21 września 2006

Uchwały ORL

UCHWAŁA NR 408/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 261/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie konsultantom
danych z rejestrów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie


Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz.158 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. nr 226, poz. 1943) oraz uchwały nr 261/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie konsultantom danych z rejestrów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie — uchwala się, co następuje:

§ 1
W uchwale nr 261/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie konsultantom danych z rejestrów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pobiera się opłatę ryczałtową za udostępnienie danych z rejestrów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)”;
2) dodaje się § 2 w brzmieniu:
㤠2
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek podmiotu występującego o udostępnienie danych, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie może odstąpić od pobierania opłaty lub zmienić jej wysokość, jeżeli koszt wykonania przewyższa wysokość opłaty ustalonej w § 1 ust. 1”;
3) dodaje się § 3 w brzmieniu:
㤠3
Wysokość opłat z tytułu udostępniania danych z rejestru, określona w § 1, obowiązuje również w stosunku do innych podmiotów występujących o udostępnienie danych z rejestru”.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 414/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2006 r.

w sprawie zmiany w załączniku
do uchwały nr 17/96/R-II Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia
21 czerwca 1996 r. w sprawie
zatwierdzenia Statutu
Fundacji Lekarskiej „Pro Seniore”
im. Lekarzy Poległych
i Pomordowanych w Czasie II Wojny Światowej

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), uchwały nr 17/96/R-II Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 21 czerwca 1996 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Fundacji Lekarskiej „Pro Seniore” im. Lekarzy Poległych i Pomordowanych w Czasie II Wojny Światowej (zm. uchwałą nr 19/R-97/II z dnia 11 kwietnia 1997 r.), w celu zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym jako prowadzącą działalność pożytku publicznego – uchwala się, co następuje:

§ 1
1.§ 5 otrzymuje brzmienie:

„Celem Fundacji jest wspomaganie lekarzy seniorów poprzez:
nieodpłatne:
1) otoczenie samotnych lekarzy opieką

PKD 85.32.C

2) zapewnienie zorganizowanej opieki zdrowotnej dla lekarzy emerytów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

PKD 85.14.A

3) działalność charytatywną
4) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i kultury

PKD 91.33.Z

odpłatne:
1) zakładanie i prowadzenie domów spokojnej starości

PKD 85.31.B

2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
3) działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia

PKD 75.12.Z
PKD 73.10.F.

§ 2
Upoważnia się przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Fundacji Lekarskiej „Pro Seniore” im. Lekarzy Poległych i Pomordowanych w Czasie II Wojny Światowej.

§ 3
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący ORL
Andrzej Włodarczyk

Sekretarz ORL
Ładysław Nekanda-Trepka

Archiwum