26 lipca 2006

NFZ pod specjalnym nadzorem?

Do pierwszego czytania został skierowany poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który ma na celu zmianę trybu powoływania i odwoływania prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastępców.
Jak podkreślają wnioskodawcy, w obecnym stanie prawnym prezesa NFZ i jego zastępców powołuje i odwołuje Rada Funduszu, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, czego „nie można aprobować”. W uzasadnieniu projektu czytamy, że obecnie minister zdrowia, mimo że jest naczelnym organem administracji państwowej odpowiedzialnym za ochronę zdrowia, nie ma „efektywnego instrumentu nadzoru personalnego nad NFZ, który dysponuje środkami publicznymi przeznaczonymi na ochronę zdrowia”. Wnioskodawcy proponują przyznanie ministrowi zdrowia kompetencji do powoływania i odwoływania prezesa Funduszu i jego zastępców.

Do reprezentowania projektu została upoważniona poseł Jolanta Szczypińska (PiS). Ü

eg

Archiwum