4 marca 2006

Nowe przepisy prawne

I. 12 października 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 175, poz. 1458.

Zgodnie z przepisem art. 42 ust. 1a ustawy, zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych w inny sposób niż spalanie w spalarniach odpadów.

II. 20 grudnia 2005 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie Biura Praw Pacjenta, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 17, poz. 89.

Do zadań Biura należy w szczególności:
– monitorowanie przestrzegania przez zakłady opieki zdrowotnej praw pacjenta, o których mowa w przepisach ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej,
– udzielanie informacji oraz przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków i skarg wpływających do ministra zdrowia i Biura, dotyczących praw pacjenta, związanych w szczególności z:
a) udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez świadczeniodawców w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
b) naruszeniem przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego,
– współpraca w szczególności z:
a) Rzecznikiem Praw Obywatelskich,
b) Rzecznikiem Praw Dziecka,
c) Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej w izbach lekarskich,
d) Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej w izbach pielęgniarskich,
e) centralą i oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia,
f) podmiotami, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej,
g) organami administracji rządowej i samorządowej,
h) organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz praw pacjenta,
i) konsultantami krajowymi i wojewódzkimi,
– wnioskowanie do ministra zdrowia o:
a) przeprowadzenie czynności kontrolnych w trybie określonym przepisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
b) poinformowanie wojewody lub podmiotu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej, o zdarzeniach lub faktach, które mogą wskazywać na istnienie nieprawidłowości, w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych w trybie określonym przepisami wym. ustawy,
– przedstawianie ministrowi zdrowia okresowych informacji obejmujących dane dotyczące przestrzegania praw pacjenta oraz działań podejmowanych przez Biuro w tym zakresie, nie rzadziej niż 2 razy w roku oraz w przypadku zażądania informacji przez ministra zdrowia,
– realizacja innych zadań zleconych przez ministra zdrowia.

III. 21 grudnia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw
nr 250, poz. 2115.

Kierownik zakładu opieki zdrowotnej przedstawi w terminie do
31 grudnia 2006 r. organowi prowadzącemu rejestr program dostosowania zakładu opieki zdrowotnej do wymagań określonych w przepisach rozporządzenia, zaopiniowany pozytywnie przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w odniesieniu do szpitali przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

IV. 23 grudnia 2005 r. został opublikowany w Dzienniku Ustaw nr 253, poz. 2131 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 2005 r., sygnatura akt k 45/05, dot. zgodności z Konstytucją art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. nr 175, poz. 1461).

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, przepisy wym. ustawy dot. zatrudnienia pielęgniarek i położnych wyłącznie na podstawie umowy o pracę są niezgodne z Konstytucją.

V. 27 grudnia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 242, poz. 2043.

Minister finansów przedłużył dotychczasowe zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących do 31 marca 2006 r.

VI. 30 grudnia 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 267, poz. 2256.

Do dnia 31 grudnia 2006 r. nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym z wyjątkiem kilku wymienionych artykułów.

VII. 30 grudnia 2005 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zakażeń HCV, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 19, poz. 107.

Zadaniem zespołu jest dokonanie szczegółowej analizy projektu programu zwalczania HCV opracowanego przez Polską Grupę Ekspertów HCV oraz przygotowanie i przedstawienie opinii dotyczącej programu ministra zdrowia.

VIII. 30 grudnia 2005 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 19, poz. 109.

IX. 31 grudnia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 266, poz. 2248.

Zmianie uległa data wejścia w życie rozporządzenia. Nowy termin to 1 lipca 2006 r.

X. 31 grudnia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych
w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 266, poz. 2249.

Zmiana polega na przesunięciu terminu wejścia w życie rozporządzenia na 1 lipca 2006 r.

XI. 5 stycznia 2006 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionych na tych stanowiskach, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 250, poz. 2113.

XII. 17 stycznia 2006 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 1 z 2005 r., poz. 3.

Zaświadczenie lekarskie wystawia lekarz, lekarz dentysta, starszy felczer lub felczer prowadzący leczenie – na okres, w którym ubezpieczony ze względu na stan zdrowia powinien powstrzymać się od pracy, jednak nie dłuższy niż do dnia, w którym niezbędne jest przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia ubezpieczonego.
Zaświadczenie lekarskie może być wystawione na okres rozpoczynający się po dniu badania, nie później jednak niż czwartego dnia po dniu badania, jeżeli:
– bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy,
– badanie jest przeprowadzane w okresie wcześniej orzeczonej niezdolności do pracy.
Zaświadczenie lekarskie stwierdzające okres pobytu ubezpieczonego w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej wystawia się nie później niż w dniu wypisania ubezpieczonego z tego zakładu.
W razie dłuższego niż 14 dni pobytu ubezpieczonego w zakładzie zaświadczenie lekarskie wystawia się co 14 dni – w celu umożliwienia wypłaty zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia za czas choroby.
Zaświadczenie lekarskie stwierdzające okres pobytu ubezpieczonego w zakładzie może być, na wniosek ubezpieczonego, wystawione także w terminie późniejszym.
Lekarz, lekarz dentysta, starszy felczer lub felczer wystawiają zaświadczenie lekarskie na formularzu, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.
W razie ubezpieczenia z dwóch lub więcej tytułów lekarz, lekarz dentysta, starszy felczer lub felczer wystawiają, na wniosek ubezpieczonego, odpowiednią liczbę zaświadczeń lekarskich.
Zaświadczenie lekarskie dla kolejnego płatnika zasiłku, potwierdzające wcześniej orzeczoną dla innego płatnika niezdolność do pracy, może być wystawione na wniosek ubezpieczonego, w terminie późniejszym.

XIII. 17 stycznia 2006 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego okres i wysokość pobieranego przez posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej uposażenia i składek od tego świadczenia, składu zespołu powypadkowego badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy sprawowaniu mandatu oraz zakresu zadań kancelarii Sejmu w stosunku do poszkodowanych w tych wypadkach, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 1 z 2005 r., poz. 4.

XIV. 20 stycznia 2006 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 2 z 2005 r., poz. 14.

Wykaz stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni:
1) organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi,
2) zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, z wyłączeniem palenia tytoniu,
3) schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe,
4) zaburzenia nastroju (afektywne),
5) zaburzenia nerwicowe lękowe, obsesyjno-kompulsyjne, dysocjacyjne, pod postacią somatyczną,
6) przewlekająca się reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne,
7) przewlekłe zaburzenia behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi z wyłączeniem dysfunkcji seksualnych niespowodowanych zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną,
8) zaburzenia osobowości,
9) zaburzenia nawyków i popędów,
10) zaburzenia preferencji seksualnych (transwestytyzm fetyszystyczny, ekshibicjonizm, oglądactwo, pedofilia, sadomasonizm),
11) upośledzenie umysłowe,
12) całościowe zaburzenia rozwojowe,
13) zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle
w dzieciństwie i wieku młodzieńczym.

mec. Beata Kozyra-Łukasiak
Autorka jest radcą prawnym Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Archiwum