4 lipca 2006

Uchwały ORL

UCHWAŁA NR 324/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 21 KWIETNIA 2006 r.

w sprawie zmiany
uchwały nr 79/R-V/06
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie powołania
Komisji Stomatologicznej
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie
na okres kadencji 2005-2009


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), § 29 ust. 3 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz uchwały nr 79/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Stomatolo- gicznej Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie na okres kadencji 2005-
-2009
, w związku ze zmianą nazewnictwa ww. Komisji – uchwala się, co następuje:
§ 1
W uchwale nr 79/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2005-2009 wprowadza się następujące zmiany: w tytule oraz treści uchwały wyrażenie: Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie zastępuje się wyrażeniem: Komisja ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 325/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 21 KWIETNIA 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Komisji
ds. Lekarzy Dentystów
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.),
§ 29 ust. 7 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie — uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Zatwierdza się Regulamin Komisji
ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały nr 325/R-V/06
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie
z dnia 21 kwietnia 2006 r.

REGULAMIN ORGANIZACJI
I TRYBU DZIAŁANIA
KOMISJI ds. LEKARZY DENTYSTÓW
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE


§ 1
Komisja ds. Lekarzy Dentystów, zwana dalej „Komisją„, jest stałą komisją wieloproblemową Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, powołaną uchwałą nr 79/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie, zmienioną uchwałą nr 324/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2006 r.
§ 2
Komisja podejmuje działania we wszelkich sprawach związanych z wykony-waniem zawodu lekarza dentysty przez członków Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie oraz w sprawach obejmujących problemy związane z ochroną zdrowia z zakresu opieki lekarsko-dentystycznej.
§ 3
Zadania Komisji określone uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej, o której mowa w § 1, obejmują w szczegól-
ności:

1) przedstawianie ORL wniosków, stanowisk, opinii, oświadczeń i analiz
w sprawach objętych działaniem samorządu lekarskiego, dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty na obszarze działania Izby i problemów opieki lekarsko-dentystycznej, zwłaszcza w sprawach:

– wykonywania zawodu w ramach indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich lub w zakładach opieki zdrowotnej,
– etyki lekarskiej,
– lekarzy dentystów seniorów,
– młodych lekarzy dentystów,
– bytowych lekarzy dentystów i ich rodzin,
– ubezpieczania lekarzy dentystów,
– wykonywania zawodu lekarza dentysty przez cudzoziemców,

2) występowanie do ORL o przedstawienie w imieniu lekarzy dentystów opinii w sprawach organizacji ochrony zdrowia oraz polityki zdrowotnej, administracji rządowej lub samorządowej w zakresie opieki lekarsko-dentystycznej,

3) monitorowanie i przedstawianie ORL wniosków w tej sprawie, wspólnie
z Komisją ds. Współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia i Samorządami Terytorialnymi, kontraktowania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarsko-dentystycznej finansowanych ze środków publicznych, jak też ogólnych i szczegółowych warunków ich kontraktowania,

4) przedstawianie ORL, we współpracy z Komisją Legislacyjną, opinii w odniesieniu do projektów aktów prawnych wiążących się z wykonywaniem zawodu lekarza dentysty oraz opieką zdrowotną w zakresie lekarsko-dentystycznym,

5) przedstawianie ORL opinii dotyczących szkolenia specjalizacyjnego, uzyskiwania umiejętności oraz innych form doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów na obszarze działania Izby,

6) współpraca, z upoważnienia ORL, ze stowarzyszeniami naukowymi lekarzy dentystów i innymi organizacjami zrzeszającymi lekarzy dentystów,

7) inicjowanie i utrzymywanie w imieniu ORL, we współpracy z Komisją Współpracy z Zagranicą, stałych kontaktów z międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami lekarzy dentystów.

§ 4
Komisja realizuje swoje zadania we współpracy z innymi komisjami problemowymi ORL oraz we współpracy z Komisją Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej.
§ 5
1. Przewodniczącego Komisji powołuje się w drodze uchwały ORL spośród lekarzy dentystów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy, na wniosek przewodniczącego ORL, uwzględniający stanowisko zgromadzenia tych delegatów, przyjęty większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej ich liczby.
2. Odwołanie przewodniczącego Komisji następuje, na wniosek przewodniczącego ORL, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia lekarzy dentystów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy, przyjętej w trybie, o którym mowa w ust. 1.
§ 6
1. ORL, na wniosek przewodniczącego Komisji, złożony na podstawie decyzji zgromadzenia lekarzy dentystów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy, podjętej większością głosów,
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby tych delegatów, ustala skład osobowy Komisji w liczbie nie większej niż 25 osób.

2. Odwołania członków Komisji i powołania nowych ORL dokonuje na wniosek przewodniczącego Komisji, złożony na podstawie uchwały Komisji, uwzględniający opinię zgromadzenia lekarzy dentystów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy, przyjętej
w trybie, o którym mowa w § 5 ust. 1.

§ 7
1. Pracami Komisji kieruje Prezydium, w skład którego wchodzi przewodniczący, 3 wiceprzewodniczących oraz sekretarz.

2. Wiceprzewodniczących i sekretarza Komisja wybiera spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

3. Uchwały Prezydium zapadają w obecności co najmniej 3 członków.

§ 8
1. Przewodniczący Komisji:
– organizuje pracę Komisji,
– przewodniczy jej posiedzeniom,
– nadzoruje wykonanie decyzji Komisji,
– przygotowuje projekt rocznego planu wydatków Komisji,
– reprezentuje Komisję na posiedzeniach ORL,
– przedstawia ORL w imieniu Komisji wnioski, stanowiska, opinie lub oświad- czenia,
– składa ORL sprawozdania roczne i kadencyjne,
– podpisuje wewnętrzne dokumenty Komisji,
– parafuje korespondencję ORL w sprawach, o których mowa w § 3.

2. W czasie nieobecności przewodniczącego Komisji jego obowiązki pełni wskazany przez niego wiceprzewodniczący.

§ 9
Sekretarz Komisji:
– przygotowuje posiedzenia organizacyjnie i merytorycznie,
– sporządza projekty wniosków, stanowisk, oświadczeń i opinii,
– sporządza protokół posiedzenia,
– prowadzi korespondencję i dokumentację Komisji.
§ 10
Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
§ 11
1. Wnioski, stanowiska, opinie lub oświadczenia Komisja uchwala zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos jej przewodniczącego.
3. Wnioski, stanowiska, opinie lub oświadczenia podpisuje przewodniczący Komisji lub sekretarz.
§ 12
1. Komisja może powoływać stałe lub doraźne zespoły (grupy) robocze działające w celu ustalenia stanowiska, opinii lub opracowania wniosku w określonej sprawie oraz wybierać spośród swoich członków osoby odpowiedzialne za pracę tych zespołów. W skład zespołów (grup) mogą wchodzić osoby spoza składu Komisji.
2. Komisja może powoływać ekspertów w celu uzyskania opinii lub zlecenia opracowań.
§ 13
W uzasadnionych przypadkach wymóg obecności ponad połowy członków Komisji nie musi być spełniony i decyzję może podjąć Prezydium Komisji. W takich sytuacjach Prezydium zobowiązane jest powiadomić członków Komisji o zajętym stanowisku na jej najbliższym posiedzeniu.
§ 14
Na zaproszenie przewodniczącego ORL przewodniczący Komisji – lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący bądź sekretarz – uczestniczy z głosem doradczym w posiedzeniach ORL lub jej Prezydium.
§ 15
Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro ORL w Warszawie.

UCHWAŁA NR 380/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2006 r.

w sprawie zmiany
uchwały nr 75/R-V/06
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie
powołania Komisji ds. Kultury, Sportu i Turystyki
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie
na okres kadencji 2005-2009


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz § 28 ust. 4 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, w związku
z uchwałą nr 75/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Komisji ds. Kultury, Sportu i Turystyki Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2005-2009 – uchwala się, co następuje:
§ 1
W § 2 uchwały nr 75/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Komisji ds. Kultury, Sportu i Turystyki Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2005-2009 skreśla się nazwisko: Mieczysław Szatanek i w to miejsce wpisuje się nazwisko: Krzysztof Makuch.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 381/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2006 r.

w sprawie powołania Komisji
ds. Lekarzy Dentystów
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie
na czas kadencji 2005-2009


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) i § 28 ust. 3 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz uchwały nr 325/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Komisję ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
§ 2
Na wniosek przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, powołuje się następujący skład Komisji ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie:

1. lek. dent. Annusewicz Zdzisław,
2. lek. dent. Brzozowska-Kwinta Justyna,
3. lek. dent. Bugaj Janusz,
4. lek. dent. Dąbrowicz Krzysztof,
5. lek. dent. Hoffman Bożena,
6. lek. dent. Kamecki Grzegorz,
7. lek. dent. Klimek Zbigniew,
8. lek. dent. Klimkowska-Misiak Marta,
9. lek. dent. Krzywicki Dariusz,
10. lek. dent. Lesak Danuta,
11. lek. dent. Machnikowski Ireneusz
przewodniczący Komisji,
12. lek. dent. Majkowski Marcin,
13. lek. dent. Majkowski Ryszard,
14. lek. dent. Miękus-Pączek Ewa,
15. lek. dent. Okoń Adam,
16. lek. dent. Olbrysz Ludgarda,
17. lek. dent. Olszewski Roman,
18. lek. dent. Ostapowicz Małgorzata,
19. lek. dent. Paluszek Dariusz,
20. lek. dent. Pękala Maciej,
21. lek. dent. Piwowarczyk Liliana,
22. lek. dent. Roszkiewicz Waldemar,
23. lek. dent. Wąsowicz-Cićkiewicz Hanna,
24. lek. dent. Wojtowicz Andrzej,
25. lek. dent. Woźniak Elżbieta.

§ 3
Ustala się następujące zadania Komisji, o której mowa w § 1:

– analizowanie i przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie problemów dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty,

– opracowywanie i przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie opinii dotyczących doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów,

– promocja w środowisku lekarzy dentystów Zasad Prowadzenia Wolnorynkowej Praktyki Lekarsko-Dentystycznej uchwalonych przez Międzynarodową Federację Dentystyczną,

– współpraca z Komisją Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej,

– inne, wynikające z uchwał zjazdu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§ 4
Regulamin Komisji, o której mowa w § 1, zatwierdza uchwałą Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, na wniosek Prezydium ORL.
§ 5
Traci moc uchwała nr 79/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2005-2009 (zm. uchwałą nr 324/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2006 r.).
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
NR 382/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2006 r.

w sprawie powołania
przewodniczącego Komisji
ds. Lekarzy Dentystów
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.)
§ 28 ust. 3 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz uchwały nr 325/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

– uchwala się, co następuje:
§ 1
Na wniosek przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, zgodnie z § 5 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Komisji ds. Lekarzy Dentystów, na stanowisko przewodniczącego Komisji ds. Lekarzy Dentystów powołuje się: kol. Ireneusza Machnikowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący ORL
Andrzej Włodarczyk

Sekretarz ORL
Ładysław Nekanda-Trepka

Archiwum