5 lutego 2006

Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

Brak trybu odwoławczego od orzeczenia

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w grudniu ub.r. do ministra sprawiedliwości w sprawie braku procedury odwoławczej od orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o zdolności kandydata do objęcia urzędu sędziego.

Zdaniem RPO, przepis art. 57 § 6 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych nie zawiera upoważnienia dla ministra sprawiedliwości do uregulowania procedury odwoławczej od zaświadczeń lekarskich i psychologicznych o zdolności kandydatów do objęcia urzędu sędziego. W ocenie RPO, wprowadzenie trybu odwoławczego w tym zakresie jest niezbędne. Rzecznik zwrócił się do ministra sprawiedliwości o rozważenie nowelizacji art. 57 § 6 Prawa o ustroju sądów powszechnych, co pozwoliłoby, jego zdaniem, na uregulowanie w rozporządzeniu przedstawionej kwestii.

Ponownie LEP

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w grudniu ub.r. do ministra zdrowia o ponowne zbadanie sprawy lekarskiego egzaminu państwowego.

Rzecznik napisał, że podtrzymuje argumentację zawartą w wystąpieniu z dnia 18.08.2005 r. dotyczącym zgodności
z Konstytucją przepisu § 20 ust. 5 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 24.03.2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa. Rzecznik podjął tę sprawę w wyniku zasygnalizowania jej przez Trybunał Konstytucyjny, który nie ma kompetencji rozpatrzenia tej kwestii z własnej inicjatywy. Odpowiedź ministra zdrowia z dnia 9.09.2005 r. nie usunęła wątpliwości. Argumentacja, że wynik egzaminu państwowego, który jest jednym z warunków przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, nie stanowi decyzji administracyjnej, a analogia do egzaminów kursowych na studiach wyższych nie jest przekonująca i rozstrzygająca dla sprawy.
Według RPO, jeżeli nie jest to decyzja administracyjna, to mamy do czynienia z innym aktem lub czynnością z zakresu administracji publicznej
w rozumieniu ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jeśli natomiast odwoływać się do analogii, to właściwsze jest porównanie do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie, gdzie od decyzji komisji rekrutacyjnej można odwołać się w trybie administracyjnym, a następnie do sądu. Rzecznik podziela stanowisko, że wynik egzaminów jest stwierdzeniem przez określony zespół ekspercki poziomu wiedzy i umiejętności osoby egzaminowanej. Dodał, że w świetle art. 78 Konstytucji oznacza to, iż od orzeczenia tego powinien być stosowany administracyjny środek zaskarżenia, zaś wyjątki od tej zasady mogą być określone jedynie ustawą. Twierdzenie, że nie ma potrzeby „oceny prawidłowości przeprowadzenia egzaminu” w świetle przywołanej normy konstytucyjnej, jest, zdaniem RPO, nie do obrony. Ü

AK

Archiwum