berlińskiej Izby Lekarskiej prowadzi prezydium. Wybierane jest na początku kadencji. W jego skład wchodzi przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz od 5 do 9 członków. Prezydium reprezentuje izbę na zewnątrz.

Zadania

Najważniejsze zadania BIL to:
– specjalizacje – organizacja, kontrola
i przeprowadzanie egzaminów specjalizacyjnych;
– szkolenia podyplomowe – promocja
i organizacja niezależnych szkoleń, wartościowych pod względem jakości;
– prawo zawodowe – uchwalanie i aktualizowanie Kodeksu Etyki Lekarskiej: nadzór nad wykonywaniem zawodu, również pod względem odpowiedzialności zawodowej, oraz rozstrzyganie sporów związanych z postawą zawodową;
– czuwanie nad jakością usług medycznych;
– komisja etyczna – poradnictwo etyczne i prawne dla lekarzy odpowiedzialnych za prowadzenie doświadczeń klinicznych na ludziach oraz dla lekarzy mających dostęp do danych personalnych; porady ogólne dla lekarzy; kontrola wymogów prawa medycznego dotyczącego zapłodnienia in vitro;
– kształcenie pracowników pomocy medycznej – organizowanie kształcenia i egzaminów;
– ubezpieczenia emerytalne;
– reprezentowanie interesów społeczności lekarskiej;
– doradztwo polityczne w zakresie: współtworzenia polityki zdrowotnej i socjalnej; wspierania i inicjowania projektów oraz przedsięwzięć dla poprawy opieki zdrowotnej Berlina; prowadzenie rejestru lekarzy.

Administracja

BIL zatrudnia ok. 90 pracowników. Na czele stoi dyrektor ds. administracyjnych (Gerhard Andersen), ściśle współpracujący z przewodniczącym prezydium.
Dyrektorowi administracyjnemu podlegają 3 działy, zarządzane przez kierowników, obejmujące różne referaty.

Dział I. Referaty ds. specjalizacji, ds. szkolenia podyplomowego, ds. zapewnienia jakości i ds. działalności publicznej.

Dział II. Referaty ds. prawa zawodowego, ds. dotyczących pacjentów i honorariów, ds. etyki, ds. zawodów medycznych oraz instancja odwoławcza.

Dział III. Referaty ds. składek, ds. rejestru lekarzy, ds. personelu, ds. rachunkowości, ds. obsługi budynku, ds. rejestru lekarzy. Ü

Anna ŚWIĘCICKA
Komisja Współpracy z Zagranicą OIL w Warszawie

Archiwum