5 maja 2006

Uchwały, stanowiska i apele ORL

UCHWAŁA NR 172/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 24 LUTEGO 2006 r.

w sprawie stosowania przelicznika liczby godzin form doskonalenia
zawodowego lekarzy
i lekarzy dentystów,
przypadających na jeden dzień
szkolenia odbytego przed
6 października 2004 r.
(tj. przed dniem wejścia w życie
rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia
zawodowego lekarzy
i lekarzy dentystów)

Na podstawie art. 25 pkt 5 w związku
z art. 4 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 pkt 4 i 11 oraz §10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów ( Dz. nr 231, poz. 2326 ze zm.), po zapoznaniu się z informacją dyrektora Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów w sprawie powtarzających się przypadków niemożności załączania przez lekarzy programów odbytych szkoleń przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, co powoduje problemy z obliczaniem punktów edukacyjnych – uchwala się, co następuje:
§ 1
1. W związku z obowiązkiem uznawania kształcenia podyplomowego, odbytego przez lekarza lub lekarza dentystę
i uzyskanych na tej podstawie punktów edukacyjnych, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, wobec częstych przypadków braku możliwości załączania przez lekarzy i lekarzy dentystów programów odbytych szkoleń, stanowiących podstawę naliczania punktów edukacyjnych, ustala przelicznik liczby godzin na liczbę uzyskanych punktów edukacyjnych, przypadających na jeden dzień danej aktywności szkoleniowej członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
w jednej z form określonych w §3 cytowanego rozporządzenia.
2. Przelicznik, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.
§ 2
Realizację uchwały powierza się Ośrodkowi Doskonalenia Zawodowego Lekarzy
i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 177/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 10 MARCA 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody
na podpisanie umowy
z Bankiem Handlowym w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie (Citibank Handlowy) przy ul. Senatorskiej w Warszawie


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), po zapoznaniu się z warunkami umowy o współpracy z Bankiem Handlowym w Warszawie Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (Citibank) przy ul. Senatorskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Wyraża się zgodę na podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Citibank) przy ul. Senatorskiej, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod nr. KRS 000000538, a Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie im. prof. J. Nielubowicza przy ul. Grójeckiej 65a, dotyczącej wspierania i promowania wynegocjowanych wspólnie produktów Banku – oferty specjalnej dla lekarzy zrzeszonych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie – oraz na zamieszczenie w miesięczniku „Puls”, wydawanym przez Izbę, reklam nawiązujących do tej umowy.
2. Umowa stanowi załącznik do niniejszej uchwały
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 178/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 10 MARCA 2006 r.

w sprawie upoważnienia
Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
do wystąpienia z listem intencyjnym
do Rektora Akademii Medycznej
w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zmianami) – uchwala się, co następuje:
§ 1
Upoważnia się Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do wystąpienia z listem intencyjnym do Rektora Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie budowy siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na terenie Akademii Medycznej w Warszawie, jako nadbudowy nad istniejącym budynkiem przeznaczonym na szkolenie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 179/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 10 MARCA 2006 r.

w sprawie zmiany w załączniku
do uchwały nr 17/96/R-II Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z dnia 21 czerwca 1996 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu
Fundacji Lekarskiej „Pro Seniore”
im. Lekarzy Poległych i Pomordowanych w Czasie II Wojny Światowej

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), uchwały nr 17/96/R-II Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie z dnia 21 czerwca 1996 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Fundacji Lekarskiej „Pro Seniore” im. Lekarzy Poległych i Pomordowanych w Czasie
II Wojny Światowej
(zm. uchwałą nr 19/R-97/II z dnia 11 kwietnia 1997 r.), w celu zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, jako prowadzącą działalność pożytku publicznego – uchwala się, co następuje:
§ 1
W załączniku do uchwały nr 17/96/R-II Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 21 czerwca 1996 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Fundacji Lekarskiej „Pro Seniore” im. Lekarzy Poległych i Pomordowanych w Czasie II Wojny Światowej (zm. uchwałą nr 19/R-97/II z dnia
11 kwietnia 1997 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 dodaje się ustępy 3, 4, 5
w brzmieniu:
3. Fundacja jest organizacją samorządną, posiadającą osobowość prawną, prowadzącą działalność pożytku publicznego.
4. Fundacja działa zgodnie z przepisami obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami niniejszego statutu.
5. Fundacja do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników”.

2. W § 5 ust. 1 dodaje się punkty 3, 4, 5, 6, 7 w następującym brzmieniu:
„3) zapewnienie zorganizowanej opieki zdrowotnej dla lekarzy emerytów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
5) działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia,
6) działalność charytatywna,
7) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i kultury”.

3. W § 5 skreśla się ust. 2.

4. W § 8 dodaje się ustępy 6, 7, 8, 9
w brzmieniu:
„6. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do członków Fundacji, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób bliskich, tj. osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swych członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
8. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz swych członków, członków swoich organów lub pracowników oraz innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
9. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jego organów lub pracownicy oraz bliskie im osoby”.

5. W § 11 w ust. 1 wykreśla się wyrażenie
„na okres trwania kadencji”.

6. W
§ 13 w ust .1 pkt 6 wykreśla się wyrażenie „lokaty kapitałów fundacyjnych”.

7. W § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Radę Fundacji”.

8. W § 16 skreśla się ust. 3.

9. § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Fundacji wykonuje Prezes Zarządu bądź 2 członków Zarządu lub 1 członek Zarządu i pełnomocnik działający w granicach umocowania„.

10. W § 22 w ust. 1 skreśla się wyrażenie
„na kadencję zgodną z kadencją Zarządu”

11. § 23 otrzymuje brzmienie:
„Działalność gospodarcza.
Działalność gospodarcza obejmuje usługi i produkcję w szczególności:
a) Zakładanie i prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej i zakładów opieki leczniczej,
b) usługi medyczne i rehabilitacyjne dla ludności, prowadzone w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami,
c) usługi z zakresu promocji zachowań prozdrowotnych,
d) produkcja materiałów medycznych, artykułów sanitarnych i drobnego sprzętu medycznego,
e) organizowanie i prowadzenie szkoleń zawodowych i imprez kulturalnych,
f) udział w pracach badawczo-rozwojowych”.
12. W § 24 dodaje się ustępy 3,4,5
w brzmieniu:
3. Fundacja sporządza roczne sprawozdania merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
4. Fundacja sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenie nie wynika
z przepisów o rachunkowości.
Przepisy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.
5. Do zakresu sprawozdań, o których mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakresu sprawozdań składanych przez Fundację”.
13. W § 25 ust. 1 wykreśla się wyrażenie w brzmieniu: „w imieniu którego działa Okręgowy Zjazd Lekarski – OIL w Warszawie, a w okresie międzyzjazdowym ORL”.
14. W § 25 skreśla się ust. 2.
15. Po § 29 dodaje się §30 w brzmieniu:
„W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o fundacjach i o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”.

§ 2
Upoważnia się Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Fundacji Lekarskiej „Pro Seniore” im. Lekarzy Polskich Poległych i Pomordowanych
w Czasie II Wojny Światowej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 180/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 10 MARCA 2006 r.

w sprawie udzielenia przez Okręgową Izbę Lekarską poręczenia bankowego w postaci weksla w celu pozyskania funduszy unijnych

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na przystąpienie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie do konkursu na przyznanie dofinansowania projektu szkoleniowego dotyczącego szkoleń językowych i komputerowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2. 1. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „wnioskiem”, z którego środki przeznaczone będą na szkolenie językowo-komputerowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych. Izba Lekarska byłaby wyłącznym beneficjentem programu.
§ 2
Opracowanie wniosku aplikacyjnego do unijnego programu powierza się mgr. inż. Przemysławowi Jarosławowi Olszewskiemu, wiceprezesowi Fundacji Animacja, na podstawie umowy o dzieło (projekt umowy w załączeniu).
§ 3
W przypadku uzyskania dofinansowania projektu szkoleniowego wyraża się zgodę na wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę nie większą niż wysokość kwoty dofinansowania. Zabezpieczenie to ustanowione będzie na okres nie krótszy niż do dnia zatwierdzenia przez instytucję wdrażającą sprawozdania końcowego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 181/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE

Z DNIA 10 MARCA 2006 r.
w sprawie przyznania Odznaczeń”LAUDABILIS” na XXIV Okręgowym Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz uchwały nr 43/R-IV/02 z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia Odznaczenia „LAUDABILIS” – tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem nr 1 Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2004 – uchwala się, co następuje:
§ 1
Przyznaje się niżej wymienionym osobom Odznaczenia „LAUDABILS”, które zostaną wręczone na XXIV Okręgowym Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie:
1. kol. Adrian Bong,
2. kol. Tadeusz Chruściel,
3. kol. Henryk Skarżyński,
4. kol. Tadeusz Tołłoczko,
5. kol. Eleonora Zielińska.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 182/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 10 MARCA 2006 r.

w sprawie
upoważnienia dr. n. med.
Andrzeja Włodarczyka,
Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, do podjęcia działań zmierzających do pozyskania
funduszy strukturalnych w wysokości od 3000000 do 3500000 PLN
na kształcenie ustawiczne lekarzy
i lekarzy dentystów poprzez
wykorzystanie Medycznej Platformy Edukacyjnej, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego, Działanie 2.1. i 2.4.

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), po zapoznaniu się z problematyką w zakresie uzyskania funduszu strukturalnego dla projektu Okręgowej Rady Lekarskiej, dot. realizacji programów edukacyjnych za pośrednictwem sieci internetowej – uchwala się, co następuje:
§ 1
Okręgowa Rada Lekarska upoważnia
dr. n. med. Andrzeja Włodarczyka, Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, do podjęcia działań zmierzających do pozyskania funduszy strukturalnych w wysokości od 3000000 do 3500000 PLN na kształcenie ustawiczne lekarzy i lekarzy dentystów poprzez wykorzystanie Medycznej Platformy Edukacyjnej, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.1. i 2.4.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 183/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 10 MARCA 2006 r.

w sprawie upoważnienia
dr. n. med. Andrzeja Włodarczyka, Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie,
oraz kol. Wojciecha Borkowskiego, Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie,
do zabezpieczenia
pozyskania funduszy strukturalnych, w formie gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), uznając, że wsparcie finansowe pozyskane z funduszy strukturalnych dla projektu realizacji programów edukacyjnych za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem służyć będzie poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa bez konieczności ponoszenia przez lekarzy i lekarzy dentystów nadmiernych wydatków na doskonalenie zawodowe – uchwala się, co następuje:
§ 1
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie upoważnia dr. n. med. Andrzeja Włodarczyka, Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, oraz kol. Wojciecha Borkowskiego, Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, do zabezpieczenia pozyskania funduszy strukturalnych, w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej wartości całego projektu, wymaganej przez jednostkę wdrażającą (Wojewódzki Urząd Pracy), niezbędnej w przypadku pozyskania.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 187/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 10 MARCA 2006 r.

w sprawie przekazania wniosków dotyczących warunków
pracy i płac lekarzy,
zgłoszonych na XXIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie, Krajowemu Komitetowi Porozumiewawczemu
na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeń
Pracowników Służby Zdrowia


Na podstawie §1 uchwały nr 19/Z/2005 XXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 27 listopada 2005 r. w sprawie przekazania Okręgowej Radzie Lekarskiej wniosków zgłoszonych na XXIII Okręgowym Zjeździe Lekarzy oraz art. 25 pkt 2 w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:
§ 1
Przekazuje się za pośrednictwem Naczelnej Rady Lekarskiej Krajowemu Komitetowi Porozumiewawczemu na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeń Pracowników Służby Zdrowia, zgłoszone na XXIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie wnioski:
1) kol. Magdaleny Gniewkowskiej-Gorczyńskiej dot. nieprawidłowych relacji wynagrodzeń lekarzy asystentów i lekarzy rezydentów,
2) kol. Waldemara Krzywania dot. zobowiązania Ministra Zdrowia do złożenia sprawozdania o realizacji obietnic podwyższenia płac lekarzy,
3) kol. Waldemara Pirkela dot. przyjęcia w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym zasady, że koszty świadczeń specjalistycznych wykonywanych na zlecenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej nie powinny obciążać lekarzy POZ,
4) kol. Artura Zaniewskiego dot. ustalenia maksymalnych limitów przyjęć pacjentów,
5) kol. Krzysztofa Dudy dot. warunków pracy i płacy lekarzy,
6) kol. Michała Mularczyka dot. wprowadzenia na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia obligatoryjnego zwalniania lekarzy z części dnia pracy, po zakończonym dyżurze, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Wymienione powyżej wnioski dotyczą ogółu lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w ramach stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych, a zatem powinny być przedmiotem postulatów dotyczących warunków pracy i płacy lekarzy, które są przedmiotem działalności Krajowego Komitetu Porozumiewawczego na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeń Pracowników Służby Zdrowia.

UCHWAŁA NR 188/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 10 MARCA 2006 r.

w sprawie przekazania
wg właściwości Naczelnej
Radzie Lekarskiej do rozpatrzenia niektórych wniosków zgłoszonych
na XXIII Okręgowym Sprawozdawczo–Wyborczym Zjeździe Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie


Na podstawie §1 uchwały nr 19/Z/2005 XXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 27 listopada 2005 r. w sprawie przekazania Okręgowej Radzie Lekarskiej wniosków zgłoszonych na XXIII Okręgowym Zjeździe Lekarzy oraz art. 25 pkt 2 w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:
§ 1
Przekazuje się według właściwości do rozpatrzenia Naczelnej Radzie Lekarskiej niżej wymienione wnioski, zgłoszone na XXIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, zgłoszone przez:
1) kol. Adama Okonia, dot.:
a) dopuszczenia możliwości czasowego zatrudnienia młodego lekarza przez starszego lekarza w jego indywidualnej praktyce lekarskiej,
b) dopuszczenia wykonywania przez lekarzy dentystów praktyki na wezwanie,
2) kol. Marię Wróblewską-Kałużewską, dot.:
a) nieuzasadnionych ograniczeń (wieku, wagi, wzrostu i in.) w leczeniu pacjentów w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Narodowym Funduszu Zdrowia,
b) przyznania lekarzom pierwszeństwa
w dostępie do pomocy lekarskiej,
3) kol. Tadeusza Chruściela, dot. pilnego wprowadzenia do wykazu leków refundowanych leków innowacyjnych,
4) kol. Arkadiusza Chmielińskiego, dot. powołania komisji ds. reformy służby zdrowia,
5) kol. kol. Pawła Wierzbickiego, Grzegorza Napiórkowskiego i Konrada Melonika dot. uporządkowania przez Ministra Zdrowia zasad i trybu składania Lekarskiego
i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego z uwzględnieniem:
a) publikacji regulaminu tych egzaminów,
b) wprowadzenia trybu odwoławczego od wyników tych egzaminów,
c) publikacji po zakończeniu sesji egzaminacyjnej pytań testowych,
6) kol. Łukasza Michałka, dot. uregulowania statusu lekarzy stażystów, którzy nie uzyskali zaliczenia LEP/LDEP,
7) Komisję Młodych Lekarzy, dot.:
a) udzielenia pomocy lekarzom pochodzenia polskiego będących obywatelami Białorusi,
b) przekazania Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie nadzoru nad kształceniem specjalistycznym lekarzy i lekarzy dentystów.
8) kol. Wiktora Sułkowskiego, dot. zobowiązania Naczelnej Rady Lekarskiej do podjęcia radykalnych działań dla poprawy sytuacji materialnej lekarzy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Wymienione wyżej wnioski dotyczą ogółu członków izb lekarskich, a nie wyłącznie członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, a zatem powinny być rozpatrzone przez organ kierujący całokształtem działalności samorządu lekarskiego, tj. przez Naczelną Radę Lekarską.

UCHWAŁA NR 189/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 10 MARCA 2006 r.

w sprawie przekazania
do załatwienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej niektórych wniosków zgłoszonych na XXIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie


Na podstawie § 1 uchwały nr 19/Z/2005 XXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 27 listopada 2005 r. w sprawie przekazania Okręgowej Radzie Lekarskiej wniosków zgłoszonych na XXIII Okręgowym Zjeździe Lekarzy oraz art. 25 pkt 2 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:
§ 1
Przekazuje się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej do dalszego załatwienia niżej wymienione wnioski, zgłoszone na XXIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przez:
1) kol. Annę Janaszek-Borek
a) dot. zorganizowania jednoczesnych badań absolwentów wydziałów lekarskich dla oceny stanu ich zdrowia pod względem zdolności do wykonywania zawodu lekarza, jak i jako przewidzianego w prawie pracy badania wstępnego przed nawiązaniem stosunku pracy,
b) dot. publikacji informacji o nieobecnościach członków organów Izby na posiedzeniach tych organów – przed rejonowymi zebraniami wyborczymi,
2) kol. Marii Ostasiewicz-Misiuny dot. publikacji w miesięczniku „Puls” przed rozpoczęciem kadencyjnej akcji wyborczej wykazów nieobecności członków organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na posiedzeniach tych organów.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Realizacja wyżej przedstawionych wniosków wymaga przede wszystkim działań organizacyjnych, co uzasadnia ich przekazanie do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

STANOWISKO
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 10 MARCA 2006 r.

w sprawie zaniżonych nakładów finansowych w 2006 r. na opiekę zdrowotną ze środków publicznych
na terenie województwa
mazowieckiego


Na podstawie §1 uchwały nr 19/Z/2005 XXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 27 listopada 2005 r. w sprawie przekazania Okręgowej Radzie Lekarskiej wniosków zgłoszonych na XXIII Okręgowym Zjeździe Lekarzy oraz art. 25 pkt 2 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) Okręgowa Rada Lekarska po rozpatrzeniu zgłoszonych wniosków stwierdza, iż nakłady finansowe na opiekę zdrowotną ze środków publicznych na terenie województwa mazowieckiego, przewidziane na 2006 r., podobnie jak
w latach poprzednich, są rażąco niewystarczające.

APEL
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 10 MARCA 2006 r.

do członków Okręgowej Rady
Lekarskiej w Warszawie
w sprawie trybu
uiszczania składek członkowskich

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, zważywszy, że pracodawcy, którzy z upoważnienia zatrudnionych u nich lekarzy i lekarzy dentystów potrącają z wynagrodzenia składki członkowskie na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, przekazują te składki na rachunek bankowy, częstokroć z dużym opóźnieniem, a także w niepełnej należności, i mając na celu likwidację tych nieprawidłowości, zwraca się do członków Izby o wydanie dyspozycji bankom prowadzącym ich rachunki, o comiesięczne przekazywanie należnej kwoty składki członkowskiej bezpośrednio na rachunek bankowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie: Bank Śląski 22105010411000000501309736.

APEL
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 10 MARCA 2006 r.

do dyrektorów i ordynatorów
zakładów opieki zdrowotnej
o zwalnianie lekarzy z obowiązku dalszego świadczenia pracy
po dyżurach zakładowych


Na podstawie §1 uchwały nr 19/Z/2005 XXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie z dnia 27 listopada 2005 r. w sprawie przekazania Okręgowej Radzie Lekarskiej wniosków zgłoszonych na XXIII Okręgowym Zjeździe Lekarzy oraz art. 25 pkt 2
w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) Okręgowa Rada Lekarska zwraca się do dyrektorów i ordynatorów zakładów opieki zdrowotnej o zwalnianie lekarzy z obowiązku dalszego świadczenia pracy po dyżurach zakładowych.

Archiwum