10 listopada 2006

Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich – Opieka nad chorymi na mukowiscydozę

Rzecznik Praw Obywatelskich w czerwcu br. wystąpił do ministra zdrowia o przekazanie informacji na temat działań resortu, podjętych w ciągu ostatniego roku, mających na celu zapewnienie chorym na mukowiscydozę właściwego dostępu do leków i leczenia oraz bezpieczeństwa zdrowotnego.

Rzecznik poinformował, że obecnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego refundacją objęte są tylko podstawowe leki stosowane w leczeniu mukowiscydozy, dlatego główny ciężar finansowania opieki nad chorym dzieckiem spoczywa na rodzicach. Często jednak rodzice nie są w stanie finansować bardzo drogiego leczenia.
RPO wystąpił również o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości refundacji w ramach ubezpieczenia zdrowotnego szczepionki „Aerugen”; poinformował ministra zdrowia, że jest zaniepokojony postępowaniem NFZ w sprawie odmowy refundacji tego preparatu dla dziecka chorego na mukowiscydozę. Zastosowanie tej szczepionki jest, zdaniem RPO, niezbędne do ratowania zdrowia i życia dziecka. Rzecznik zwrócił się z prośbą o zbadanie sprawy, a także rozważenie możliwości sfinansowania ze środków publicznych szczepionki zaleconej temu dziecku.
W odpowiedzi z dn. 17.07.2006 r. minister zdrowia poinformował o zasadach dostępu do leków i leczenia osób chorych na mukowiscydozę oraz o działaniach resortu zmierzających do zapewnienia tym pacjentom bezpieczeństwa zdrowotnego.
Rzecznik poinformował również, że oczekuje jeszcze na stanowisko w sprawie możliwości refundacji w ramach ubezpieczenia zdrowotnego szczepionki „Aerugen” osobom spełniającym kryteria do jej stosowania. Ü AK

Archiwum