28 stycznia 2006

Odznaczenia LAUDABILIS

Już po raz trzeci Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie uhonorowała zasłużonych członków samorządu Odznaczeniami LAUDABILIS (czyli: godny uznania). To najwyższe odznaczenie Izby, przyznawane lekarzom i lekarzom dentystom za wybitne osiągnięcia w działalności zawodowej, organizacyjnej lub naukowej, zostało ustanowione w 2004 r. Przyznano je wówczas doktorom: Janowi Antczakowi, Marcie Brzostowskiej, Józefowi Hornowskiemu, Jerzemu Moskwie i Krystynie Rowec- kiej-Trzebickiej. Na XXII Okręgowym Zjeździe Lekarzy, wiosną 2005 r., LAUDABILIS odebrali: Janusz Firek, Aleksander Kotlicki, Elżbieta Rusiecka-Kuczałek, Halina Makowska, Róża Nowotna-Walc, Zbigniew Religa, Andrzej Werner, Stefan Wesołowski i Jerzy Woy-Wojciechowski.
Tym razem ORL uhonorowała nim 10 osób. Odznaczenia wręczono na XXIII Okręgowym Zjeździe Lekarzy w listopadzie 2005 r. Odznaczenie odebrał także prof. Edward Rużyłło, który nie mógł być na uroczystości wiosną 2005 r.

Sylwetki nagrodzonych

Janusz Celemencki – lekarz dwóch specjalności: ginekologia-położnictwo i seksuologia. Przez trzy kadencje pracował w Okręgowym Sądzie Lekarskim; w III kadencji był wiceprzewodniczącym OSL. Delegat na zjazdy okręgowe i krajowe. Odznaczony medalem „Zasłużonemu PTL”.

Włodzimierz Cerański – chirurg. Całe życie zawodowe związany z kolejową służbą zdrowia. W samorządzie lekarskim działa od czasu reaktywacji izb lekarskich (jest jednym z założycieli kolejowej izby lekarskiej, rozwiązanej na jej pierwszym zjeździe). W samorządzie pełnił liczne funkcje: delegata na zjazdy okręgowe i krajowe czterech kadencji, członka Okręgowej Rady Lekarskiej czterech kadencji, skarbnika ORL II i III kadencji, wiceprzewodniczącego ORL IV kadencji. Jest też członkiem i skarbnikiem Naczelnej Rady Lekarskiej IV kadencji. Odznaczony resortowymi
i państwowymi odznaczeniami za działalność w służbie zdrowia, a za działalność w samorządzie lekarskim – Złotym Krzyżem Zasługi.

Zbigniew Czernicki
– profesor medycyny, neurochirurg i nauczyciel akademicki. W latach 1989-1993 był zastępcą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, w latach 1993-2001 – Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, a w latach 2001-2005 – Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Maria Gutowska-Płachecka – profesor medycyny, specjalista w dziedzinach: chorób wewnętrznych, reumatologii i medycyny sportowej. Pracuje
w zespole Krajowego Nadzoru Specjalistycznego ds. Reumatologii.
Związana z Akademią Medyczną w Warszawie. Członek wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. W samorządzie działa od czasu reaktywowania izb lekarskich – zaangażowana
w prace Komisji Kształcenia, Komisji Bioetycznej i Komisji Etycznej.
Stefan Jaworski – doktor nauk medycznych, specjalista chirurgii dziecięcej i plastycznej. Był związany z Kliniką Chirurgii Instytutu Matki i Dziecka
w Warszawie. Pracuje w zespole Nadzoru Specjalistycznego w Chirurgii Dziecięcej – konsultant wojewódzki. Członek lekarskich towarzystw naukowych. W samorządzie działa przez cztery kadencje: w I i II kadencji – zastępca Okręgowego Sądu Lekarskiego, w III
i IV kadencji – przewodniczący OSL. Odznaczenia resortowe oraz Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Jerzy Jurkiewicz –
profesor medycyny, neurochirurg. Związany ze Szpitalem Bielańskim, w którym kieruje Kliniką Neurochirurgii. Członek krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, członek rzeczywisty Akademii Neurotraumatologii. Jest konsultantem wojewódzkim ds. fizjoterapii. Pełni funkcję prezesa Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Odznaczony wieloma odznaczenia i medalami, wśród nich „Gloria Medicinae”.

Tadeusz Kalbarczyk – lekarz ze specjalizacją z chorób wewnętrznych i kardiologii. Pracuje w Akademii Medycznej
w Lublinie oraz w Specjalistycznym Szpitalu w Radomiu. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W samorządzie lekarskim pracuje od czasu reaktywowania izb lekarskich. W I kadencji był zastępcą OROZ, w II kadencji – członkiem ORL w Lublinie, w III kadencji – przewodniczącym Delegatury Radomskiej i zastępcą NROZ, w IV kadencji – wiceprzewodniczącym ORL
w Warszawie i przewodniczącym Delegatury Radomskiej.

Stefan Malawski
– profesor medycyny, ortopeda i chirurg urazowy. Związany zawodowo z Centralnym Instytutem Chirurgii Urazowej, Centralnym Szpitalem MON i Akademią Medyczną w Warszawie. W latach 1968-1991 pracował w placówce CMKP w Otwocku. Był specjalistą krajowym ds. ortopedii. Opublikował 166 prac naukowych. Otrzymał wiele odznaczeń zawodowych oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Sylwetkę Profesora prezentowaliśmy
w grudniowym „Pulsie” w 2002 r.

Janusz Piekarczyk
– profesor medycyny, chirurg szczękowo-twarzowy i stomatologiczny. Związany zawodowo z Instytutem Stomatologii. Przez dwie kadencje pełnił funkcję rektora Akademii Medycznej w Warszawie. Jest prezesem Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, prezesem Zarządu Głównego tego towarzystwa, członkiem wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Członek honorowy PTS i doktor honoris causa AM w Lublinie. Był współzałożycielem odrodzonych izb lekarskich jako przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Edward Rużyłło
– profesor medycyny, internista gastroenterolog. Absolwent Wydziału Lekarskiego UW z 1935 r. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. i żołnierz Sił Zbrojnych na Zachodzie. Współorganizator CMKP i jego pierwszy dyrektor. Kierownik Kliniki Gastroenterologii CMKP w latach 1958-1980. Po przejściu na emeryturę doradca rządu Kuwejtu. Wydawca, autor i redaktor wielu wydawnictw medycznych,
w tym także poświęconych lekarskiej deontologii. Członek licznych krajowych i zagranicznych towarzystw lekarskich. Członek przedwojennej Warszawsko-Białostockiej Izby Lekarskiej, honorowy delegat na zjazd odrodzonego samorządu w Warszawie.

Anna Wilmowska-Pietruszyńska
– profesor medycyny, specjalista w dziedzinie neurologii i zdrowia publicznego. Nauczyciel akademicki, wykładowca na uniwersytecie w Rzeszowie. W pracy zawodowej związana była kolejno z Centralnym Szpitalem Kolejowym, Instytutem Matki
i Dziecka oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Członek wielu towarzystw naukowych. W samorządzie lekarskim
w IV kadencji wiceprzewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Wyróżniona odznaczeniami resortowymi, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ü

mkr

Archiwum