23 listopada 2005

Sprawozdanie OROZ

Od 1 stycznia 2001 r. do 7 września 2005 r. do biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wpłynęło łącznie 1545 pism wymagających podjęcia czynności sprawdzających. Spośród tego w 974 sprawach podjęto czynności procesowe; pozostałe sprawy przekazano właściwym organom bądź instytucjom.

Wśród 974 rozpatrywanych spraw mieszczą się:
– sprawy internistyczne – 244 (25% ),
– sprawy chirurgiczne – 193 (20%),
– sprawy ginekekologiczno-położnicze – 54 (6%),
– sprawy psychiatryczne – 40 (4%),
– sprawy stomatologiczne – 159 (16%),
– sprawy inne (m.in. skargi dotyczące etyki zawodu, konfliktów interpersonalnych itp.) – 284 (29%).

Z tego:

195 spraw zakończono wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego,
437 spraw zakończono wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego,
151 spraw skierowano do OSL z wnioskiem o ukaranie lekarza/y,
68 spraw zakończono w inny sposób.

Ogółem zakończono 851 spraw.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Janina Barbachowska

Archiwum